SDP vihaa suo­ma­lais­ta duu­na­ria

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so pitää SDP:n kas­vu­pa­ke­tin toi­mia työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton edis­tä­mi­sek­si suo­ma­lai­sia työn­te­ki­jöi­tä vähät­te­le­vä­nä. HS:n mukaan pake­tin 6 mil­jar­din euron net­to­myön­tei­set vai­ku­tuk­set ovat “lähes tyh­jäs­tä loih­dit­tu­ja”. Työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton osuus täs­tä oli­si 3 mil­jar­dia euroa. Pake­tis­sa esi­te­tään kol­men ja kuu­den kuu­kau­den aika­ra­jo­jen pois­toa, maa­han­muut­to­pro­ses­sin nopeut­ta­mis­ta, työn­ha­ku­vii­su­mia, yri­tys­tu­kia maa­han­muut­ta­jia palk­kaa­vil­le sekä vero­va­pau­tuk­sia Suo­meen muut­ta­vil­le.

“Suu­rin osa näis­tä toi­mis­ta mah­dol­lis­ta­vat sel­lais­ten ihmis­ten saa­pu­mi­sen ja jää­mi­sen Suo­meen, joil­la ei ole edes tie­dos­sa vaki­tuis­ta työ­paik­kaa. Samal­la ollaan val­mii­na anta­maan heil­le veroe­tuuk­sia suo­ma­lai­siin näh­den ja jopa val­mii­na tuke­maan yri­tyk­siä, jot­ta ne suo­si­si­vat ulko­maa­lais­ta työ­voi­maa suo­ma­lai­sen sijaan. Dema­rit osoit­ta­vat jäl­leen, miten heil­le ulko­mai­nen hal­pa­työ­voi­ma on suo­ma­lais­ta kou­lu­tet­tua duu­na­ria arvok­kaam­pi!”, äräh­tää Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son puheen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen.

Työs­sä­käy­vien suo­ma­lais­ten toi­meen­tu­loa edis­tä­viä toi­mia ei dema­rei­den vaih­toeh­dos­sa juu­ri näh­dä. Ansio­tu­lo­ve­roa keven­ne­tään alle nel­jäs­osan sii­tä, mitä hal­li­tus on teke­mäs­sä. Lisäk­si työs­sä­käyn­tiä pidet­täi­siin jat­kos­sa­kin kal­lii­na pitä­mäl­lä autoi­lun ja polt­toai­nei­den vero­tus aiem­mal­la kor­keal­la tasol­la.

“SDP:n työ­elä­män muu­tok­set ovat kos­meet­ti­sia, eivät­kä tue perus duu­na­ria lain­kaan. Autoi­le­van duu­na­rin kurit­ta­mi­sen lisäk­si pidän hyvin epä­to­den­nä­köi­se­nä, että 74-vuo­tiai­ta saa­tai­siin tehok­kaas­ti työ­elä­mään kohen­ta­maan kan­san­ta­lout­ta. Ilmas­to­ta­voit­teen he halua­vat pitää kyn­sin ja ham­pain vuo­des­sa 2035, välit­tä­mät­tä sii­tä, mitä se mei­dän kan­san­ta­lou­del­le ja monil­le teh­tail­le tar­koit­tai­si. Hei­dän arvion­sa mukaan sai­sim­me 370 milj. hyö­dyt ja työl­li­syy­teen tämä ei vai­kut­tai­si, mel­ko pak­sua etten sanoi­si”, moit­tii 3. vara­pu­heen­joh­ta­ja Jon­ni Leva­nie­mi.