Lää­kä­reil­lä olta­va oikeus kiel­täy­tyä abor­tis­ta

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so tukee kris­til­lis­de­mo­kraat­tien eri alue­val­tuus­tois­sa teke­miä aloit­tei­ta, jois­sa lää­kä­reil­le sal­lit­tai­siin oikeus kiel­täy­tyä ras­kau­den­kes­key­tys­ten suo­rit­ta­mi­ses­ta vakau­muk­sel­li­sin perus­tein. Roh­kai­sem­me perus­suo­ma­lai­sia alue­val­tuu­tet­tu­ja aset­tu­maan aloit­tei­den tuek­si. Tämä oikeus on lää­kä­reil­le taat­tu jo lähes jokai­ses­sa Euroo­pan val­tios­sa pois­lu­kien Suo­mi, Ruot­si, Islan­ti ja Turk­ki.

“Suu­rim­mas­sa osas­sa Euroop­paa oman­tun­non­va­paus on jo mah­dol­lis­tet­tu lää­kä­reil­le ja muul­le hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­le. Meil­lä on esi­merk­ke­jä Suo­mes­ta, jois­sa abor­tin suo­rit­ta­nut on trau­ma­ti­soi­tu­nut ja menet­tä­nyt työ­ky­kyn­sä sen seu­rauk­se­na. Täl­lai­sis­sa kysy­myk­sis­sä on täy­sin ymmär­ret­tä­vää, että joku halu­aa kiel­täy­tyä toi­men­pi­teen suo­rit­ta­mi­ses­ta vedo­ten oma­tun­toon­sa. Oman­tun­non­va­paus on sal­lit­ta­va Suo­mes­sa­kin”, vaa­tii puheen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen.

Tämän oikeu­den myön­tä­mis­tä lää­kä­reil­le on vas­tus­tet­tu sil­lä perus­teel­la, että se vaa­ran­tai­si nais­ten tai ”koh­dul­lis­ten” oikeu­det vaa­ran­ta­mal­la ras­kau­den­kes­key­tys­ten saa­ta­vuu­den. Ei kui­ten­kaan ole syy­tä olet­taa, että suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta lää­kä­reis­tä käyt­täi­si aloit­tei­den tar­joa­maa oikeut­ta, min­kä lisäk­si muu­tos halu­taan toteut­taa nime­no­maan siten, ettei pää­sy pal­ve­lui­den pii­riin vaa­ran­nu. On myös syy­tä olet­taa, että lää­kä­ri­pal­ve­lui­den saa­ta­vuus itse asias­sa para­ni­si uudis­tuk­sen myö­tä, kun vakau­muk­sel­li­sis­ta syis­tä abor­tin suo­rit­ta­mi­ses­ta kiel­täy­ty­vien ei tar­vit­si­si vaih­taa alaa vaan he voi­si­vat edel­leen hakeu­tua lää­kä­rin töi­hin.

”On yksin­ker­tai­ses­ti koh­tuu­ton­ta vaa­tia lää­kä­reil­tä sel­lai­sia teh­tä­viä, jot­ka ovat hei­dän moraa­li­sen- ja ihmis­kä­si­tyk­sen vas­tai­sia. Lää­kä­ri­pu­lan aika­na meil­lä ei myös­kään ole varaa olla kan­nus­ta­mat­ta alal­le ihmi­siä, joil­le tämä on mer­kit­tä­vä kysy­mys”, tote­aa hal­li­tuk­sen jäsen Samuel Rapi­no­ja de Car­val­ho.