Sote­ra­hat eivät ole val­tuu­tet­tu­ja var­ten

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vaa­tii alue­val­tuus­to­jen palk­kioi­den ja ryh­mä­tu­kien mää­rit­tä­mis­tä val­tio­joh­toi­ses­ti. Vii­me päi­vi­nä on uuti­soi­tu alue­val­tuus­to­jen itse päät­tä­mis­tä suu­ris­ta kokous­palk­kiois­ta ja ryh­mä­tuis­ta alue­val­tuu­tet­tu­jen mää­rään suh­teu­tet­tu­na samal­la kun kysei­set hyvin­voin­tia­lu­eet ovat huo­mat­ta­vas­ti ali­jää­mäi­siä. Esi­mer­kik­si toi­sik­si suu­rim­pia kokous­palk­kioi­ta (15 681€/valtuutettu) ja suu­rim­pia ryh­mä­tu­kia (6 000€/valtuutettu) mak­set­tiin Van­taan ja Kera­van hyvin­voin­tia­lu­eel­la, joka on toi­sik­si ali­jää­mäi­sin alue asu­kas­ta koh­den 99,8 mil­joo­nan euron ali­jää­mäl­lään. 

“Miten alue­val­tuus­tot voi­vat olla jaka­mas­sa tuhan­sien euro­jen edes­tä palk­kioi­ta samal­la kun nykyi­siä sote­pal­ve­lui­ta saa­daan hädin tus­kin yllä­pi­det­tyä yli­vel­kaan­tu­neen val­tion­ta­lou­den sääs­tö­pai­nei­den vuok­si? Sul­le mul­le -poli­tiik­ka alue­val­tuu­tet­tu­jen kes­ken syö suo­ma­lai­sen soten sisäll­tä päin”, moit­tii puheen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen.

Niin kau­an kun näen­näi­ses­ti itse­hal­lin­nol­li­set hyvin­voin­tia­lu­eet saa­vat rahoi­tuk­sen­sa val­tiol­ta, on val­tiol­la olta­va oikeus puut­tua vero­ra­ho­jen vää­rin­käyt­töön, joka vai­keut­taa sekä jul­kis­ta­lou­den ali­jää­mää että sote­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­tä hyvin­voin­tia­lueil­la. 

“Ryh­mä­ra­ha, tai toi­sil­le “demo­kra­tia­ra­ha” jou­tai­si koko­nai­suu­des­saan romu­kop­paan. Nyt kun kaik­kial­ta jou­du­taan sääs­tä­mään, on täl­lai­set suh­mu­roin­ti­ra­hat täy­sin perus­teet­to­mia. Ryh­mä­ra­hat aset­ta­vat puo­lu­eet myös eriar­voi­seen ase­maan sen mukaan, otta­vat­ko ne rahat vas­taan vai ei ja tämä aset­taa pai­neen tuen otta­mi­sel­le. Onnek­si osa alue­val­tuus­to­ryh­mis­täm­me on näyt­tä­nyt mal­lia ja jät­tä­nyt tuet otta­mat­ta — sie­tää mui­den seu­ra­ta esi­merk­kiä”, tote­aa 3. vara­pu­heen­joh­ta­ja Jon­ni Leva­nie­mi.

PS-Nuo­ri­so tuo­mit­see yli­pää­tään yli­suu­ret palk­kiot ja pal­kat hyvin­voin­tia­lueil­la. Käy­tän­nös­sä monet alue­joh­ta­jat tie­naa­vat enem­män kuin Suo­men pää­mi­nis­te­ri, mil­lä tätä kye­tään perus­te­le­maan? Osa alue­joh­ta­jis­ta saa hyvän palk­kan­sa pääl­le vie­lä kokous­palk­kioi­ta. Sääs­tö­tal­koot alueil­la tuli­si siis aloit­taa joh­to­por­taas­ta hal­lin­nos­sa.