Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son uudet työn­te­ki­jät!

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so jär­jes­ti syk­syn aika­na työ­haun lisä­työn­te­ki­jöis­tä kulu­val­le ja seu­raa­val­le vuo­del­le. Hal­li­tus pää­tyi palk­kaa­maan vies­tin­tä­suun­nit­te­li­jak­si Matias Gran­lun­din ja tapah­tu­ma­koor­di­naat­to­rik­si Kat­ja Ran­ta­lan.

Uusien lisä­kä­sien tar­koi­tuk­se­na on kehit­tää yhdis­tyk­sen vies­tin­tää, sisäl­lön­tuo­tan­toa, tapah­tu­ma­toi­min­taa, val­mis­tel­la pre­si­den­tin­vaa­li- ja euro­vaa­li­kam­pan­jaa sekä kou­lut­taa ja tukea pii­riyh­dis­tyk­siä pai­kal­li­sen toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­sä.

Alla Kat­jan ja Matiak­sen ter­vei­set:

”On kun­nia ottaa tapah­tu­ma­koor­di­naat­to­rin teh­tä­vä vas­taan, työs­ken­nel­lä vai­kut­ta­val­la tasol­la kan­san paris­sa ja asioi­ta edis­täen. Työn moni­puo­li­suus ja haas­teet moti­voi minua.” -Kat­ja

”Vie­dään yhdes­sä aatet­tam­me eteen­päin!” -Matias

Ter­ve­tu­loa tii­miin Kat­ja ja Matias!