Mis­sä on Pet­te­ri Orpo?

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so on yllät­ty­nyt kokoo­muk­sen, rkp:n ja kd:n kyvyt­tö­myy­des­tä sei­soa oman hal­li­tuk­sen puo­lel­la. Hal­li­tuk­sen puo­lus­ta­mi­sen sijaan näi­den puo­luei­den edus­ta­jat irti­sa­nou­tu­vat perus­suo­ma­lais­ten minis­te­reis­tä, joi­den luot­ta­muk­sen puo­les­ta he het­ki sit­ten äänes­ti­vät. Pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Orpoa ei näy mis­sään, vaan yksi­tel­len hal­li­tus­puo­luei­den edus­ta­jat alis­tu­vat viher­va­sem­mis­ton noi­ta­jah­din edes­sä.

”Pel­käät­te­kö puna­vih­rei­tä niin pal­jon, että annat­te hei­dän sanel­la tah­din? Pää­mi­nis­te­ri­kin lois­taa pois­sao­lol­laan samal­la kun ruot­sa­lais­ten ja kris­til­lis­ten pun­tit tuti­se­vat vasem­mis­ton räk­sy­tyk­ses­tä”, ihmet­te­lee puheen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen.

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Vil­helm Jun­ni­la ero­si tul­tu­aan syy­te­tyk­si ”nat­si­sym­pa­tiois­ta- ja kyt­kök­sis­tä” vuo­sia van­ho­jen vit­sien ja pesu­kar­hu­kra­va­tin vuok­si, jon­ka väi­tet­tiin ole­van ”ali­ta­juis­ta vies­tin­tää”. Mui­na todis­tei­na pidet­tiin muun muas­sa Turun ter­ro­ri-iskun uhrien muis­to­ti­lai­suu­teen osal­lis­tu­mis­ta. Nyt tuli­lin­jal­la on sisä­mi­nis­te­ri Mari Ran­ta­nen, jota pyri­tään lei­maa­maan ”sala­liit­to­teo­ree­ti­kok­si”, sil­lä hän on jaka­nut Espoon kau­pun­gin jul­kai­se­man väes­tö­en­nus­teen sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. 

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vaa­tii hal­li­tus­kump­pa­nei­ta ryh­dis­täy­ty­mään, mikä­li hei­tä aidos­ti kiin­nos­taa vel­ka­ke­hi­tyk­sen jar­rut­ta­mi­nen ja jul­kis­ta­lou­den pelas­ta­mi­nen. Sitä ei saa­vu­te­ta savus­ta­mal­la omia ulos hal­li­tuk­ses­ta. 

“Toi­vot­ta­vas­ti perus­suo­ma­lai­si­na voim­me luot­taa hal­li­tus­kump­pa­nei­him­me, sil­lä suo­ma­lai­set halusi­vat vaa­leis­sa perus­suo­ma­lais­ta poli­tiik­kaa. Täl­lä kokoon­pa­nol­la pys­tym­me kor­jaa­maan Suo­men suun­nan oikeak­si, mut­ta se ei ole mah­dol­lis­ta ilman ryh­ti­lii­ket­tä hal­li­tuk­ses­sa”, tote­aa 1. vara­pu­heen­joh­ta­ja Jani Vii­ta­nen.