Pois posee­ra­mi­nen

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vaa­tii: Nuor­ten asial­la posee­raa­mi­nen saa riit­tää – yksi­kin itse­mur­ha on merk­ki hyvin­voin­ti­val­tion epä­on­nis­tu­mi­ses­ta.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vaa­tii, että poliit­ti­set päät­tä­jät alka­vat suh­tau­tua vaka­vas­ti nuor­ten hyvin­voin­tiin. Vuo­si­kym­me­niä ovat polii­ti­kot ja nuo­ri­so­jär­jes­töt näy­tel­leet välit­tä­vän­sä nuor­ten mie­len­ter­vey­des­tä ja hyvin­voin­nis­ta. Nuor­ten eteen ei ole teh­ty lähes­kään niin pal­jon, mitä palo­pu­heet anta­vat ymmär­tää.

“Uuti­sis­ta on saa­nut lukea jär­kyt­tä­viä tari­noi­ta sii­tä, mihin kiusaa­mi­nen voi joh­taa. Näin aikui­siäl­lä sitä ymmär­tää, min­kä­lai­nen vai­ku­tus kiusaa­mi­sel­la nuo­reen on. Aikuis­ten teh­tä­vä on kan­taa vas­tuu­ta ja huo­leh­tia sii­tä, että täs­sä maas­sa jokai­nen nuo­ri saa mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä apua ongel­miin­sa ja myös sii­tä, että kiusaa­mi­sel­le tulee nol­la­to­le­rans­si. Suu vaah­dos­sa moraa­li­po­see­raa­mi­sen aika on nyt ohi.”, tote­aa nuo­ri­so­jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so esit­tää tilan­teen kor­jaa­mi­sek­si seu­raa­via toi­mia:

Tera­pia­ta­kuu voi­maan kii­reel­li­se­nä

Lisä­re­surs­se­ja etsi­vään nuo­ri­so­työ­hön

Ete­lä-Kar­ja­la -mal­li käyt­töön maan­laa­jui­ses­ti kou­lu­kiusaa­mi­sen ehkäi­se­mi­sek­si

Lisää tera­peut­te­ja ja psy­kiat­re­ja hoi­to­ta­kuun toteut­ta­mi­sek­si.

Psy­ko­te­ra­pia­kou­lu­tuk­sen kus­tan­nus­ten tulee olla koh­tuul­li­sia tai sen tulee olla mak­su­ton.

”Pas­sii­vi­suu­des­ta tulee luo­pua. Nuo­ret jonot­ta­vat viik­ko­ja, jopa kuu­kausia kes­kus­te­lua­pua, eikä kou­lu­kiusaa­mis­ta pyri­tä hil­lit­se­mään – las­ten väki­val­taan ei voi­da rea­goi­da olan­koh­tau­tuk­sel­la tai sul­kea sil­miä. Yhteis­kun­nan tulee ottaa nuor­ten huo­let vaka­vas­ti vas­taan ja tar­jo­ta heil­le apua, sil­lä he tar­vit­se­vat apua nyt. Nuor­ten hyvin­voin­tiin tulee sat­sa­ta nyt eikä sil­loin, kun on lii­an myö­häis­tä”, sanoo hal­li­tuk­sen jäsen Lau­ri Lai­ti­nen.