Suh­mu­roin­nin maa­il­ma­nen­nä­tys

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so tyr­mis­ty­nyt: Vih­rei­den toi­min­ta häpäi­see perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan arvo­val­lan ja uskot­ta­vuu­den.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so pitää pöy­ris­tyt­tä­vä­nä Vih­rei­den perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan jäse­nen Outi Alan­ko-Kahi­luo­don täy­sin hal­vek­sut­ta­vaa toi­min­taa valio­kun­nas­sa. Valio­kun­ta on käsi­tel­lyt täl­lä vii­kol­la ulko­mi­nis­te­ri Haa­vis­ton sot­ku­ja Al-Hol -tapauk­ses­sa, ja nyt vih­reät ovat yrit­tä­neet kai­kin kei­noin suo­ja­ta omaa minis­te­ri­ään syyt­teil­tä ja muut­taa valio­kun­taa tove­ri­tuo­miois­tui­mek­si ennen­nä­ke­mät­tö­mäl­lä taval­la.

Vih­reät ovat mitä ilmei­sem­min Alan­ko-Kahi­luo­don joh­dol­la pyr­ki­neet tai­vut­te­le­maan perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nas­sa hal­li­tus­puo­luei­siin kuu­lu­via valio­kun­nan jäse­niä kan­nat­ta­maan pal­jon peh­meäm­pää ilmai­su­ta­paa kuin poh­jae­si­tyk­ses­sä. Kysee­na­lai­sin­ta täs­sä on se, että Alan­ko-Kahi­luo­to oli lähet­tä­nyt muu­to­seh­do­tuk­set vain osal­le valio­kun­ta­jä­se­nis­tä, niil­le jot­ka edus­ta­vat hal­li­tus­puo­luet­ta.

Ottei­ta säh­kö­pos­tis­ta:

“Hei

alla pie­niä muu­tos­esi­tyk­siä valio­kun­ta­neu­vok­sen poh­jaan minis­te­ri­vas­tuu­asias­sa. Muu­to­seh­do­tuk­set ovat isoil­la­kir­jai­mil­la. Toi­vot­ta­vas­ti voit­te tukea näi­tä.

Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin
XXXX”

“(83) Perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan mie­les­tä Haa­vis­ton menet­te­lyn moi­tit­ta­vuut­ta VOI­DAAN KUI­TEN­KIN PITÄÄ VÄHÄI­SE­NÄ (POIS: ei voi­da riko­soi­keu­del­li­ses­sa arvios­sa pitää koko­nai­suu­te­na arvioi­den vähäi­se­nä).”
**

“Täs­sä on nyt ker­ta kaik­ki­aan edus­kun­nan otet­ta­va ryh­ti­lii­ke. Suo­mes­sa ei ole min­kään­lais­ta riip­pu­ma­ton­ta perus­tus­la­kie­lin­tä ja nyt kai­ken hui­puk­si anne­taan Vih­rei­den edus­ta­jan suhee­ra­ta ties mitä arve­lut­ta­via temp­pu­ja perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nas­sa. Toi­min­ta hal­ven­taa koko edus­kun­nan arvo­val­taa ja saa suo­ma­lai­set perus­tel­lus­ti kysy­mään itsel­tään: voi­ko Suo­mes­sa luot­taa perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan sitou­tu­mat­to­muu­teen? Tätä ei tuli­si ohit­taa olka­päi­tä kohaut­te­le­mal­la”, jyräh­tää Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so kat­soo, että näin vaka­vis­sa kor­rup­toi­tu­neis­sa tapauk­sis­sa ei edus­kun­nan tuli­si antaa yhtään sii­maa ja Alan­ko-Kahi­luo­don on syy­tä vetää joh­to­pää­tök­set ja ero­ta perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan jäse­nyy­des­tä. Asi­aan tulee suh­tau­tua vaka­vas­ti täs­sä ja nyt. Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so muis­tut­taa, että kave­rit eivät ole luo­tet­ta­via lain­tul­kit­si­joi­ta rikok­ses­ta epäil­lyil­le. Suo­men ei myös­kään tuli­si juu­ri mora­li­soi­da mui­ta Euroo­pan val­tioi­ta oikeus­val­tio­pe­ri­aat­tees­ta, ennen kuin oma pesä on puh­das.

“Vih­rei­den toi­min­nas­ta perus­tus­la­ki­va­lio­kun­nas­sa tekee kysee­na­lais­ta juu­ri­kin se, että he lähes­tyi­vät pel­käs­tään hal­li­tus­puo­luei­den valio­kun­ta­jä­se­niä jät­täen oppo­si­tion edus­ta­jat ulko­puo­lel­le. Näin ollen voi­daan kat­soa, että vih­rei­den tavoit­tee­na oli nimen­omai­ses­ti pyr­kiä suo­jaa­maan Haa­vis­ton ima­goa ja mai­net­ta, sekä mah­dol­lis­ta rikos­tut­kin­taa. Täl­lai­sel­le toi­min­nal­le ei Suo­mes­sa tuli­si antaa yhtään mah­dol­li­suut­ta”, tote­aa jär­jes­tön 1.varapuheenjohtaja Lau­ra Joke­la.