Kun­ta­vaa­le­ja ei tar­vit­se siir­tää!

Vii­me päi­vi­nä on nous­sut esiin huo­li sii­tä, että Mari­nin hal­li­tus suun­nit­te­li­si kun­ta­vaa­lien siir­toa. Tämä tun­tuu todel­la oudol­ta useas­ta­kin eri syys­tä. Ensin­nä­kin hal­li­tuk­sel­la on ollut vuo­si aikaa suun­ni­tel­la, miten kun­ta­vaa­lit toteu­te­taan tur­val­li­ses­ti ja niin, että demo­kra­tia toteu­tuu. Äänes­tä­mi­nen itses­sään ei ole kau­pas­sa käyn­tiä suu­rem­pi ope­raa­tio, joten tämän tuli­si olla kyl­lä hel­pos­ti toteut­ta­vis­sa.

Toi­nen ja isoin kysy­mys on, mik­si hal­li­tus on niin pit­kään anta­nut tau­din levi­tä vapaas­ti rajo­jem­me sisäl­le, niin, että mis­sään välis­sä ei esi­mer­kik­si rajoil­la ole vaa­dit­tu pakol­lis­ta koro­na­tes­tiä tai karan­tee­ne­ja. Kaik­ki toi­min­ta on jat­ku­vas­ti perus­tu­nut suo­si­tuk­siin ja nyt­hän me tie­däm­me, miten sii­nä on käy­nyt: kata­stro­fi.

Vaa­lit ovat asia, joi­ta ei tuli­si kevyin perus­tein siir­tää. Suo­mes­sa on jopa sotien aika­na onnis­tut­tu jär­jes­te­mään vaa­lit, joten uskon, että myös nyt sii­nä onnis­tu­taan hyvin. Pahim­mil­laan vaa­lien siir­to avaa por­tit tule­vai­suu­des­sa sil­le, että kukin hal­li­tus voi­si mitä kek­se­liäim­mil­lä syil­lä siir­tää vaa­le­ja – tätä ei tule edis­tää.

Nyt jos kos­kaan on hal­li­tuk­sen kor­kea aika ruve­ta suun­nit­te­le­maan, miten jär­jes­te­tään tur­val­li­set kun­ta­vaa­lit ja lopet­taa vih­jai­lut suun­taan ja toi­seen asian kans­sa. Yleen­sä joh­ta­jil­ta odo­te­taan pää­tök­siä, suo­ra­sel­käi­syyt­tä ja sel­keyt­tä. Mitään näis­tä ei mie­les­tä­ni hal­li­tus ole onnis­tu­nut toteut­ta­maan.”

Miko Berg­bom
Puheen­joh­ta­ja