Paluu perus­asioi­hin: suku­puo­lia on kak­si

Vii­me päi­vi­nä medias­sa on esi­tet­ty jouk­ko perus­o­pe­tus­ta kos­ke­via puheen­vuo­ro­ja, jois­sa vuo­roin vaa­di­taan “sateen­kaa­ri­sek­sin” perus­tei­den selos­ta­mis­ta 5-luok­ka­lai­sil­le ja vuo­roin puhu­taan suku­puo­les­ta “jat­ku­mo­na”, jota ei voi binää­ri­ses­ti kate­go­ri­soi­da mie­hiin ja nai­siin. Kat­som­me kes­kus­te­lun vaa­ti­van ter­ve­hen­ki­sem­pää puheen­vuo­roa. Täs­tä syys­tä vaa­dim­me, että perus­kou­lus­sa annet­ta­vas­sa sek­su­aa­lio­pe­tuk­ses­sa on palat­ta­va perus­asioi­hin ja ope­tet­ta­va sel­keäs­ti, että suku­puo­lia on kak­si: mies ja nai­nen.

“Las­ten ope­tuk­ses­sa tuli­si pidät­täy­tyä epä­olen­nai­suuk­sis­ta. Suku­puo­let ovat ole­mas­sa syys­tä: per­heen perus­ta­mis­ta var­ten. Pro­ses­sis­sa ei ole kol­man­sia pyö­riä. Mikään tah­to maa­il­mas­sa, mikään mää­rä “edis­tyk­sel­lis­tä” rajo­ja ja nor­me­ja rik­ko­vaa ideo­lo­gi­aa ei tätä tosia­si­aa muu­ta. Ihmi­set ovat vähem­män yllät­täen rajal­li­sia otuk­sia, jot­ka eivät itse­mää­rit­te­lyn voi­mal­la­kaan kaik­keen tai­vu. On monen­lai­sia mie­hiä ja nai­sia, muil­la ei oikein edes nimeä. Mitä ne ovat? Mitä ne teke­vät?”, poh­tii pää­sih­tee­ri Eetu Saa­ren­pää.

On todel­li­suu­del­le vie­ras­ta, mikä­li perus­kou­luis­sa suh­tau­du­taan myön­tei­ses­ti sel­lai­siin väit­tei­siin, jot­ka kuka tahan­sa maa­lais­jär­jen omaa­va voi mui­ta ihmi­siä tark­kai­le­mal­la ja yksin­ker­tai­sia bio­lo­gi­sia meka­nis­me­ja havain­noi­mal­la tode­ta vää­rik­si. Useam­man kuin kah­den suku­puo­len ole­mas­sao­lon puo­les­ta ei ole ainut­ta­kaan bio­lo­gis­ta todis­tet­ta, joten suku­puo­len binää­ri­syys tulee opet­taa perus­kou­lu­lai­sil­le itses­tään sel­vä­nä tosi­seik­ka­na. Tämä ei pois­sul­je nii­tä ihmi­siä, joi­den suku­puo­li on binää­ri­sel­lä jakau­mal­la epä­sel­vä mut­ta jot­ka eivät kui­ten­kaan muo­dos­ta omaa suku­puol­taan.

”Suku­puo­len­tut­ki­muk­sen ken­täl­lä val­lit­se­vak­si nous­seet näke­myk­set suku­puo­li-iden­ti­tee­tis­tä eivät ole yksioi­koi­sia ja nii­tä ei saa sii­tä syys­tä opet­taa kiis­tat­to­mi­na totuuk­si­na var­sin­kaan var­hai­ses­sa kehi­tys­vai­hees­sa ole­vil­le lap­sil­le”, huo­maut­taa hal­li­tuk­sen jäsen Vil­le Hei­ni­kai­nen.

Tämän lisäk­si sek­su­aa­lio­pe­tuk­ses­sa on nykyis­tä enem­män koros­tet­ta­va mui­ta­kin perus­asioi­ta, jot­ka eivät näh­däk­sem­me saa nykyi­ses­sä ope­tus­si­säl­lös­sä vaa­dit­ta­vaa huo­mio­ta. Esi­mer­kik­si iän vai­ku­tuk­ses­ta hedel­mäl­li­syy­teen on ker­rot­ta­va sek­su­aa­li­kas­va­tuk­sen oppi­tun­neil­la enem­män, sil­lä asian­tun­ti­joi­den mukaan suo­ma­lai­sil­la on täs­tä usein puut­teel­li­set tie­dot. Nykyi­sin Suo­mes­sa yksi syy syn­ty­vyy­den las­kul­le on per­heel­lis­ty­mi­sen yrit­tä­mi­nen lii­an myö­häi­sel­lä iäl­lä.