Ei puo­lu­eel­li­sel­le kou­luo­pe­tuk­sel­le

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so kat­soo, että kou­lu­jen poli­tiik­kaa käsit­te­le­vän ope­tuk­sen on olta­va tas­a­puo­lis­ta ja neut­raa­lia.

Kou­lu­jen teh­tä­vä ei ole toi­mia min­kään puo­lu­een ääni­tor­ve­na.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so on saa­nut run­saas­ti yhtey­den­ot­to­ja nuo­ril­ta, joi­ta on joko kou­lu­hen­ki­lö­kun­nan tai luok­ka­to­ve­rei­den tahol­ta vähek­syt­ty, pil­kat­tu ja kiusat­tu poliit­tis­ten mie­li­pi­tei­den vuok­si. Erääs­sä tapauk­ses­sa nuo­ri eris­tet­tiin kave­ri­pii­ris­tä ja asi­aa eteen­päin vie­des­sään koki vähät­te­lyä kou­lun aikui­sel­ta – hän­tä keho­tet­tiin jopa vaih­ta­maan puo­luet­ta! Täl­lais­ta kiusaa­mis­ta emme sal­li mis­sään muo­dos­sa!

’’Kou­lu­jen kiusaa­mis- ja ilma­pii­rion­gel­mia ilme­nee kai­kil­la kou­lu­tus­ta­soil­la. Olen itse­kin jaka­nut koke­muk­sia­ni yli­opis­tos­sa koh­taa­mas­ta­ni suvait­se­mat­to­muu­des­ta eri­lai­sia näke­myk­siä koh­taan. Minuun ovat sen jäl­keen olleet yhtey­des­sä kym­me­net opis­ke­li­jat, jot­ka ovat ker­to­neet saman­lai­sis­ta koke­muk­sis­taan ja huo­lis­taan. Moniar­voi­ses­sa yhteis­kun­nas­sa voi­daan olla eri miel­tä, mut­ta sil­loin eri­mie­li­syyt­tä on myös kyet­tä­vä sie­tä­mään. Sii­nä opet­ta­jien ja opis­ke­li­joi­den itsen­sä roo­li on mer­kit­tä­vä’’, tote­aa jär­jes­tön 2. vara­pu­heen­joh­ta­ja Joa­kim Vige­lius.

On Ope­tusa­lan ammat­ti­jär­jes­tö OAJ:n teh­tä­vä puut­tua kou­lu­jen epä­koh­tiin. Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so on huo­lis­saan sii­tä, että OAJ kokee kou­lu­jen epä­koh­tien esil­le nos­ta­mi­sen opet­ta­jien maa­lit­ta­mi­se­na sen sijaan, että ongel­ma­koh­dat tun­nus­tet­tai­siin ja nii­hin puu­tut­tai­siin. Kou­lu­jen ongel­mat eivät katoa sil­lä, että OAJ sul­kee sil­män­sä ja tees­ken­te­lee kai­ken ole­van hyvin. Suo­mes­sa on pit­kään oltu huo­lis­saan nuor­ten kiin­nos­tuk­sen puut­tees­ta yhteis­kun­nal­li­siin asioi­hin. Tämän vuok­si tuli­si kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mio­ta sii­hen, ettei nuo­ria lytä­tä hei­dän tuo­des­saan ilmi omia mie­li­pi­tei­tään. Ensim­mäi­nen askel ongel­man rat­kai­suun on ongel­man myön­tä­mi­nen.

“Kou­lu­tus­jär­jes­tel­mäm­me on yksi maa­il­man par­haim­mis­ta, mut­ta emme voi lakais­ta sen epä­koh­tia maton alle, mikä­li haluam­me pysyä kär­jes­sä. Poli­ti­soi­tu­neen ope­tuk­sen ilme­ne­vyyt­tä tulee perus­teel­li­ses­ti sel­vit­tää ja näi­hin tapauk­siin tulee puut­tua asian­mu­kai­sin kei­noin. Suo­men kou­lu­jen tulee toi­mia neut­raa­lei­na oppiym­pä­ris­töi­nä oppi­lail­le, jot­ka saa­vat kou­lus­ta eväät pun­ni­ta itse oppi­mi­aan asioi­ta – ei niin että opet­ta­jan ideo­lo­gi­aa ope­te­taan objek­tii­vi­se­na totuu­te­na”, tote­aa hal­li­tuk­sen jäsen Lau­ri Lai­ti­nen.