STOP ISLA­MI­SAA­TIO

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so: Val­tion isla­mi­saa­tio lope­tet­ta­va!

 


Vii­me aikoi­na viher­va­sem­mis­to on yrit­tä­nyt tyr­kyt­tää isla­mi­lais­ta sym­bo­liik­kaa, eli muun muas­sa hijab-hui­via, val­tiol­li­siin ins­ti­tuu­tioi­hin, kuten polii­siin ja Puo­lus­tus­voi­miin. Yle uuti­soi mus­li­mi­nai­ses­ta, joka ei voi­nut suo­rit­taa vapaa­eh­tois­ta ase­pal­ve­lus­ta, kos­ka hän ei halun­nut luo­pua hija­bis­taan.

Kan­san­edus­ta­ja Vero­ni­ka Hon­ka­sa­lo (vas.) tart­tui tähän, ja vaa­tii­kin nyt hija­bia pal­ve­lusa­suun kir­jal­li­ses­sa kysy­myk­ses­sään. Sisä­mi­nis­te­riö puo­les­taan sel­vit­tää vih­reän sisä­mi­nis­te­rin Maria Ohi­sa­lon joh­dol­la, pitäi­si­kö polii­sin saa­da käyt­tää uskon­nol­lis­ta pää­hi­net­tä vir­ka-aika­naan.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so huo­maut­taa Puo­lus­tus­voi­mien ja polii­sin ympä­ril­lä vel­lo­vaan kes­kus­te­luun, että jo nyt armei­jan pal­ve­lus­oh­je­sään­nöt ja polii­sin vir­ka­pu­keu­tu­mi­nen ovat tasa-arvoi­sia; kaik­kia kos­ke­vat samat sään­nöt. Poik­kea­mal­la nykyi­ses­tä tasa-arvoi­ses­ta pukeu­tu­mi­ses­ta ei edis­te­tä Puo­lus­tus­voi­mien tai polii­sin luo­tet­ta­vuut­ta tai neut­raa­li­uut­ta kan­sa­lais­ten sil­mis­sä.

”Käy­tä­vä kes­kus­te­lu on yhtä aikaa sekä absur­dia että huo­les­tut­ta­vaa. Näi­tä ins­ti­tuu­tioi­ta halu­taan joko tahal­li­ses­ti tai vahin­gos­sa niin sano­tus­ti yhtei­sen hyvän nimis­sä muren­taa kan­sa­lais­ten sil­mis­sä. On myös kysyt­tä­vä, mis­sä menee se lopul­li­nen “tasa-arvon” raja. Mil­loin pas­ta­sii­vi­lät hyväk­sy­tään osa­na pal­ve­lus­pu­kua, jos joku kokee sen mer­ki­tyk­sel­li­sek­si osak­si omaa hen­ki­lö­koh­tais­ta usko­mus­taan tai iden­ti­teet­ti­ään?” kysyy Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so kat­soo, ettei­vät argu­men­tit uskon­nol­lis­ten tun­nus­ten käyt­tä­mi­ses­tä osa­na vir­ka-asu­ja kes­tä kriit­tis­tä tar­kas­te­lua. Sel­lai­set hen­ki­löt, jot­ka eivät voi olla tun­nus­ta­mat­ta eri­lai­sin sym­bo­lein omaa hen­ki­lö­koh­tais­ta uskon­to­aan vir­ka-aika­na, eivät ole sopi­via kyse
isiin teh­tä­viin.

”Kes­kus­te­lu on ulot­tu­nut jopa pelas­tus­toi­men puo­lel­le. Eten­kin vasem­mal­la haa­veil­laan mah­dol­li­sim­man moni­muo­toi­ses­ta, toi­sin sanoen moni­kult­tuu­ri­ses­ta, pelas­tus­toi­mes­ta, vaik­ka tär­kein kri­tee­ri sekä polii­sin että muun pelas­tus­hen­ki­lös­tön osal­ta on päte­vyys ja sopi­vuus kysei­seen ammat­tiin. Nämä ovat ammat­ti­ryh­miä, joi­hin ei voi­da vain etni­sin tai mui­hin ulkoi­siin seik­koi­hin perus­tuen ihmi­siä rek­ry­toi­da”, tote­aa hal­li­tuk­sen jäsen Min­na Par­ta­nen.