Kut­su kevät­ko­kouk­seen 22.5.2021

Arvoi­sa jäse­nis­tö,

Kut­su kevät­ko­kouk­seen 22.5.2021

Kevät ja kesä koit­taa kovaa vauh­tia. Se tie­tää myös yhdis­tyk­sem­me kevät­ko­kouk­sen jär­jes­tä­mis­tä. Hal­li­tus pää­tyi aiem­min kevääl­lä sii­hen tulok­seen, että kevät­ko­kous tul­laan jär­jes­tä­mään koro­na­ti­lan­tees­ta joh­tuen etä­nä. Tämä on vali­tet­ta­vaa, sil­lä meis­tä jokai­nen haluai­si pääs­tä tapaa­maan kas­vok­kain toi­siam­me. Emme kui­ten­kaan tah­to­neet jär­jes­te­ly­vai­hees­sa ottaa ris­kiä sii­tä, että koko kevät­ko­kouk­sen ole­mas­sao­lo ja jär­jes­täy­ty­mi­nen vaa­ran­tui­si. Jos ja kun koro­na­ti­lan­ne kesäk­si hel­pot­taa, niin pyrim­me jär­jes­tä­mään yhdis­tyk­sen tapah­tu­mia, kuten kesä­päi­vät, johon kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta.

Ohjel­ma­työ­ryh­män val­mis­te­mat PS nuo­ri­son ensim­mäi­set poliit­ti­set ohjel­mat käsi­tel­lään sit­ten, kun pys­tym­me  jär­jes­tä­mään läs­nä­olo­ko­kouk­sen, kos­ka haluam­me niis­tä mah­dol­li­sim­man pal­jon kes­kus­te­lua ja jos muu­tok­sia tulee, pai­kan pääl­lä on hel­pom­pi äänes­tää kuin etä­nä.

Alus­ta­na toi­mii Zoom, jos­ta tule­va link­ki ja tar­kem­mat ohjeet ilmoi­te­taan myö­hem­min.
Kokouk­ses­sa käsi­tel­lään seu­raa­vat sään­tö­mää­räi­set asiat sekä yhdis­tyk­sen uusien pii­riyh­dis­tys­ten hyväk­sy­mi­nen jäsen­jär­jes­töik­si. Kokouk­sen fyy­si­nen paik­ka löy­tyy puo­lue­toi­mis­tol­ta osoit­tees­sa Iso Roo­ber­tin­ka­tu 4 00120 Hel­sin­ki

Kokous ava­taan kel­lo 11:00

1. kokouk­sen avaus

  1. vali­taan kokouk­sen puheen­joh­ta­ja, sih­tee­ri kak­si pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jaa ja tar­vit­ta­va mää­rä ään­ten­las­ki­joi­ta
  2. tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja pää­tös­val­tai­suus
  3. hyväk­sy­tään kokouk­sen työ­jär­jes­tys
  4. esi­te­tään tilin­pää­tös, vuo­si­ker­to­mus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausun­to
  5. pää­te­tään tilin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­ses­ta ja vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­ses­tä hal­li­tuk­sel­le ja muil­le vas­tuu­vel­vol­li­sil­le
  6. käsi­tel­lään jäse­na­loit­teet ja hal­li­tuk­sen niis­tä anta­mat lausun­not
  7. käsi­tel­lään muut kokous­kut­sus­sa mai­ni­tut asiatIlmoit­tau­tu­mi­nen

Ilmoit­tau­tu­mis­ta var­ten jäse­nis­tö saa tar­kem­min infoa myö­hem­mäs­sä vai­heees­sa.