Lisää työ­ka­lu­ja las­ten­suo­je­lul­le!

Joen­suus­sa tapah­tu­nut 4-vuo­ti­aan lap­sen kuo­le­ma on jär­kyt­tä­nyt koko Suo­mea. Lap­sen isä­puo­li ja äiti tuo­mit­tiin tör­keäs­tä kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta van­keu­teen, eikä las­ten­suo­je­lu pys­ty­nyt estä­mään lap­sen kuo­le­maa. Haluam­me­kin täl­lä kan­na­no­tol­la osal­lis­tua kes­kus­te­luun las­ten­suo­je­lun tilan paran­ta­mi­ses­ta. Kat­som­me, että Suo­mes­sa las­ten­suo­je­lun suu­rim­mat ongel­mat ovat ali­re­sur­soin­ti sekä puut­teel­li­set kei­not vaa­ral­li­sis­sa kotio­lois­sa elä­vien las­ten aut­ta­mi­seen.

On koh­tuu­ton­ta, että yksit­täi­nen sosi­aa­li­työn­te­ki­jä jou­tuu kan­ta­maan vir­ka­vas­tuul­laan huo­nos­ti toi­mi­van jär­jes­tel­män valu­vi­ko­ja. Joil­la­kin alueil­la per­hei­den tuki­toi­mis­ta päät­tä­vät sosi­aa­li­työn­te­ki­jöi­den sijas­ta niin kut­su­tut asia­kas­oh­jaus­ryh­mät. Vas­tuun kan­taa kui­ten­kin kai­kis­sa tilan­teis­sa sosi­aa­li­työn­te­ki­jä. Samoin las­ten­suo­je­lun työn­te­ki­jöil­lä ei aina ole resurs­sien puut­teen vuok­si mah­dol­li­suut­ta puut­tua per­hei­den ongel­miin tar­peek­si aikai­sin tai tar­kis­taa kaik­kien las­ten kans­sa samas­sa talou­des­sa elä­vien aikuis­ten taus­to­ja.

Las­ten­suo­je­lun tilan­net­ta ei kor­ja­ta työn­te­ki­jä­pu­lan takia toteut­ta­mis­kel­vot­to­mil­la asia­kas­mi­toi­tuk­sil­la, jot­ka joh­ta­vat joko pal­ve­lui­den epää­mi­seen apua tar­vit­se­vil­ta lap­sil­ta tai lain rik­ko­mi­seen laki­sää­tei­sen asia­kas­mi­toi­tuk­sen ylit­tyes­sä. Sen sijaan on hyvä muis­taa, että samaan aikaan kun resurs­si­pu­las­sa kamp­pai­le­vat hyvin­voin­tia­lu­eet sääs­tä­vät las­ten­suo­je­lus­ta, kuluu veron­mak­sa­jien raho­ja edel­leen esi­mer­kik­si kehi­tys­a­puun, Yleis­ra­dioon sekä Suo­meen tun­keu­tu­nei­den elin­ta­so­siir­to­lais­ten pal­ve­lui­hin.

Kaik­ki las­ten­suo­je­lun tilan­teen paran­ta­mi­sek­si teh­tä­vät toi­men­pi­teet eivät vaa­di mää­rä­ra­ho­jen korot­ta­mis­ta, vaan osa muu­tok­sis­ta oli­si teh­tä­vis­sä yksin­ker­tai­ses­ti byro­kra­ti­aa muut­ta­mal­la. Esi­mer­kik­si Val­vi­ran hil­jat­tai­sen pää­tök­sen mukai­ses­ti sosi­aa­li­työn­te­ki­jän mää­rä­ai­kai­se­na sijai­se­na ei voi toi­mia avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa sosi­aa­li­työn perus­o­pin­not suo­rit­ta­nut opis­ke­li­ja, vaan opin­to­jen on olta­va suo­ri­tet­tu nime­no­maan opin­to-oikeu­del­la yli­opis­tos­sa. Sijais­pä­te­vyy­den ulot­ta­mi­nen myös avoi­men yli­opis­ton opis­ke­li­joi­hin hel­pot­tai­si las­ten­suo­je­lun työn­te­ki­jä­pu­laa ja oli­si toi­men­pi­tee­nä täy­sin kus­tan­nus­neut­raa­li.

Nykyi­nen sijais­huol­to­jär­jes­tel­mä ei myös­kään ole kai­kil­ta osin lap­sen edun mukai­nen, sil­lä nuo­ri­na huos­taa­no­te­tut lap­set saat­ta­vat asua jopa täy­si-ikäi­sik­si asti sijais­per­hees­sä, jos­ta hei­dät voi­daan kui­ten­kin yhden sosi­aa­li­työn­te­ki­jän pää­tök­sel­lä palaut­taa bio­lo­gi­sil­le van­hem­mil­leen tai siir­tää toi­seen sijais­huol­to­paik­kaan. Monis­sa muis­sa mais­sa adop­tio on yksi las­ten­suo­je­lun työ­ka­luis­ta, mut­ta Suo­mes­sa adop­tio ja las­ten­suo­je­lu on eriy­tet­ty vah­vas­ti toi­sis­taan. Las­ten­suo­je­lun toi­min­ta­pe­ri­aat­tei­ta on muu­tet­ta­va siten, että mikä­li sopi­mat­to­mien kotio­lo­jen – esi­mer­kik­si huol­ta­jien päih­de­riip­pu­vuu­den – takia huos­taa­no­tet­tu­jen pien­ten las­ten van­hem­pien elä­män­ti­lan­ne ei koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa muu­tu parem­mak­si, voi­tai­siin huos­taa­no­tet­tu lap­si antaa mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä adop­toi­ta­vak­si.

Me Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­son hal­li­tuk­ses­ta kun­nioi­tam­me nuo­ri­son kan­nal­ta tär­ke­ää las­ten­suo­je­lu­työ­tä teke­mäl­lä kukin pie­nen hen­ki­lö­koh­tai­sen lah­joi­tuk­sen Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­lii­tol­le. Huo­leh­ti­kaam­me jokai­nen kykym­me mukaan lähei­sis­täm­me lap­sis­ta ja nuo­ris­ta!