KOU­LU­RUO­KA EI KUU­LU ROS­KIIN

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ei jaa Vih­rei­den Nuor­ten näke­mys­tä vegaa­nis­ta Suo­mes­ta. Kat­som­me tavoit­teen lisää­vän ruo­ka­hä­vik­kiä kou­luis­sa ja kasar­meil­la, mikä tus­kin on hei­dän tavoit­tee­na.

PS-Nuo­ri­so kat­soo, että ideo­lo­gi­nen vegaa­ni­sen yhteis­kun­nan pakot­ta­mi­nen ei pal­ve­le Suo­mea, vaan lähin­nä pien­tä vähem­mis­töä, joka on otta­nut elä­män­teh­tä­väk­seen suo­ma­lai­sen ruu­an­tuo­tan­non vihaa­mi­sen sekä erkaan­tu­mi­sen todel­li­suu­des­ta.

 

“Pakol­li­nen kas­vi­ruo­ka, jota halu­taan työn­tää las­ten kur­kus­ta alas kou­luis­sa on yksin­ker­tai­ses­ti type­rä idea. Ruo­ka­hä­vi­kin lisää­mi­nen ei luu­li­si ole­van kenen­kään ilmas­toa tai ympä­ris­töä ajat­te­le­van polii­ti­kon etu. Monel­le nuo­rel­le kou­lu­ruo­ka on vali­tet­ta­vas­ti päi­vän ainoa ate­ria, eikä todel­la­kaan ole nuo­ren etu, jos sekin jää syö­mät­tä.”, tote­aa jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom.

 

Jär­jes­tö huo­maut­taa Suo­men Kuva­leh­den uuti­soin­nis­ta vuo­del­ta 2019, jos­sa yli 60% nuo­ris­ta ei tule syö­mään kou­lu­ruo­kaa pakol­li­se­na kas­vis­ruo­ka­päi­vä­nä. Luku on huo­les­tut­ta­va ja sen luu­li­si herät­te­le­vän jokais­ta polii­tik­koa. Ruo­ka­hä­vik­kiä pitäi­si vähen­tää kai­kin kei­noin. Valit­tu ideo­lo­gi­nen stra­te­gia kas­vis­ruu­an puo­les­ta ei sel­väs­ti toi­mi.

 

”Ilmas­to­ys­tä­väl­li­nen ruo­ka lak­kaa ole­mas­ta ilmas­to­ys­tä­väl­lis­tä, jos sii­tä suu­rin osa pää­tyy jät­teek­si. Ruu­an tuli­si olla läh­tö­koh­tai­ses­ti ter­veel­lis­tä, moni­puo­lis­ta ja hyvän makuis­ta. Jos esi­mer­kik­si kou­lu­ruo­kaan on aivan pak­ko sisäl­lyt­tää jotain ideo­lo­gi­aa, pai­not­tai­sin sen suh­teen koti­mai­suut­ta.”, tote­aa hal­li­tuk­sen jäsen Jaak­ko Lep­pä­nen.