Noi­ta­vai­not alkoi­vat

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so: viher­va­sem­mis­ton mie­li­pi­de­vai­not ovat men­neet lii­an pit­käl­le

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so on huo­les­tu­nut suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin nopeas­ta muu­tok­ses­ta, jos­sa vapaa­ta mie­li­pi­tee­nil­mai­sua yri­te­tään sekä estää että saat­taa ran­gais­ta­vak­si niin kut­su­tul­la ”cance­loin­nil­la”.

Vii­me vii­kol­la ”cance­loi­ta­vak­si” pää­tyi urhei­lu­vai­kut­ta­ja Alek­si Vala­vuo­ri hänen kri­ti­soi­tu­aan mies­taus­tais­ten tran­sur­hei­li­joi­den osal­lis­tu­mis­ta nai­sur­hei­luun. Näke­myk­sis­tä sui­vaan­tu­neet akti­vis­tit otti­vat koh­teek­seen Vala­vuo­ren spon­so­ri­suh­teet, tar­koi­tuk­se­naan aiheut­taa urhei­lu­vai­kut­ta­jal­le talou­del­lis­ta vahin­koa. Vala­vuo­ri ker­too menet­tä­neen­sä akti­vis­tien pai­nos­tuk­sen seu­rauk­se­na vuo­siar­vol­taan 30 000 euron spon­so­ri­suh­teen.

Ilmai­sun­va­pau­den kaven­ta­mi­ses­sa val­ta­kun­nan­syyt­tä­jän roo­lin ovat täl­lä ker­taa otta­neet puna­vih­reät aktii­vit, joi­den tavoit­tee­na on kont­rol­loi­da yhteis­kun­nal­lis­ta kes­kus­te­lua. Kei­no­va­li­koi­maan lukeu­tuu työ­nan­ta­jiin ja yhteis­työ­kump­pa­nei­hin koh­dis­tet­tu mas­sa­pai­neis­tus, jol­la pyri­tään hil­jen­tä­mään eri­mie­li­set pois yhteis­kun­nal­li­ses­ta kes­kus­te­lus­ta.

”Tilan­ne sanan­va­pau­den osal­ta on hei­ken­ty­nyt vii­me aikoi­na. Jo vuo­sia media on kes­kit­ty­nyt lähin­nä notee­raa­maan leh­dis­tön­va­pau­den sijoi­tuk­set tilas­tois­sa, mut­ta täy­sin ohit­ta­nut suun­nan, johon suo­ma­lais­ten oikeus ilmais­ta mie­li­pi­tei­tään on kehit­ty­nyt. Viher­va­sem­mis­to on sosi­aa­li­sen median häi­rin­tä­kam­pan­joil­laan otta­nut lain omiin käsiin­sä, eikä tämä kehi­tys ole toi­vot­ta­vaa. Suo­ma­lais­ten on syy­tä alkaa puo­lus­ta­maan jäl­leen omia perus­oi­keuk­si­aan. Ne kuu­lu­vat kai­kil­le, ei vain pie­nel­le vähem­mis­töl­le.”, tote­aa jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ehdot­taa asias­ta käy­tä­vän laa­jem­paa yhteis­kun­nal­lis­ta kes­kus­te­lua ja toi­voo, että myös viher­va­sem­mis­tos­sa tuo­mit­tai­siin taval­lis­ten ihmis­ten elin­kei­noa uhkaa­vat häi­rin­tä­kam­pan­jat. Sosi­aa­li­sen median eri­mie­li­syyk­siä ei tule vie­dä työ­pai­koil­le. Vaa­dim­me, että sanan­va­paut­ta, eli kes­keis­tä perus­oi­keut­ta kun­nioi­te­taan jäl­leen sen arvon mukai­ses­ti.

”Häi­rin­tä­kam­pan­joi­hin osal­lis­tu­vien toi­min­nas­sa sil­miin­pis­tä­vää on itse­reflek­tion puu­te. Yhtääl­tä julis­te­taan vas­tus­tet­ta­van syr­jin­tää, viha­pu­het­ta ja maa­lit­ta­mis­ta, mut­ta toi­saal­ta orke­stroi­daan loka­kam­pan­joi­ta eri­mie­lis­ten elan­non sabo­toi­mi­sek­si. Mil­lais­ta suvait­se­vai­suut­ta ja moni­nai­suut­ta edus­taa täl­lai­nen täy­del­li­nen kyvyt­tö­myys suvai­ta mie­li­pi­tei­den moni­nai­suut­ta?”, kysyy PS-Nuo­ri­son 2. vara­pu­heen­joh­ta­ja Joakim Vige­lius.