PS-Nuo­ri­so ei ole Hel­sin­ki Pri­den yhtei­sö­kump­pa­ni

Ilo, ettem­me ole Hel­sin­ki Pri­de yhtei­sö-kump­pa­ni­na vuo­den 2024 Hel­sin­ki Pri­de-tapah­tu­mas­sa. Olem­me sitou­tu­neet puo­lus­ta­maan sanan- ja ilmai­sun­va­paut­ta, las­ten oikeuk­sia ja mah­dol­li­suuk­sien tasa-arvoa vuo­den jokai­se­na päi­vä­nä, eikä se vaa­di hyve­po­see­raa­vaan sek­si­kul­ku­ee­seen osal­lis­tu­mis­ta. Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so on ja tulee aina ole­maan aktii­vi­nen ja kan­taa­ot­ta­va toi­mi­ja niin puo­lu­eem­me sisäl­lä, kuin myös sen ulko­puo­lel­la.

Täl­lä hal­li­tus­kau­del­la tulee vah­vis­taa las­ten ja per­hei­den oikeuk­sia Suo­mes­sa, sil­lä aina on oikea aika puo­lus­taa Setas­ta ja muis­ta hai­tal­li­sis­ta viher­va­sem­mis­to­lai­sis­ta jär­jes­töis­tä vapaam­paa yhteis­kun­taa. Esi­mer­kik­si las­ten suku­puo­len­muok­kaus­hoi­doil­la ei ole tilaa suo­ma­lai­ses­sa yhteis­kun­nas­sa. Jokai­sel­la ihmi­sel­lä tulee olla oikeus olla juu­ri sel­lai­nen kuin on ilman, että ylly­te­tään itse­sil­von­taan ja hor­mo­ni­hoi­toi­hin sopiak­seen tiet­tyyn muot­tiin.

Älkööm­me näh­kö Hel­sin­ki Pri­des­sa. Juh­li­kaam­me eri­lai­suut­ta ja puo­lus­te­taan vapaut­ta, ihmi­soi­keuk­sia ja suo­ma­lai­suut­ta ilman jul­kis­ra­hot­tei­sia woke­jär­jes­tö­jä!