Per­he­po­li­tii­kan kun­nian­pa­lau­tus

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ja KD Nuo­ret vaa­ti­vat tule­val­ta hal­li­tuk­sel­ta mer­kit­tä­viä lisä­pa­nos­tuk­sia lap­siys­tä­väl­li­seen per­he­po­li­tiik­kaan, kos­ka lap­set ovat maam­me ja kan­sam­me tule­vai­suus. Suo­mes­sa syn­ty­vyys on romah­ta­nut ja voi­daan puhua jo syn­ty­vyys­krii­sis­tä. Sik­si val­tion on luo­ta­va kan­nus­ti­mia, jot­ka edis­tä­vät per­heen perus­ta­mis­ta ja mah­dol­li­suu­den saa­vut­taa toi­vot­tu lap­si­lu­ku. Tämä paran­tai­si Suo­men huol­to­suh­det­ta ja var­mis­tai­si suo­ma­lai­sen hyvin­voin­ti­val­tion säi­ly­mi­sen myös tule­vil­le suku­pol­vil­le. Tule­van hal­li­tuk­sen on laa­dit­ta­va väes­tö­po­liit­ti­nen stra­te­gia, jos­sa kes­kiös­sä on syn­ty­vyy­den nos­ta­mi­nen ja per­hei­den tuke­mi­nen. Stra­te­gia tuli­si ulot­taa vähin­tään kah­del­le seu­raa­val­le hal­li­tus­kau­del­le, sil­lä tie­dos­tam­me ettei ongel­maan ei ole nopei­ta rat­kai­su­ja.

‘’Syn­ty­vyy­den romah­dus on yksi Suo­men suu­rim­mis­ta haas­teis­ta. Van­he­ne­va väes­tö joh­taa heik­ke­ne­vään huol­to­suh­tee­seen, jos­sa yhä pie­ne­ne­vä työi­käi­nen väes­tö jou­tuu kus­tan­ta­maan kas­va­van elä­ke­läis­väes­tön pal­ve­lut. Syn­ty­vyy­den las­ku alle väes­tön uusiu­tu­mis­ta­son joh­taa lopul­ta väes­tön pie­ne­ne­mi­seen, min­kä nega­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia ei voi lii­oi­tel­la’’, tote­aa PS Nuo­ri­son 1.vpj Jani Vii­ta­nen

Edel­li­sen hal­li­tuk­sen pää­tös lopet­taa yksi­tyi­sel­lä puo­lel­la toteu­tet­tu­jen hedel­möi­tys­hoi­to­jen Kela-tuen mak­sa­mi­nen on vii­mei­sin mer­kit­tä­vä takais­ku syn­ty­vyy­den kas­vat­ta­mi­sel­le ja per­he­myön­tei­sel­le poli­tii­kal­le. Taha­ton lap­set­to­muus kos­ket­taa yhä useam­paa suo­ma­lais­ta eikä jul­ki­nen ter­vey­den­huol­to pys­ty vas­taa­maan hedel­möi­tys­hoi­to­jen kysyn­tään.

Esi­täm­me yhdes­sä kei­no­ja syn­ty­vyy­den kas­vat­ta­mi­sek­si ja lap­si­per­hei­den hyvin­voin­nin paran­ta­mi­sek­si. Hedel­möi­tys­hoi­to­jen tuke­mi­sen lisäk­si tuli­si har­ki­ta nuo­ril­le mak­sut­to­mia hedel­mäl­li­syys­tut­ki­muk­sia. Neu­vo­loi­den pal­ve­lui­den tuli­si ulot­tua laa­jem­min koko per­heel­le, ei vain äidil­le. Lap­si­per­hei­den ensi­han­kin­toi­hin koh­dis­tu­van vau­nu­ra­han käyt­töön­ot­toa tuli­si edis­tää eikä koti­hoi­don­tues­ta tule lei­ka­ta. Lap­si­li­sä tuli­si sitoa indek­siin ja sen por­ras­tus kään­tää siten, että tuki oli­si suu­rin ensim­mäi­ses­tä lap­ses­ta, mut­ta kas­vai­si myös nykyis­tä jyr­kem­min kol­man­nes­ta lap­ses­ta eteen­päin.

“Per­hei­den tuke­mi­ses­sa ei saa unoh­taa, että tar­vi­taan pal­jon muu­ta­kin kuin rahal­lis­ta tukea. Usein syyt sil­le, mik­si lap­sia ei han­ki­ta ovat perim­mil­tään mui­ta kuin talou­del­li­sia. Per­hei­den vie­rel­lä tulee kul­kea ja hei­tä aut­taa ras­kausa­jas­ta lap­sen syn­ty­mään ja täy­si-ikäis­ty­mi­seen saak­ka”, tote­aa KD Nuor­ten puheen­joh­ta­ja Ami Rin­ta-Val­ka­ma.

Per­hei­den valin­nan­va­paut­ta tuli­si edis­tää luo­pu­mal­la van­hem­pain­va­pai­den kiin­tiöis­tä täy­sin. Juu­ri syn­nyt­tä­nei­tä äite­jä tuke­via pal­ve­lui­ta on lisät­tä­vä, eri­tyi­ses­ti tukien trau­maat­ti­ses­ta syn­ny­tyk­ses­tä toi­pu­mis­ta. Tuki­per­he­toi­min­ta on tär­keäs­sä roo­lis­sa aut­ta­mas­sa uupu­nei­ta van­hem­pia ja sitä tulee myös jat­kos­sa hyö­dyn­tää ja kehit­tää. Krii­siy­ty­neil­le per­heil­le tuli­si olla saa­ta­vil­la per­he- ja pari­te­ra­pi­aa, sil­lä avio­erot ja per­hei­den ongel­mat ker­tau­tu­vat seu­raa­van suku­pol­ven pahoin­voin­ti­na.

Kat­som­me myös, että yhteis­kun­nan tuli­si luo­da kan­nus­ti­mia per­heen perus­ta­mi­sel­le jo opin­to­jen aika­na ja työ­uran alus­sa. Tämän edis­tä­mi­sek­si töi­den ja opin­to­jen yhdis­tä­mi­nen per­he-elä­män kans­sa tuli­si olla mah­dol­li­sim­man mut­ka­ton­ta. Esi­mer­kik­si opin­to­tuen tulo­ra­jo­jen pois­to sekä opin­to­tuen huol­ta­ja­ko­ro­tuk­sen nos­to lisäi­si­vät mah­dol­li­suuk­sia perus­taa per­he jo nykyis­tä aiem­min. Jär­jes­töt vetoa­vat puo­luei­siin, ettei­vät ne unoh­da lap­sia ja per­hei­tä hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa, sil­lä per­heet ovat avain suo­ma­lai­seen hyvin­voin­tiin.