On aika kes­kus­tel­la Suo­men tule­vas­ta EU-lin­jas­ta

Perus­suo­ma­lais­ten puheen­joh­ta­ja Riik­ka Pur­ra kom­men­toi Ilta­leh­den Suo­raan asi­aan -ohjel­mas­sa Suo­men EU-eron ole­van puo­lu­een “pit­kän täh­täi­men stra­te­gi­nen tavoi­te”. Tavoi­te on peräi­sin puo­lu­een EU-poliit­ti­ses­ta ohjel­mas­ta.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so näkee herän­neen kes­kus­te­lun tilai­suu­dek­si tar­kas­tel­la Suo­men EU-poli­tii­kan tule­vai­suut­ta. Yhdys­val­to­jen ja Iso-Bri­tan­nian tur­va­ta­kui­den sekä Nato-jäse­nyy­den ete­ne­mi­sen myö­tä on kor­kea aika puhua Suo­men EU-lin­jas­ta kriit­ti­ses­ti ilman tur­val­li­suus­po­liit­tis­ta pelon­liet­son­taa.

Tar­vi­taan kes­kus­te­lua sii­tä, min­kä­lai­nen toi­mi­ja Suo­mi tah­too olla EU:ssa: onko se jäl­leen kilt­ti­nä mal­li­maa­na mui­den mak­su­mie­he­nä vai pyr­kii­kö se aja­maan omaa etu­aan Puo­lan, Unka­rin ja Ita­lian tapaan? Enää ei voi­da pii­lou­tua sen taak­se, että EU-kri­tiik­ki hor­jut­tai­si Suo­men tur­val­li­suut­ta. Nato-pro­ses­si ete­nee ja meil­lä on riit­tä­vät tur­va­ta­kuut pahan päi­vän varal­le”, täs­men­tää PS-Nuo­ri­son hal­li­tuk­sen jäsen Lau­ri Lai­ti­nen.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so pyr­kii ensi­si­jai­ses­ti muut­ta­maan EU:ta sisäl­tä käsin yhdes­sä euroop­pa­lais­ten kan­sal­lis­mie­lis­ten sisar­puo­luei­den kans­sa. EU:n on palat­ta­va kaup­pa­lii­tok­si, jon­ka jäsen­maat vas­taa­vat itse talouk­sis­taan eikä min­kään­lais­ta taa­kan­ja­koa velan tai siir­to­lais­ten suh­teen toteu­te­ta. Jos EU jat­kaa kehit­ty­mis­tään Suo­mel­le epäe­dul­li­sek­si yhtei­sök­si, on EU-ero rat­kai­su.

”Suo­men edun aja­mi­nen EU:ssa ei ole itsek­kyyt­tä, vaan itses­tään­sel­vyys, sil­lä Suo­mi on suo­ma­lais­ten ainoa etu­jär­jes­tö. Olles­sam­me kyn­nys­mat­to­na EU toi­mii jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti suur­ten jäsen­mai­den hyö­dyk­si. Tämä on ollut ilmeis­tä esi­mer­kik­si EU:n ennal­lis­ta­mis­ta­voit­teis­sa. Emme saa antaa EU:lle enem­pää toi­mi­val­taa, vaan mei­dän on kehi­tyt­tä­vä takai­sin kaik­kia hyö­dyt­tä­väk­si kaup­pa­lii­tok­si epä­de­mo­kraat­ti­sen liit­to­val­tion sijaan”, lisää PS-Nuo­ri­son 3. vara­pu­heen­joh­ta­ja Ami Kima­nen.