Kun­ta­vaa­lit 2021 – Valoa poliit­ti­seen pimey­teen!

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­son teke­mä kun­ta­vaa­lioh­jel­ma vuo­den 2021 vaa­lei­hin on jul­kais­tu

 

Esi­pu­he

Ter­veh­dys, suo­ma­lai­set! Käsis­sän­ne on pala poliit­tis­ta his­to­ri­aa: luet­te nimit­täin Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son ensim­mäis­tä kun­ta­vaa­lioh­jel­maa. Ohjel­ma­työn aika­na pyrim­me kysy­mään yhtääl­tä itsel­täm­me ja sadoil­ta suo­ma­lai­sil­ta nuo­ril­ta hei­dän näke­myk­si­ään ja koke­muk­si­aan yhteis­kun­nan kipu­pis­teis­tä, ja toi­saal­ta löy­tä­mään myös rat­kai­su­ja nii­hin, jot­ta Suo­mes­sa oli­si tule­vai­suu­des­sa asiat nykyis­tä parem­min. 

 

Kun­nat ja niis­sä tapah­tu­va pää­tök­sen­te­ko kos­ket­ta­vat mei­tä jokais­ta iäs­tä ja suku­puo­les­ta riip­pu­mat­ta, eikä nykyi­nen tila, jos­sa kun­ta­päät­tä­jien kes­ki-ikä on huo­mat­ta­vas­ti kor­keam­pi väes­töön näh­den, ole toi­vot­ta­va. Haluam­me nuo­ri­so­jär­jes­tö­nä tar­jo­ta yhteis­kun­nal­li­seen kes­kus­te­luun nuor­ten äänen, jot­ta jokais­ta suo­ma­lais­ta kuun­nel­tai­siin pää­tök­sen­teos­sa.

 

Suo­mes­sa on yli 300 kun­taa ja jokai­sen tari­na on uniik­ki sisäl­täen eri­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia, huo­lia ja mur­hei­ta. Ohjel­mam­me pyr­kii vas­taa­maan isoi­hin kysy­myk­siin, jot­ka kos­ket­ta­vat mah­dol­li­sim­man mon­taa suo­ma­lais­ta. 

 

Toi­vom­me, että ohjel­man eteen teke­mäm­me työ ei meni­si huk­kaan, vaan sii­tä ammen­net­tai­siin asioi­ta pää­tök­sen­te­koon saak­ka. Haluan kiit­tää kaik­kia tämän ohjel­man val­mis­tus­pro­ses­sis­sa muka­na ollei­ta nuo­ria, jot­ka meil­le päi­vit­täin jaka­vat aja­tuk­si­aan. Haluan myös kiit­tää jokais­ta perus­suo­ma­lais­ta vank­ku­mat­to­mas­ta tues­ta yhtei­sel­le nuo­ri­so­jär­jes­töl­lem­me. Tämän lisäk­si kii­tän sinua, hyvä luki­ja, että luet tämän ohjel­man. Teh­dään Suo­mes­ta parem­pi paik­ka elää jokai­sel­le suo­ma­lai­sel­le. 

Link­ki ohjel­man lataa­mi­seen Dri­ves­ta: 1Z3I3nIUDsTdpd_ADDE41

 

Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son puo­les­ta

 

Miko Berg­bom 

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ry

Puheen­joh­ta­ja