SANAN­VA­PAUS TAKAI­SIN

TIE­DO­TE:  jul­kai­su­va­paa heti.                  13.10.2021.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so käyn­nis­ti uuden kan­sa­lais­aloit­teen: Sanan­va­paus takai­sin.

Esi­täm­me lain­muu­tos­ta, jos­sa muo­ka­taan nykyis­tä lakia kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vas­taan siten, että jat­kos­sa vain sel­keä kan­san­ryh­män uhkaa­mi­nen rikok­sel­la oli­si lain mukaan ran­gais­ta­vaa.

Lail­li­suus­pe­ri­aat­teen ja sen epä­täs­mäl­li­syys­kiel­lon mukaan ihmi­sen tuli­si voi­da tie­tää ennal­ta, mit­kä teot ovat rikol­li­sia ja mit­kä eivät. Kos­ka nyky­lain ’’panet­te­lua’’ ja ’’sol­vaa­mis­ta’’ ei ole erik­seen mää­ri­tel­ty lain­sää­dän­nös­sä, ei hen­ki­lön ole mah­dol­lis­ta ennal­ta tie­tää, mil­lai­nen puhe voi­daan tul­ki­ta täs­sä tai tule­vas­sa ajas­sa panet­te­luk­si tai sol­vaa­mi­sek­si. Nykyi­nen muo­toi­lu jät­tää oikeus­lai­tok­sel­le ja syyt­tä­jä­vi­ran­omai­sel­le lii­al­lis­ta tul­kin­nan­va­raa, mikä on osoi­te­tus­ti joh­ta­nut sanan­va­pau­den kaven­tu­mi­seen.

“Tämän kan­sa­lais­aloit­teen avul­la haluam­me uudis­taa suo­ma­lais­ta sanan­va­paus­lain­sää­dän­töä, joka on näh­däk­sem­me aivan lii­an kireä ja epä­mää­räi­nen, jos­ta syys­tä kat­som­me, että kan­sa­lais­ten perus­oi­keu­det ilmai­sun­va­pau­den osal­ta eivät toteu­du täy­si­mää­räi­ses­ti. Panet­te­lu ja sol­vaa­mi­nen nykyi­ses­sä kii­hot­ta­mis­py­kä­läs­sä ovat epä­mää­räi­siä, eikä tuon kal­tai­sia sana­va­lin­to­ja tuli­si olla lais­sa”, tote­aa jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom

Sanan­va­paus kuu­luu jokai­sen ihmi­sen perus­oi­keuk­siin ja se on toi­mi­van demo­kra­tian eli­neh­to. Euroo­pan ihmi­soi­keus­tuo­miois­tuin on oikeus­käy­tän­nös­sään kat­so­nut, että sanan­va­paus kos­kee myös sel­lai­sia mie­li­pi­tei­tä, jot­ka saat­ta­vat lou­ka­ta, jär­kyt­tää tai häi­ri­tä kuu­li­jaa.

“Sanan­va­paus on mer­kit­tä­vä osa län­si­mai­sia arvo­ja, emme­kä voi ryh­tyä rajoit­ta­maan sitä sil­lä perus­teel­la, että joku kokee toi­sen sano­mi­set ikä­vi­nä. Rikos­lain­sää­dän­nös­sä on jo mää­ri­tel­ty sel­keäs­ti laki­py­kä­lät esi­mer­kik­si yksi­tyi­se­lä­mää louk­kaa­van tie­don levit­tä­mi­ses­tä sekä kun­nian­louk­kauk­ses­ta – sik­si laki kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vas­taan pitäi­si päi­vit­tää nyky­päi­vään”, sanoo jär­jes­tön pää­sih­tee­ri Lau­ra Joke­la.

Link­ki aloit­tee­seen: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/9061
Nuo­ri­so­jär­jes­tön puo­les­ta,
Miko Berg­bom 
Puheen­joh­ta­ja
Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry 
[email protected]
www.ps-nuoriso.fi