PAK­KO­RUOT­SI

Ei pak­ko­ruot­sia yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin
Kulu­neel­la vii­kol­la uuti­soi­tiin ope­tus­mi­nis­te­riön sel­vit­tä­vän ruot­sin kie­len palaut­ta­mis­ta pakol­li­sek­si osak­si yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia. Pak­ko­ruot­sin kir­joit­ta­mi­ses­ta luo­vut­tiin vuon­na 2005. Nyt kaa­vail­lun palaut­ta­mi­sen taus­tal­la on RKP:n edis­tä­mä hal­li­tus­oh­jel­man kir­jaus.
Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vas­tus­taa pak­ko­ruot­sin palaut­ta­mis­ta yo-kir­joi­tuk­siin. Kysees­sä on kei­no­te­koi­nen toi­mi ruot­sin kie­len ase­man yllä­pi­tä­mi­sek­si, mis­tä on lopul­ta vain hait­taa abi­tu­rien­teil­le. Yo-kir­joi­tuk­set ovat lukio­lai­sil­le stres­saa­vin­ta aikaa eikä sitä tule pahen­taa pak­ko­ruot­sin palaut­ta­mi­sel­la. Lukio­lai­set, jot­ka eivät muu­ten kir­joit­tai­si ruot­sia, pako­tet­tai­siin käyt­tä­mään aikaan­sa pak­ko­ruot­siin hei­tä kiin­nos­ta­vien ja hei­dän tule­vai­suu­del­leen hyö­dyl­lis­ten ainei­den sijas­ta. Samal­la oli­si koh­tuu­ton­ta vaa­tia, että val­mis­tu­mi­nen oli­si jat­kos­sa kiin­ni pak­ko­ruot­sin läpäi­se­mi­ses­tä.
”Jos lukio­lai­sen oli­si varat­ta­va aikaa ruot­sin yo-kir­joi­tuk­siin ker­taa­mi­seen, vai­kut­tai­si se myös nii­hin kaik­kiin mui­hin ainei­siin, joi­ta lukio­lai­nen aikoi­si suo­rit­taa samal­la kir­joi­tus­ker­ral­la. Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa lukio­lai­sen ei enää kan­nat­tai­si vali­ta yli­mää­räi­siä kir­joi­tet­ta­via ainei­ta, kun heil­lä oli­si jo vii­si pakol­lis­ta ainet­ta, jois­ta 1–2 on vie­rai­ta kie­liä. Suu­rim­mal­le osal­le pak­ko­ruot­si yo-kir­joi­tuk­sis­sa oli­si vain rasi­te yo-suo­ri­tuk­sel­le, sil­lä hei­dän val­mis­tu­mi­sen­sa oli­si sii­tä kiin­ni. Tämä oli­si silk­kaa kiusan­te­koa suo­ma­lai­sil­le lukio­lai­sil­le!” äräh­tää PS-Nuo­ri­son hal­li­tuk­sen jäsen Lau­ri Lai­ti­nen.
Pak­ko­ruot­sin palaut­ta­mi­nen yo-kir­joi­tuk­siin oli­si jat­ku­moa vuo­si­kym­me­niä kes­tä­neel­le kie­li­po­li­tii­kal­le, jos­sa koko suo­ma­lais­väes­tö on vel­voi­tet­tu teko­hen­git­tä­mään pie­nen vähem­mis­tön kiel­tä. Kou­luis­sa ope­te­tul­le ruot­sil­le ei löy­dy käyt­töä arkie­lä­mäs­sä ja käyt­tä­mät­tö­mä­nä kie­li­tai­to kato­aa. Epä­on­nis­tu­nees­ta kie­li­po­li­tii­kas­ta kie­lii myös se, että perus­kou­lun, toi­sen asteen ja kor­kea­kou­lu­jen pak­ko­ruot­sin opin­nois­ta huo­li­mat­ta vain mur­to-osa suo­ma­lai­sis­ta saa­vut­taa ruot­sis­sa edes B1-tai­to­ta­son eli toi­mi­van perus­kie­li­tai­don.
’’Pak­ko­ruot­sin vai­ku­tuk­ses­ta kor­kea­kou­luis­ta val­mis­tu­mi­sen vii­väs­ty­mi­seen on puhut­tu pit­kään. Niin kut­sut­tu vir­ka­mies­ruot­si on luo­nut kaik­kien kan­nal­ta epä­suo­tui­san tilan­teen, jos­sa yhtääl­tä opis­ke­li­joi­den val­mis­tu­mi­nen vii­väs­tyy ja toi­saal­ta puut­teel­li­sen kie­li­tai­don omaa­via opis­ke­li­joi­ta jou­du­taan lopul­ta pääs­tä­mään läpi sää­li­pis­tein. Näin uhkai­si käy­dä myös lukiois­sa, jos pak­ko­ruot­si palau­tet­tai­siin yo-kir­joi­tuk­siin. Kie­li­po­li­tiik­kam­me tuli­si pal­vel­la suo­ma­lai­sia opis­ke­li­joi­ta, ei ruot­sa­lais­ta kan­san­puo­luet­ta’’, tote­aa PS-Nuo­ri­son vara­pu­heen­joh­ta­ja Joa­kim Vige­lius.