PUTI­NIN PUS­SIS­SA

EU-kär­ki­maat eivät pää­tä suve­ree­nien val­tioi­den puo­les­ta — vaa­dim­me pää­mi­nis­te­riä sel­vit­tä­mään Sak­san liit­to­kans­le­rin puhei­ta!

 

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so on erit­täin huo­les­tu­nut Sak­san liit­to­kans­le­rin puheis­ta Ukrai­naan liit­tyen.

Sak­san liit­to­kans­le­ri Olaf Scholz ja Rans­kan pre­si­dent­ti Emma­nuel Mac­ron ovat yrit­tä­neet pai­nos­taa Ukrai­naa tai­pu­maan Venä­jän vaa­ti­muk­siin. Lisäk­si liit­to­kans­le­ri Scholz tote­si Puti­nia tava­tes­saan, ettei Nato tule laa­jen­tu­maan itään niin kau­an kuin hän ja Putin ovat virois­saan. PS-Nuo­ri­so kat­soo, ettei kol­man­sil­la osa­puo­lil­la ole mitään sanaa sii­hen, miten Ukrai­nan tulee toi­mia Venä­jän suh­teen. Ehdo­tuk­set anta­vat vai­ku­tel­man sii­tä, että EU oli­si val­mis tin­ki­mään muis­ta mais­ta tur­va­tak­seen har­vo­jen int­res­sit idäs­sä.

“Kyl­lä ollaan kau­as men­ty EU:n juu­ril­ta, kun EU alkaa teke­mään tii­vis­tä yhteis­työ­tä sen saman tahon kans­sa, jota var­ten EU perus­tet­tiin aikoi­naan. Ennen pelo­tel­tiin sil­lä, että EU-ero ajai­si Suo­men Venä­jän syliin. Ei sii­hen tar­vi­ta Fixi­tiä, kun EU ajaa itse Natoon kuu­lu­mat­to­mat jäsen­maan­sa Venä­jän vai­ku­tus­pii­riin,” tote­aa jär­jes­tön 3. vara­pu­heen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen.

PS-Nuo­ri­so huo­maut­taa, että mikä­li SDP ajai­si aidos­ti Suo­men ja suo­ma­lais­ten etua, se sel­vit­täi­si puo­lu­een sisäi­set Venä­jä-kyt­kök­set Suo­mes­sa ja sak­sa­lai­ses­sa sisar­puo­lues­saan SPD:ssä. Jos SDP ei tie­dä mis­tä aloit­taa, täs­sä vink­kiä:

”Dema­rei­ta ja Sak­saa yhdis­tää se, että molem­mat aja­vat kulis­seis­sa täy­sil­lä Venä­jän etua. Lupaan perään­tyä puheis­ta­ni, mikä­li San­na Mari­nin hal­li­tus vaa­tii avoi­mes­ti Nord Stream-kaa­su­put­ken pysäyt­tä­mis­tä. Riip­pu­vuus Venä­jän ener­gi­aan ei edis­tä Suo­men tai Län­si-Euroo­pan etua.”, tote­aa jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom.