Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vaa­tii kon­kreet­ti­sia toi­men­pi­tei­tä kou­lu­rau­han yllä­pi­tä­mi­sek­si

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so kat­soo, että kenen­kään lap­sen tai nuo­ren ei tuli­si pelä­tä jou­tu­van­sa kiusa­tuk­si kou­lus­saan. Kou­lu­jen tulee taa­ta oppi­lail­leen tur­val­li­nen oppi­mi­sym­pä­ris­tö sekä puut­tua häi­riö­käyt­täy­ty­mi­seen tämän yllä­pi­tä­mi­sek­si. Sel­lais­ta tilan­net­ta, jos­sa kiusat­tu jou­tuu vaih­ta­maan kou­lua, ei sai­si syn­tyä.

“Vii­me aikoi­na uuti­sis­ta on saa­nut lukea yhä vaka­vam­mak­si käy­viä tilan­tei­ta, jois­sa oppi­lai­den oikeut­ta kos­ke­mat­to­muu­teen on uhat­tu vaka­val­la taval­la. Yhteis­kun­nan tulee tur­va­ta jokai­sel­le oppi­laal­le tur­val­li­nen kou­lu­päi­vä. Hal­li­tuk­sen tulee ryh­tyä kii­reel­li­siin toi­miin kou­lu­rau­han palaut­ta­mi­sek­si”, tote­aa jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom.

Kiusaa­mi­seen tulee suh­tau­tua vaka­vas­ti eikä sitä tule vähä­tel­lä – pahoin­pi­te­ly on sil­ti pahoin­pi­te­ly, kun­nian­louk­kaus on sil­ti kun­nian­louk­kaus ja vahin­gon­te­ko on sil­ti vahin­gon­te­ko, vaik­ka teki­jä ei oli­si riko­soi­keu­del­li­ses­sa vas­tuus­sa. Alai­käi­set ovat iäs­tään riip­pu­mat­ta vahin­gon­kor­vaus­vas­tuus­sa ja tätä rahal­li­sen sank­tion uhkaa voi­daan hyö­dyn­tää pelot­tee­na kiusaa­mi­sen jat­ku­mi­sel­le. Näin myös saa­daan teki­jöi­den van­hem­mat otta­maan tapah­tu­neen vaka­vas­ti, kun hei­dän jäl­ki­kas­vun­sa jou­tuu kor­vaa­maan uhrin­sa kär­si­myk­sen.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so kan­nat­taa myös Ete­lä-Kar­ja­lan mal­lin laa­jen­ta­mis­ta koko maa­han. Ete­lä-Kar­ja­lan mal­lis­sa alle 15-vuo­tiai­den kou­lu­lais­ten lain­vas­tai­sis­ta teois­ta teh­dään riko­sil­moi­tus ja hänet ohja­taan las­ten ja nuor­ten uusin­ta­ri­kol­li­suut­ta ehkäi­se­vään Vin­tiö-ryh­mään huol­ta­jien­sa, polii­sin ja sosi­aa­li­vi­ran­omais­ten kans­sa. Mal­li on lupaa­va, sil­lä Lap­peen­ran­nas­sa huo­mat­tiin, että vii­me vuon­na aloi­te­tun kokei­lun aika­na yksi­kään kou­lu­vä­ki­val­taan syyl­lis­ty­nyt ei uusi­nut teko­aan Vin­tiö-kes­kus­te­lun jäl­keen.

“Kou­luil­la pitää olla mata­la kyn­nys lähes­tyä polii­sia tapauk­sis­sa, jois­sa oppi­laan rikos koh­dis­tuu toi­seen oppi­laa­seen – ei näi­tä voi kui­ta­ta pelk­kä­nä kiusaa­mi­se­na, vaan polii­si tulee ottaa mukaan var­hai­ses­sa vai­hees­sa ennen kuin kiusaa­mi­nen eska­loi­tuu vaka­vim­piin tekoi­hin. Vir­ka­val­lan tuki on niin kiusa­tun että kiusaa­jan eduk­si, jot­ta hom­ma saa­daan sovi­tel­tua”, tote­aa hal­li­tuk­sen jäsen Lau­ri Lai­ti­nen.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vaa­tii ope­tus­mi­nis­te­riö­tä tart­tu­maan toi­men­pi­tei­siin, joi­den tie­de­tään ehkäi­se­vän kou­lu­kiusaa­mis­ta, jot­ta Suo­men kou­lut pysy­vät rau­hal­li­si­na ja tur­val­li­si­na kai­kil­le oppi­lail­le.