Poliit­ti­set nuo­ri­so­jär­jes­töt eivät voi päät­tää omas­ta rahoi­tuk­ses­taan!

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so on tyy­ty­mä­tön OKM:n kiel­tei­seen pää­tök­seen val­tio­na­pu­kel­poi­suu­des­ta ja pitää sitä poliit­ti­ses­ti syr­ji­vä­nä. Pää­tös ilmoi­tet­tiin sama­na päi­vä­nä, kun uusi hal­li­tus astui vir­kaan. Perus­te­luis­sa jär­jes­tön mer­ki­tys­tä ja vai­kut­ta­vuut­ta pide­tään “vält­tä­vä­nä” ja jär­jes­töä arvos­tel­laan sii­tä, ettei sil­lä ole “tavan­omai­ses­ta jär­jes­tö­toi­min­nas­ta poik­kea­via, eri­tyi­siä toi­men­pi­tei­tä nuor­ten osal­li­suu­den edis­tä­mi­sek­si” 

Lisäk­si pää­tös­tä perus­tel­laan sil­lä, että ”tasa-arvoa edis­tä­viä toi­men­pi­tei­tä jär­jes­tön toi­mit­ta­mis­sa asia­kir­jois­sa ei ole esi­tet­ty lain­kaan” ja ”hake­muk­sen perus­teel­la on erit­täin vähän nuor­ten yhden­ver­tai­suut­ta edis­tä­viä toi­men­pi­tei­tä.” Kysei­siä perus­te­lu­ja ei ollut aiem­mas­sa hyl­kää­väs­sä pää­tök­ses­sä, vaan ne tuo­tiin esiin vas­ta nyt kun toi­min­nan vakiin­tu­mat­to­muut­ta ei voi­nut enää käyt­tää perus­tee­na.

“Ihmet­te­len sitä, kuin­ka kil­pai­le­vien puo­luei­den mie­li­pi­det­tä pyri­tään esit­tä­mään objek­tii­vi­se­na arvio­na jär­jes­tön toi­min­nas­ta. Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so on kerän­nyt useam­paan itse aja­maan kan­sa­lais­aloit­tee­seen tar­vit­ta­vat 50 000 alle­kir­joi­tus­ta ja nos­ta­nut kol­me nuor­ta edus­kun­taan. Mei­dän vai­kut­ta­vuut­ta nuor­ten ään­ten esiin­tuo­mi­sek­si ja osal­lis­ta­mi­sek­si yhteis­kun­nas­sa ei voi kiis­tää”, tote­aa jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen.

OKM:n alai­suu­des­sa toi­mi­va arvioin­ti- ja avus­tus­toi­mi­kun­ta tekee vuo­sit­tain OKM:lle esi­tyk­sen val­ta­kun­nal­lis­ten nuo­ri­so­jär­jes­tö­jen val­tio­na­vus­tus­ten jaos­ta sekä lausuu näi­den val­tio­na­pu­kel­poi­suu­des­ta. Toi­mi­kun­taan kuu­luu suu­rin osa edus­kun­ta­puo­luei­den nuo­ri­so­jär­jes­töis­tä, kuten Kokoo­mus­nuo­ret, Dema­ri­nuo­ret, Vih­reät Nuo­ret, Vasem­mis­to­nuo­ret sekä RKP-nuo­ret. Toi­mi­kun­nan puheen­joh­ta­ja­na toi­mii kes­kus­ta­lai­nen ex-kan­san­edus­ta­ja ja vuo­den 2023 val­tio­na­vus­tuk­sis­ta vas­ta­si kes­kus­ta­lai­nen tie­de- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri.

Toi­mi­kun­taan kuu­lu­vien edus­kun­ta­puo­luei­den nuo­ri­so­jär­jes­töt sai­vat val­tion­tu­kia noin 2,6 mil­joo­nan euron edes­tä vuon­na 2023:

  • Kokoo­muk­sen Nuor­ten liit­to ry + Kokoo­muk­sen Opis­ke­li­ja Tuhat­kun­ta ry 665 700€
  • Sosia­li­de­mo­kraat­ti­set Nuo­ret ry + Sosia­li­de­mo­kraat­ti­set Opis­ke­li­jat – Sonk ry 543 400€
  • Suo­men kes­kus­ta­nuo­ret ry + Kes­kus­tao­pis­ke­li­jat ry 666 700€
  • Vih­rei­den nuor­ten ja opis­ke­li­joi­den liit­to ry 165 900€
  • Vasem­mis­to­nuo­ret ry + Vasem­mis­to-opis­ke­li­jat ry 330 100€
  • Svensk Ung­dom, Svens­ka folk­par­tiets ung­dom­sor­ga­ni­sa­tion rf 214 200€

Toi­mi­kun­taan kuu­lu­mat­to­mien edus­kun­ta­puo­luei­den nuo­ri­so­jär­jes­töt sai­vat vain 57 100€:

  • Suo­men Kris­til­lis­de­mo­kraat­ti­set (KD) nuo­ret ry 57 100€
  • Perus­suo­ma­lais­ten ja Lii­ke Nytin nuo­ri­so­jär­jes­töil­le ei mak­se­ta val­tion­tu­kia. 

“Ei rii­tä että Perus­suo­ma­lai­set on useis­sa mit­tauk­sis­sa nuor­ten suo­si­tuin puo­lue, vaan saa­dak­seen avus­tus­ta sen pitäi­si olla mui­den tavoin kor­rup­toi­tu­nees­ti päät­tä­mäs­sä itse omis­ta rahois­taan. Me vaa­dim­me tasa­ver­tais­ta koh­te­lua: joko meil­lä on oikeus omaan osaam­me tai sit­ten kaik­ki puo­lu­eet rahoit­ta­vat omat nuo­ri­so­jär­jes­tön­sä täy­sin itse”, vaa­tii jär­jes­tön pää­sih­tee­ri Jaak­ko Lep­pä­nen.