Puna­vih­rei­tä uudel­leen­kou­lu­tuk­sia ja etni­siä rekis­te­rei­tä — Nämä­kö ovat Ylen ydin­teh­tä­viä?

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so on huo­lis­saan Ylen moni­muo­toi­suus­kou­lu­tuk­siin liit­ty­vien kus­tan­nus­ten ja moni­muo­tois­ten rek­ry­toin­tien salai­lus­ta. Perus­suo­ma­lais­ten nuo­ri­so­jär­jes­tö näkee jul­kis­ra­hoit­tei­sen Ylen toi­min­nan rapaut­ta­van val­tion­me­dian uskot­ta­vuut­ta ja luo­tet­ta­vuut­ta.

“Usko­ma­ton­ta, että suo­ma­lais­ten vero­va­roil­la rahoi­te­taan vasem­mis­to­lais­ta pro­pa­gan­daa. YLE:n teh­tä­viin ei kuu­lu poliit­tis­ten ideo­lo­gioi­den edis­tä­mi­nen”, moit­tii Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son 1. vara­pu­heen­joh­ta­ja Marcus Top­pa­ri.

Media on uuti­soi­nut, kuin­ka Yle jär­jes­tää työn­te­ki­jöil­leen kou­lu­tuk­sia, jois­sa “tun­nis­te­taan omat syr­ji­vät ajat­te­lu­ta­vat”. Sen lisäk­si Yle mak­saa palk­kioi­ta toi­mit­ta­jil­le haas­ta­tel­ta­vien syn­ty­pe­rän mukaan sekä rek­ry­toi työn­te­ki­jöi­tä ilman ansio­luet­te­lon vaa­ti­mis­ta, mikä­li heil­tä löy­tyy Ylen “kai­paa­mia näkö­kul­mia”.

”Haas­ta­tel­ta­vien vali­koi­mi­nen suku­puo­len, ihon­vä­rin tai sek­su­aa­li­sen suun­tau­tu­mi­sen mukaan ei lisää tasa-arvoa. Yle­läi­set eivät vai­ku­ta usko­van näi­den ihmis­ten näky­vän tai ete­ne­vän yhteis­kun­nas­sa omil­la merii­teil­lään”, tote­aa Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son puheen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen.

Jär­jes­tö yhtyy Ylen hal­lin­to­neu­vos­ton perus­suo­ma­lais­ten vaa­ti­muk­seen saa­da sel­vi­tys Ylen kou­lu­tuk­sis­ta ja rahan­käy­tös­tä. Mikä­li Yle ei kyke­ne ole­maan avoin rahan­käy­tös­tään suo­ma­lai­sil­le, on sen rahoi­tus­ta lei­kat­ta­va entis­tä anka­ram­min ei-laki­sää­teis­ten, ideo­lo­gis­ten huu­haa­hank­kei­den kar­si­mi­sek­si.