Ope­tus­mi­nis­te­riön on puu­tut­ta­va Pisa-tulos­ten las­kuun

Uusim­mat Suo­men kou­lu­lais­ten tai­to­ta­soa mit­taa­vat Pisa-tulok­set jul­kais­tiin tänään. Odo­tus­ten mukai­ses­ti suo­ma­lais­ten kou­lu­lais­ten osaa­mis­ta­son romah­dus jat­kuu, ja vauh­ti näyt­tää ole­van kiih­ty­mäs­sä. Kos­ka nuo­ris­sa on Suo­men tule­vai­suus, on ope­tus­mi­nis­te­riön puu­tut­ta­va tähän huo­les­tut­ta­vaan kehi­tyk­seen pikai­ses­ti.

“Todis­tam­me par­hail­lam­me huo­les­tut­ta­vaa suun­taa suo­ma­lai­ses­sa kou­lu­tuk­ses­sa. Mei­dän ei tule kor­ja­ta sitä mikä ei ole rik­ki, mut­ta on kui­ten­kin myön­net­tä­vä tosi­asiat ja mie­tit­tä­vä miten maa­il­man paras kou­lu­jär­jes­tel­mä on rap­peu­tu­nut huo­les­tut­ta­vaa vauh­tia”, tote­aa 1. vara­pu­heen­joh­ta­ja Jani Vii­ta­nen.

Yksi mer­kit­tä­vim­mis­tä syis­tä suo­ma­lais­ten kou­lu­lais­ten oppi­mis­tu­los­ten las­kuun ovat olleet Suo­men kou­lu­jär­jes­tel­mään vii­me vuo­si­na toteu­te­tut epä­on­nis­tu­neet uudis­tuk­set. Kun­nian­hi­moi­set ja uto­pis­ti­set suun­ni­tel­mat “posi­tii­vi­ses­ta inkluusios­ta” ja itseop­pi­mi­sen sekä niin kut­sut­tu­jen ”avoi­mien oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen” lisää­mi­ses­tä perus­kou­lus­sa ovat suo­raan joh­ta­neet suo­ma­lais­ten osaa­mis­ta­son mer­kit­tä­vään hei­ken­ty­mi­seen. Näi­den uudis­tus­ten voi sanoa epä­on­nis­tu­nees­ti ”kor­jan­neen” kou­lu­jär­jes­tel­mäs­sä sitä, mikä ei ole alun­pe­rin­kään ollut rik­ki. Sik­si kyseis­ten uudis­tus­ten peru­mi­sen tuli­si­kin olla ope­tus­mi­nis­te­rin ensim­mäi­nen toi­men­pi­de ongel­man kor­jaa­mi­sek­si.

Epä­on­nis­tu­nei­den uudis­tus­ten lisäk­si suo­ma­lai­set kou­lut tar­vit­se­vat myös kurin­pa­lau­tus­ta. Kou­luis­sa tapah­tu­viin jär­jes­tys­häi­riöi­hin ja kiusaa­mi­seen puut­tu­mis­ta on lai­min­lyö­ty Suo­mes­sa, ja hen­ki­lö­kun­nan käy­tös­sä ollei­ta kurin­pi­to­kei­no­ja on vähen­net­ty aina päi­vä­ko­dis­ta alkaen. Ole­tet­ta­vas­ti myös opet­ta­jan auk­to­ri­teet­tia­se­man hei­ken­tä­mi­sel­lä on ollut oppi­mis­tu­lok­sia hei­ken­tä­vä vai­ku­tus. Nykyi­sin kou­luis­sa tapah­tuu jopa rikok­sen tun­nus­mer­kit täyt­tä­vää käyt­täy­ty­mis­tä, mihin lii­an usein suh­tau­du­taan pelk­kä­nä kou­lu­kiusaa­mi­se­na, vaik­ka kysees­sä on todel­li­suu­des­sa kou­lu­vä­ki­val­ta. Opet­ta­jan auk­to­ri­teet­tia­se­ma luok­ka­huo­nees­sa on palau­tet­ta­va, eivät­kä kou­lut saa olla paik­ko­ja, jois­sa voi teh­dä rikok­sia ilman riko­soi­keu­del­li­sia seu­raa­muk­sia.