Met­säm­me kuu­luu meil­le, ei EU:lle!

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vas­tus­taa EU-komis­sion met­sä­stra­te­gi­aa, joka pyr­kii rajoit­ta­maan mah­dol­li­suuk­siam­me hyö­dyn­tää met­siäm­me. EU rajoit­tai­si jat­kos­sa muun muas­sa avo­hak­kui­ta ja lyhy­ti­käi­sen puu­ta­va­ran käyt­töä. Kos­ka Suo­mi on Euroo­pan met­säi­sin maa, rajoi­tuk­set osui­si­vat tän­ne vah­vim­mi­ten.

EU:lla on tapa­na ran­gais­ta asian­sa hyvin hoi­ta­nei­ta jäsen­val­tioi­ta, nyt met­sä­stra­te­gian muo­dos­sa. Suo­ma­lai­sia kuri­te­taan pit­kä­jän­tei­ses­tä ja vas­tuul­li­ses­ta met­sä­teol­li­suu­des­ta, jot­ta EU:n suu­ril­le jäsen­mail­le tuli­si parem­pi mie­li. Met­säm­me sosia­li­soi­daan, jot­ta muu Euroop­pa sai­si syn­nin­pääs­tön tuhoa­mis­taan met­sis­tä. Suu­res­sa osas­sa Man­ner-Euroop­paa met­sät täyt­tä­vät vain 30% mai­den pin­ta-alas­ta. Suo­mes­sa taas met­sät täyt­tä­vät yli 70% koko maan pin­ta-alas­ta. Edes sade­met­siä uhkaa­vat lait­to­mat puun­hak­kuut eivät lopu sil­lä, että Suo­mi vähen­tää met­sien­sä kaa­ta­mis­ta. Pikem­min­kin se pahen­taa sitä, kos­ka puun ja tuot­tei­den tar­ve ei katoa min­ne­kään.

”Mik­si Suo­mi antaa EU:lle perik­si asias­sa kuin asias­sa? EU:sta on tul­lut Suo­mel­le yhteis­vas­tui­neen, direk­tii­vei­neen, rajoi­tuk­si­neen ja kiel­toi­neen sel­lai­nen mur­heenk­ryy­ni, että Suo­men kan­nat­tai­si alkaa miet­ti­mään eroa sii­tä. Miten pit­käl­le nykyi­nen kehi­tys saa jat­kua ennen kuin asioi­ta kat­so­taan sel­lai­si­na kuin ne on? Mitä iloa Suo­mel­le on olla sel­lai­ses­sa unio­nis­sa, jos­sa me emme saa ään­täm­me kuu­lu­viin ja jos­sa mei­dät jyrä­tään jat­ku­vas­ti suu­rem­pien val­tioi­den toi­mes­ta?”, poh­tii 3.vpj Vil­le Mui­lu.

Sen sijaan että EU sysää tois­tu­vas­ti vas­tuun har­ve­ne­val­le jou­kol­le mai­ta, se voi­si käyt­tää ase­maan­sa hyväk­si, mikä­li se oikeas­ti välit­täi­si ilmas­tos­ta. On aika vaa­tia muil­ta panos­tus­ta. Vaa­dim­me­kin EU-jäsen­mai­ta met­sit­tä­mään vähin­tään 40% pin­ta-alas­taan, jot­ta muu­tos tapah­tui­si. Me emme rat­kai­se glo­baa­lia ilmas­ton­muu­tos­ta yksin emme­kä tule rat­kai­se­maan sitä EU:n puo­les­ta.

”Tie­däm­me Suo­men ole­van edel­lä­kä­vi­jä met­sä­po­li­tii­kas­sa, mut­ta sil­ti me tai­vum­me Brys­se­lin vaa­ti­muk­siin. Mik­si mei­dän tuli­si kär­siä mui­den puo­les­ta? Me olem­me teh­neet osam­me hyvin ilmas­ton­muu­tos­ta vas­taan — nyt on mui­den vuo­ro teh­dä osan­sa, vaik­ka seu­raa­mal­la mei­dän esi­merk­kiä”, tote­aa hal­li­tuk­sen jäsen Lau­ri Lai­ti­nen.