#luke­mat­to­muus­haas­te

Vaka­van tie­to­mur­ron teki­jät kiris­tä­vät nyt uhre­ja – Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so muka­na #luke­mat­to­muus­haas­te -kam­pan­jas­sa

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so on jär­kyt­ty­nyt Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­moon koh­dis­tu­neis­ta tie­to­mur­rois­ta. Tie­to­mur­ron koh­teek­si on vali­koi­tu kai­kis­ta haa­voit­tu­vim­mas­sa ase­mas­sa ole­via ihmi­siä, joi­ta kiris­te­tään mak­sa­maan lun­nai­ta, jot­ta hei­dän tie­to­jaan ei vuo­det­tai­si. Jär­jes­tö osoit­taa tuken­sa kai­kil­le tie­to­mur­ron uhreik­si jou­tu­neil­le. Viran­omais­oh­jei­den mukaan tie­to­mur­ron uhreik­si jou­tu­nei­den ei tule mak­saa kiris­tä­jäl­le, vaan ottaa näyt­tö­ku­vat todis­teek­si ja teh­dä riko­sil­moi­tus polii­sil­le.

”On anteek­sian­ta­ma­ton­ta, että joku keh­taa kiris­tää ihmi­siä hei­dän poti­las­tie­doil­laan. Aidos­ti ihmet­te­len, mil­lai­nen hir­viö pitää olla, että oma moraa­li­kom­pas­si antaa perik­si tuon kal­tai­sel­le tem­pul­le. Toi­von, että kukaan ei meni­si luke­maan kenen­kään ihmi­sen tie­to­ja, vaan ilmoit­tai­si viran­omai­sil­le, jos vuo­det­tu­ja tie­to­ja tulee vas­taan”, tote­aa jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so on muka­na yksi­tyis­hen­ki­lön aloit­ta­mas­sa #luke­mat­to­muus­haas­te -kam­pan­jas­sa. Kam­pan­jaan sitou­tu­neet van­no­vat jät­tä­vän­sä luke­mat­ta Vas­taa­mo-tie­to­mur­rois­ta peräi­sin ole­via tie­to­ja. Jär­jes­tö kan­nus­taa kaik­kia luki­joi­ta liit­ty­mään kam­pan­jaan, jot­ta tie­to­mur­ron uhrien tilan­ne hel­pot­tui­si.

“Vähin­tä, mitä yksit­täi­nen ihmi­nen voi teh­dä tie­to­vuo­don uhrien hyväk­si on olla luke­mat­ta tai etsi­mät­tä vuo­det­tu­ja tie­to­ja. Kan­nus­tam­me kaik­kia teke­mään näin. Ei anne­ta kiris­tä­jil­le yhtään sii­maa,” veto­aa hal­li­tuk­sen jäsen Min­na Par­ta­nen.