LAIT­TO­MAS­TA LAIL­LI­SEK­SI?

Ei teh­dä kou­lu­lai­tok­ses­ta takao­vea lait­to­maan siir­to­lai­suu­teen!


Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vas­tus­taa Mari­nin hal­li­tuk­sen pyr­ki­mys­tä myön­tää lait­to­mil­le siir­to­lai­sil­le opis­ke­li­jan oles­ke­lu­lu­pia. 

Uudes­sa esi­tyk­ses­sä kiel­tei­sen tur­va­paik­ka­pää­tök­sen — siis kar­ko­tus­pää­tök­sen saa­neet voi­si­vat jää­dä maa­han, mikä­li he löy­tä­vät opis­ke­lu­pai­kan. Tämä mah­dol­lis­tai­si karko­tus­pää­tök­sen kier­tä­mi­sen hake­mal­la opis­ke­lu­paik­kaa Suo­mes­ta. PS-Nuo­ri­so näkee ehdo­tuk­sen hel­pot­ta­van elin­ta­so­siir­to­lais­ten maas­sao­loa suo­ma­lais­ten ja ennen kaik­kea suo­ma­lais­ten opis­ke­li­joi­den kus­tan­nuk­sel­la.

”Hal­li­tuk­sen tavoi­te saa­da kiel­tei­sen tur­va­paik­ka­pää­tök­sen jää­neet maa­han hin­nal­la mil­lä hyvän­sä näyt­tää jo todel­la epä­toi­voi­sel­ta. Kuten mones­ti aiem­min, myös täs­sä pää­tök­ses­sä kes­kus­ta saa toi­mia kyn­nys­mat­to­na viher­va­sem­mis­ton tavoit­tei­den toteut­ta­mi­sek­si. Oli­si­ko aika vetää joh­to­pää­tök­siä?”, tote­aa jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vaa­tii hal­li­tus­ta kes­kit­ty­mään kiel­tei­sen tur­va­paik­ka­pää­tök­sen saa­nei­den siir­to­lais­ten palaut­ta­mi­seen koti­mai­hin­sa sen sijaan, että heil­le raken­ne­taan väy­liä pysy­vään oles­ke­luun Suo­mes­sa. Mikä­li läh­tö­maa ei suos­tu vas­taa­not­ta­maan omia kan­sa­lai­si­aan, mal­lia voi­daan ottaa sosi­aa­li­de­mo­kraat­ti­ses­ta Tans­kas­ta: tur­va­pai­kan­ha­ki­jat pide­tään kol­man­nes­sa maas­sa koko pro­ses­sin ajan, jol­loin kiel­tei­sen pää­tök­sen jäl­keen ei ole mah­dol­li­suut­ta jää­dä Suo­meen.

“Lie­nee sel­vää, että kiel­tei­sen tur­va­paik­ka­pää­tök­sen saa­neet eivät ole kan­sain­vä­li­sen suo­je­lun tar­pees­sa, joten heil­lä ei myös­kään ole asi­aa jää­dä Suo­meen pyö­ri­mään. Sen sijaan, että luo­daan meka­nis­me­ja hei­dän pitä­mi­sek­si Suo­mes­sa, mei­dän pitäi­si tehos­taa hei­dän tal­teen­ot­toa ja palau­tus­ta koti­mai­hin­sa. Arvon pää­mi­nis­te­ri voi­si ottaa mal­lia tähän tans­ka­lai­sil­ta kol­le­goil­taan”, ehdot­taa jär­jes­tön 3. vara­pu­heen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen.