Sei­som­me edel­leen kan­sa­lais­aloit­teem­me taka­na

Tänään 5.10.2023 edus­kun­nan täy­sis­tun­nos­sa käsi­tel­lään lähe­te­kes­kus­te­lus­sa ”Kipu­ra­ja yli­tet­ty – autoi­lun elvy­tys­pa­ket­ti” -kan­sa­lais­aloi­tet­ta.

Aloi­te on herät­tä­nyt vii­me päi­vi­nä pal­jon kes­kus­te­lua sosi­aa­li­ses­sa medias­sa ja leh­dis­tös­sä. On tot­ta, että aloit­tees­sa esi­te­tyt toi­met ovat nyky­ti­lan­tee­seen näh­den radi­kaa­le­ja ja hauk­kai­si­vat ison palan val­tion vero­tu­lois­ta. Esit­tä­mäm­me toi­men­pi­teet on kui­ten­kin aloit­tees­sa perus­tel­tu ja haim­me innoi­tus­ta esi­mer­kik­si Puo­las­ta, jos­sa polt­toai­nei­den vero­tus­ta oli väliai­kai­ses­ti las­ket­tu vas­tauk­se­na kohon­nei­siin hin­toi­hin ja kan­sa­lais­ten vai­ke­aan talou­del­li­seen tilan­tee­seen.

Aloit­teem­me ei ole edel­leen­kään pelk­kää idea­lis­mia, vaan vil­pi­tön avun­pyyn­tö hal­li­tuk­sel­le edis­tää Suo­men ja suo­ma­lais­ten edun mukais­ta poli­tiik­kaa. Kysees­sä oli reak­tio Mari­nin hal­li­tuk­sen toi­miin, jot­ka tie­ten tah­toen kur­jis­ti­vat taval­lis­ten kan­sa­lais­ten olo­ja ilmas­to­kun­nian­hi­mon täh­den. Enti­sen puheen­joh­ta­jam­me ja nykyi­sen kan­san­edus­ta­ja Berg­bo­min sanoin tuem­me edel­leen aloit­teen hen­keä, joka on täy­sin oikea.

Oli­sim­me perus­suo­ma­lai­se­na nuo­ri­so­na toi­vo­neet enem­män hel­po­tuk­sia polt­toai­nei­den vero­tuk­seen. Kui­ten­kin hal­li­tus­oh­jel­mas­sa näkyy sel­keäs­ti perus­suo­ma­lais­ten käden­jäl­ki ainoa­na edus­kun­ta­puo­lu­ee­na, joka pyr­kii hil­lit­se­mään polt­toai­nei­den hinn­an­nousua. Hal­li­tus­oh­jel­maan on muun muas­sa kir­jat­tu, ettei lii­ken­ne­polt­toai­nei­den hin­ta nouse hal­li­tuk­sen toi­men­pi­tei­den takia. Mark­ki­na­hin­toi­hin hal­li­tus ei voi vai­kut­taa. Näin ollen hal­li­tus­oh­jel­mas­sa on juu­ri sitä hen­keä, mitä olem­me hake­neet kan­sa­lais­aloit­teel­lam­me.

Näem­me, että kan­sa­lais­aloi­te on teh­nyt ja tekee teh­tä­vän­sä herät­tä­mäl­lä kes­kus­te­lua ja kan­san­edus­ta­jia kan­sa­lais­ten hätään. Toi­vom­me jat­kos­sa­kin hal­li­tuk­sen pitä­vän autoi­le­van veron­mak­sa­jan puo­lia ja oppo­si­tiol­ta ymmär­rys­tä taval­li­sen suo­ma­lai­sen elä­män rea­li­teet­tei­hin.