Lakia kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vas­taan muu­tet­ta­va

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vaa­tii sanan­va­pau­den tur­vaa­mi­sek­si lisää toi­mia. Vii­me aiko­jen kehi­tys yhteis­kun­nas­sa on ollut huo­les­tut­ta­vaa. Kehi­tyk­sen seu­rauk­se­na polii­ti­kot vaa­ti­vat yhä kovem­pia toi­mia sanan­va­pau­den rajoit­ta­mi­sek­si. Näi­tä toi­mia naa­mioi­daan usein mm. viha­pu­he-ter­mi­no­lo­gian alle, joil­la tosia­sial­li­ses­ti pyri­tään hämär­tä­mään todel­li­sia tar­koi­tuk­sia, kuten sanan­va­pau­den rajoit­ta­mis­ta. Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so kat­soo, että sanan­va­paut­ta ei tuli­si rajoit­taa muu­ta kuin äärim­mäi­sis­sä tapauk­sis­sa ja näi­tä ovat mm. kun­nian­louk­kauk­set, rikok­seen yllyt­tä­mi­nen ja lait­to­mat uhkauk­set.

”Suo­mes­sa val­ta­kun­nan­syyt­tä­jän pää­asial­li­se­na työ­nä on vii­me vuo­si­na näyt­tä­nyt ole­van oppo­si­tio­po­lii­tik­ko­jen met­säs­tä­mi­nen oikeu­den eteen. Rai­ja Toi­viai­sen tul­kin­ta sanan­va­pau­des­ta on osin kie­rou­tu­nut, ja onkin näh­tä­vis­sä, että laki on kii­hot­ta­mi­sen osal­ta hyvin epä­sel­vä, sil­lä tosial­li­ses­ti kan­san­ryh­män alle voi­daan lukea mitä tahan­sa ryh­mit­ty­miä, mikä mil­loin­kin syyt­tä­jää kii­hot­taa. Täs­tä syys­tä vaa­dim­me, että lakia kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vas­taan muu­te­taan heti”, jyräh­tää jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so kat­soo, että kan­sa­lais­ten oikeus ilmais­ta mie­li­pi­tei­tään ei liet­so yhteis­kun­nan pola­ri­soi­tu­mis­ta, vaan pikem­min­kin vah­vis­taa yhte­näi­syyt­tä. Jos sanan­va­paut­ta rajoi­te­taan val­tio­ta­sol­ta, ollaan hyvin nopeas­ti tilan­tees­sa, jos­sa kul­loin­kin val­las­sa ole­va taho pyr­kii rajoit­ta­maan oppo­si­tion mie­li­pi­tei­tä kat­so­mil­laan tul­kin­noil­la. Tämä kehi­tys ei ole toi­vot­ta­vaa riip­pu­mat­ta sii­tä, kuka istuu val­tio­neu­vos­ton nah­kai­sil­la tuo­leil­la. Kii­hot­ta­mi­nen kan­san­ryh­mää vas­taan tuli­si­kin olla ran­gais­ta­vaa vain tör­keän teko­muo­don osal­ta, sil­lä sii­nä ran­gais­ta­van ilmai­sun alue on sel­keäs­ti rajat­tu.

”Lait­to­muuk­siin yllyt­tä­mi­sen tulee jat­kos­sa­kin olla rikol­lis­ta, mut­ta Suo­mes­sa kii­hot­ta­mi­sek­si on myös tul­kit­tu esi­mer­kik­si ter­ro­ri­te­ko­jen ja isla­min yhtey­den esiin­tuo­mi­nen. On jou­dut­tu arvioi­maan myös sitä, onko Raa­ma­tun sitee­raa­mi­nen kan­san­ryh­mää vas­taan kii­hot­ta­mis­ta. Täl­lai­set tul­kin­nat ovat sekä itse­sen­suu­ria lisää­viä että sanan­va­paut­ta rajoit­ta­via, sil­lä oikeus puhua vapaas­ti ei todel­li­suu­des­sa edus­ta oikeut­ta eikä vapaut­ta, jos puhet­ta seu­raa ran­gais­tus. Sanan­va­pau­den ei tule olla vain ennak­ko­sen­suu­rin puu­tet­ta, vaan myös suo­jaa seu­raa­muk­sil­ta’’, tote­aa jär­jes­tön 2. vara­pu­heen­joh­ta­ja Joa­kim Vige­lius.