Kun­ta­vaa­lien siir­to on 2000-luvun Suo­men epä­de­mo­kraat­ti­sin teko – minis­te­rei­den erot­ta­va!

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so kat­soo, että Mari­nin hal­li­tuk­sen tulee kan­taa vas­tuu sii­tä, että he eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­ta koro­na­pan­de­mian alla toi­mi­vis­ta vaa­leis­ta. Oikeus­mi­nis­te­riöl­le toi­mi­tet­tiin jo vuon­na 2020 kei­no­va­li­koi­mia koro­na-aikai­sen vaa­lien toteut­ta­mi­seen. Leh­ti­tie­to­jen mukaan nämä kei­not eivät minis­te­riö­tä kiin­nos­ta­neet.

”Mari­nin hal­li­tus jää his­to­ri­aan demo­kraat­tis­ten ins­ti­tuu­tioi­den muren­ta­ja­na ja häpäi­si­jä­nä, joka ei kyen­nyt tur­vaa­maan vaa­lien läpi­vie­mis­tä poik­keuk­sel­li­ses­sa tilan­tees­sa, vaik­ka aikaa oli vuo­si. Edus­kun­nan tuli­si esit­tää epä­luot­ta­mus­ta hal­li­tuk­sel­le, ja tilal­le tuli­si muo­dos­taa krii­sia­jan par­la­men­taa­ri­nen hal­li­tus.”, tote­aa jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom

”Emme voi ennus­taa miten koro­na­ti­lan­ne kehit­tyy kesäk­si. Se voi olla parem­pi tai nyky­ti­lan­net­ta huo­nom­pi. Vaa­lit oli­si pys­tyt­ty jär­jes­tä­mään tur­val­li­ses­ti huh­ti­kuus­sa, jos sii­hen oli­si löy­ty­nyt tah­toa. Kei­no­ja on tar­jot­tu ja se oli­si ollut vain jär­jes­te­ly­ky­sy­mys. Suo­ma­lai­set ihmet­te­le­vät, miten hal­li­tus keh­taa toi­mia näin röyh­keäs­ti, mut­ta kyl­lä­hän he keh­taa­vat.”, jyräh­tää jär­jes­tön 1. vara­pu­heen­joh­ta­ja Lau­ra Joke­la