Lak­ko pat­ruu­na­teh­taal­la on ay-liik­keen har­ha­lau­kaus

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so tuo­mit­see Teol­li­suus­lii­ton aikeet ulot­taa poliit­ti­set lakot myös puo­lus­tus­teol­li­suu­teen. Uusim­pien poliit­tis­ten lak­ko­jen pii­riin kuu­luu muun muas­sa Nam­mon ja Pat­rian teh­tai­ta, joi­den sul­ku hei­ken­tää esi­mer­kik­si ammus­tuo­tan­toa. Teol­li­suus­lii­ton toi­min­ta on vas­tuu­ton­ta muut­tu­nees­sa maa­il­man­ti­lan­tees­sa erit­täin vas­tuu­ton­ta. Myös AY-liik­kei­den joh­don tuli­si ymmär­tää, että Euroo­pas­sa sodi­taan.

”Täs­sä on kysy­mys nyt isom­mis­ta asiois­ta, kuin AY-liik­keen pro­tes­tis­ta vaa­li­tu­los­ta vas­taan. Toi­von, että mah­dol­li­sim­man moni pat­ruu­na­teh­taan työn­te­ki­jä menee töi­hin lakos­ta huo­li­mat­ta”, tote­aa 1. vara­pu­heen­joh­ta­ja Marcus Top­pa­ri.

Suo­men ja Euroo­pan on vält­tä­mä­tön­tä varau­tua nykyis­tä laa­jem­min Venä­jän soti­laal­li­seen uhkaan. Tämän takia puo­lus­tus­teol­li­suu­teen koh­dis­tu­vat lakot hei­ken­tä­vät pait­si Suo­men tur­val­li­suut­ta, mut­ta myös Suo­men mah­dol­li­suuk­sia tukea liit­to­lai­si­aan. Ukrai­nan puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Rus­tem Ume­rov on varoit­ta­nut Ukrai­nan kär­si­vän tyki­nam­mus­ten puut­tees­ta, mikä han­ka­loit­taa Venä­jän hyök­käyk­sen tor­ju­mis­ta. (Kale­va 18.1.2024)

“Parin päi­vän lak­ko ei vält­tä­mät­tä vai­ku­ta mer­kit­tä­väs­ti ammus­tuo­tan­toon, mut­ta voi­daan­ko jat­kos­sa luot­taa sii­hen, että lak­koi­lul­la ei vaa­ran­ne­ta Suo­men maan­puo­lus­tus­ta?” kysyy hal­li­tuk­sen jäsen Noo­ra Kor­pe­la.