Muka­via peli­het­kiä! – PS-Nuo­ri­so pos­tit­ti Afri­kan täh­den Hel­sin­gin yli­opis­tol­le

Muka­via peli­het­kiä! – PS-Nuo­ri­so pos­tit­ti Afri­kan täh­den Hel­sin­gin yli­opis­tol­le

 

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so on seu­ran­nut kohua, joka läh­ti liik­keel­le rasis­mi­syy­tök­sis­tä Afri­kan täh­ti -lau­ta­pe­liä koh­taan.

 

Tapah­tu­mat sai­vat alkun­sa Hel­sin­gin yli­opis­ton fuk­siai­sis­ta, jos­sa maan­tie­teen opis­ke­li­jat pukeu­tui­vat pelin tee­man mukai­ses­ti peli­nap­pu­loik­si ja maan­tie­ros­voik­si. Eräs sak­sa­lai­nen vaih­to-opis­ke­li­ja, joka ei itse ollut pai­kal­la tapah­tu­mas­sa, vir­heel­li­ses­ti tul­kit­si opis­ke­li­joi­den pukeu­tu­neen orjik­si. Vaih­to-opis­ke­li­ja vaa­ti sosi­aa­li­ses­sa medias­sa jär­jes­tä­jiä vas­tuuseen ”rasis­mis­ta” ja ”kolo­nia­lis­mis­ta”.

 

Vaik­ka kävi ilmi, ettei tapah­tu­mas­sa oltu vit­sail­tu orjuu­del­la, pahoit­te­li­vat Maan­tie­teen Opis­ke­li­jat ry, Hel­sin­gin yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­ta sekä Hel­sin­gin yli­opis­to tapah­tu­nut­ta sekä Afri­kan täh­den ”rasis­ti­sia tee­mo­ja”. Vaih­to-opis­ke­li­ja kat­soi, ettei anteek­si­pyyn­tö ei sisäl­tä­nyt riit­tä­vää anteek­si­pyyn­töä rasis­mis­ta. Kohun myö­tä Hel­sin­gin yli­opis­to ilmoit­ti tar­joa­van­sa krii­si- ja kes­kus­te­lua­pua tapah­tu­man kai­kil­le osa­puo­lil­le sekä lisää­vän­sä ”anti­ra­sis­tis­ta kou­lu­tus­ta”.

 

“Huo­les­tut­ta­vaa tilan­tees­sa on se, että yksit­täi­nen vaih­to-opis­ke­li­ja on lei­man­nut sosi­aa­li­ses­sa medias­sa ryh­män opis­ke­li­joi­ta täy­sin ilman syy­tä rasis­teik­si ja yli­opis­to on läh­te­nyt mukaan anteek­si­pyy­te­lyyn. Kuka pitää näi­den opis­ke­li­joi­den puol­ta, jot­ka ovat saa­neet ylleen rasis­tin lei­man?” kysyy PS-Nuo­ri­son hal­li­tuk­sen jäsen Jon­ni Leva­nie­mi.

 

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so on pet­ty­nyt MaO ry:n, HYY:n ja Hel­sin­gin yli­opis­ton reak­tios­ta kohuun. Kat­som­me, että lau­ta­pe­lin ole­te­tus­ta rasis­mis­ta syn­ty­nyt kohu on yli­mi­toi­tet­tu, jos sii­tä jär­jes­te­tään jopa krii­sia­pua osa­puo­lil­le. Yli­op­pi­las­kun­nan ja yli­opis­ton kal­tais­ten auk­to­ri­teet­tien ei tuli­si tai­pua mie­len­sä­pa­hoit­ta­jien vaa­ti­muk­siin, vaan puo­lus­taa opis­ke­li­joi­taan, joi­ta on täy­sin perus­teet­ta syy­tet­ty rasis­teik­si.

 

”Yli­opis­to­maa­il­man kohu Afri­kan täh­des­tä on pal­jon puhu­va esi­merk­ki yli­opis­to­jem­me alen­nus­ti­las­ta. Har­mit­to­man lau­ta­pe­lin tul­ki­taan vaa­ran­ta­neen opis­ke­li­ja­ta­pah­tu­man tur­val­li­suu­den ja toi­mi­jat pyy­te­le­vät tapah­tu­nut­ta kil­paa anteek­si. Aine­jär­jes­tö­jen, yli­op­pi­las­kun­tien ja yli­opis­ton tuli­si toi­mia opis­ke­li­joi­den­sa edun­val­vo­ji­na – ei kuvi­tel­lun lau­ta­pe­li­ra­sis­min tor­ju­ji­na”, tote­aa PS-Nuo­ri­son 2. vara­pu­heen­joh­ta­ja Joa­kim Vige­lius.

 

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ei pidä Afri­kan täh­teä rasis­ti­se­na. Nykyi­sin asiois­ta teh­dään lii­an her­käs­ti ole­tuk­sia ja vir­heel­li­siä tul­kin­to­ja, min­kä vuok­si kohun osa­puo­let ovat voi­neet tul­ki­ta Afri­kan täh­den rasis­ti­sek­si, kos­ka eivät itse tun­ne peliä. Peliä pelaa­mal­la he voi­si­vat itse tode­ta, ettei kyse ole rasis­mis­ta tai kenen­kään orjuut­ta­mi­ses­ta, vaan muka­vas­ta ja opet­ta­vai­ses­ta koko per­heen seu­ra­pe­lis­tä.

 

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry on pos­tit­ta­nut Hel­sin­gin yli­opis­tol­le Afri­kan täh­ti -pelin, joka sisäl­tää seu­raa­vat ter­vei­set: 

 

“Yli­opis­to­jen teh­tä­vä­nä on edis­tää vapaa­ta tut­ki­mus­ta sekä tie­teel­lis­tä ja tai­teel­lis­ta sivis­tys­tä, antaa tut­ki­muk­seen perus­tu­vaa ylin­tä ope­tus­ta sekä kas­vat­taa opis­ke­li­joi­ta pal­ve­le­maan isän­maa­ta ja ihmis­kun­taa. Sen sijaan teh­tä­viin ei kuu­lu kuvi­tel­lun rasis­min vas­tus­ta­mi­nen eikä omien opis­ke­li­joi­den syyl­lis­tä­mi­nen rasis­mis­ta ilman syy­tä. Toi­vo­tam­me muka­via peli­het­kiä koti­mai­sen lau­ta­pe­lin paris­sa!”

 

Lisä­tie­to­ja,
Miko Berg­bom 
Puheen­joh­ta­ja
Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry 
[email protected]