PAK­KO­RUOT­SI

 

Hyvää ruot­sa­lai­suu­den päi­vää!

 
Merk­ki­päi­vän kun­niak­si Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so on käyn­nis­tä­nyt uuden kan­sa­lais­aloit­teen pak­ko­ruot­sin pois­ta­mi­sek­si. Keräys aloi­te­taan ruot­sa­lai­suu­den ja ruot­sin kie­len päi­vä­nä 6. mar­ras­kuu­ta.
 
Kan­sa­lais­aloit­tees­saan Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so esit­tää, että pak­ko­ruot­sis­ta luo­vu­taan kai­kil­la kou­lu­tusas­teil­la ja sen opis­ke­lu muu­te­taan vapaa­eh­toi­sek­si. Myös­kään vir­ka­teh­tä­viin vaa­dit­ta­vaa ruot­sin osaa­mis­ta ei enää edel­ly­tet­täi­si kai­kis­sa jul­ki­sis­sa virois­sa.
 
”Kyse­ly­tut­ki­mus­ten perus­teel­la suo­ma­lais­ten enem­mis­tö vas­tus­taa pak­ko­ruot­sia. Yhden asian puo­lu­ee­na RKP on saa­nut enem­mis­tön tah­don vas­tai­ses­ti säi­ly­tet­tyä pak­ko­ruot­sin. Suo­mes­sa pako­te­taan kur­kus­ta alas kiel­tä, joka ei tosia­sias­sa hyö­dy­tä enem­mis­töä”, tote­aa PS-Nuo­ri­son puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom. 
PS-Nuo­ri­so kat­soo, että Suo­mes­sa asu­vien noin 300 000 ruot­sia äidin­kie­le­nään puhu­vien pal­ve­lut on tur­vat­ta­va, mut­ta nii­den tur­vaa­mi­sek­si ei ole tar­peel­lis­ta eikä tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta pakot­taen opet­taa ruot­sin kiel­tä koko suo­men­kie­li­sel­le väes­töl­le.
”Pak­ko­ruot­si on sekä kal­lis että teho­ton jär­jes­te­ly. Sadois­ta ope­tus­tun­neis­ta huo­li­mat­ta vain mur­to-osa saa­vut­taa sii­nä edes koh­ta­lai­sen perus­kie­li­tai­don. Mik­sem­me antai­si opis­ke­li­joi­den itse vapaas­ti vali­ta kie­lio­pin­to­jaan?”, kysyy PS-Nuo­ri­son vara­pu­heen­joh­ta­ja Joa­kim Vige­lius.