Naval­nyi vapaak­si!

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vaa­tii Venä­jän oppo­si­tio­joh­ta­ja Alek­sei Naval­nyin väli­tön­tä vapau­tus­ta sekä Nord Stream 2 -hank­kees­ta luo­pu­mis­ta Venä­jän vai­ku­tus­val­lan vähen­tä­mi­sek­si.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so kat­soo, että Naval­nyin pidä­tys eili­sen paluu­len­non jäl­keen Venä­jäl­lä ja tämän­päi­väi­nen mos­ko­va­lai­ses­sa polii­si­lai­tok­ses­sa jär­jes­tet­ty pika­oi­keu­den­käyn­ti ovat jat­ku­moa Venä­jän yri­tyk­sil­le vai­en­taa oppo­si­tio­ta. Naval­nyi pala­si Venä­jäl­le toi­vut­tu­aan Sak­sas­sa kuu­kausia elo­kui­sen mur­hay­ri­tyk­sen jäl­keen. Demo­kra­tia ei voi aidos­ti toi­mia, jos oppo­si­tiol­la ei ole oikeut­ta kri­ti­soi­da hal­lin­toa ilman ran­gais­tuk­sen uhkaa. Poliit­ti­nen sanan­va­paus on demo­kraat­ti­sen yhteis­kun­nan ydin­tä.

”Venä­jän demo­kra­tian tila on huo­les­tut­ta­va, mut­ta eri­tyi­sen huo­les­tut­ta­vaa on Euroo­pas­sa näh­tä­vä hil­jai­suus Venä­jän toi­min­taa koh­taan – Venä­jä pyr­kii vai­men­ta­maan kan­sal­lis­mie­li­siä aate­to­ve­rei­tam­me idäs­sä hal­li­tuk­sen kri­ti­soin­nis­ta eikä kan­taa ole otta­neet kuin muu­ta­ma EU-jäsen­maa, nekin Venä­jän raja­naa­pu­rei­ta. Odo­tan­kin innol­la, miten esi­mer­kik­si mei­dän suo­ma­lai­set mep­pim­me dema­reis­ta (Eero Hei­nä­luo­ma ja Mia­pet­ra Kum­pu­la-Nat­ri) ja kepus­ta (Mau­ri Pek­ka­ri­nen) rea­goi­vat tilan­tee­seen. Haa­vis­ton toi­min­ta tapauk­ses­sa on myös pöy­ris­tyt­tä­vää. Demo­kra­tian vaa­li­mi­ses­sa ei voi­da odo­tel­la ”isom­pien” rea­goin­tia, vaan kan­nan­ot­to tulee teh­dä ensi­ti­las­sa.”, jyräh­tää jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vaa­tii Venä­jään koh­dis­tu­vien talous­pa­kot­tei­den lisäk­si Nord Stream 2 -hank­keen kuop­paa­mis­ta. Nord Stream 2 -han­ke on laa­jen­nus Itä­me­ren kaut­ta Venä­jäl­tä Sak­saan kul­ke­val­le maa­kaa­su­put­kel­le. Venä­läi­sen maa­kaa­sun tuon­nin lisää­mi­nen kas­vat­taa EU-mai­den ener­gia­riip­pu­vuut­ta Venä­jäs­tä, antaen sil­le geo­po­liit­tis­ta val­taa euroop­pa­lai­ses­sa poli­tii­kas­sa. Suo­men huol­to­var­muu­den kan­nal­ta on tär­ke­ää, ettei Suo­mes­ta tule Venä­jäs­tä riip­pu­vai­nen. Vaih­toeh­to­na Nord Stream -hank­keil­le on nes­tey­te­tyn maa­kaa­sun (LNG) tuon­ti meri­teit­se LNG-ter­mi­naa­lei­hin Suo­mes­sa.

”Suo­men tulee puo­lus­taa sanan­va­paut­ta sil­lä­kin uhal­la, että Venä­jä ei kat­so sitä hyväl­lä. Emme me voi kat­soa vie­res­tä kun Venä­jä pis­tää oppo­si­tion van­ki­laan vää­ris­tä mie­li­pi­teis­tä. Mei­dän ei myös­kään tule olla riip­pu­vai­sia Venä­jäl­lä tuo­te­tus­ta ener­gias­ta. Oma­va­rai­suus on tae sil­le, että mei­tä ei voi jat­kos­sa­kaan uhkail­la ja tai­vu­tel­la teke­mään niin kuin Venä­jä halu­aa”, tote­aa jär­jes­tön 3. vara­pu­heen­joh­ta­ja Vil­le Mui­lu.