Koko itä­ra­ja sul­jet­ta­va tur­va­paik­ka­tu­ris­teil­ta!

Suo­men itä­ra­jal­le on vii­me aikoi­na saa­pu­nut tavan­omai­seen ver­rat­tu­na poik­keuk­sel­li­sen pal­jon ilman mat­kus­tus­asia­kir­jo­ja liik­ku­via kol­man­nen maan kan­sa­lai­sia, jot­ka ovat rajal­la ilmoit­ta­neet hake­van­sa tur­va­paik­kaa. Tuli­joi­den mää­rä ei vie­lä ole suu­ri, mut­ta se on vii­me viik­koi­na nous­sut hyvin nopeas­ti. Kaak­kois-Suo­men rajan­yli­tys­pai­kat on jo sul­jet­tu. Vii­mei­sim­pä­nä tie­to­na apu­lai­soi­keus­kans­le­ri pysäyt­ti hal­li­tuk­sen uudet rajoi­tus­toi­met.

Vii­me­ai­kai­nen kehi­tys on sel­vä varoi­tus­merk­ki mah­dol­li­ses­ta lähi­tu­le­vai­suu­den tur­va­paik­ka­krii­sis­tä. Par­hail­laan kan­sain­vä­li­set ihmis­sa­la­kul­jet­ta­jat ja Suo­men Nato-jäse­nyyt­tä vas­tus­ta­neet venä­läi­set polii­ti­kot tes­taa­vat Suo­men raja­val­von­nan kes­tä­vyyt­tä. Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so veto­aa Orpon hal­li­tuk­seen itä­ra­jan sul­ke­mi­sek­si koko­naan.

“Itä­ra­jal­la on otet­ta­va nol­la­to­le­rans­si. Meil­lä on näyt­töä sii­tä, miten siir­to­lai­saal­to­ja hyö­dyn­net­tiin Puo­lan ja Val­ko-Venä­jän rajal­la hor­jut­ta­maan EU-mai­den sisäis­tä tur­val­li­suut­ta. Raja on yksi­se­lit­tei­ses­ti lai­tet­ta­va kiin­ni eikä yhtä­kään tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa tule vas­taa­not­taa, kun­nes tilan­ne on ohi”, vaa­tii puheen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen. 

Tilan­teen krii­siy­ty­mis­tä ei ole syy­tä jää­dä odot­ta­maan, vaan koko itä­ra­jan sul­ku on toteu­tet­ta­va vii­py­mät­tä. Tämä vies­tit­täi­si kan­sain­vä­li­sil­le ihmis­sa­la­kul­jet­ta­jil­le ja pro­vo­kaa­tio­ta yrit­tä­vil­le venä­läi­sil­le, ettei Suo­mi tule hyväk­sy­mään maan­sa rajoil­la siir­to­lais­vir­roil­la toteu­tet­ta­vaa hybri­di­vai­kut­ta­mis­ta eikä sel­lai­sen tapah­tues­sa tule tai­pu­maan.

“Venä­jä on yksin vas­tuus­sa niis­tä siir­to­lai­sis­ta, joi­ta se on itse hou­ku­tel­lut. Venä­jä on tur­val­li­nen maa eikä ole mitään estet­tä näil­le siir­to­lai­sil­le jää­dä rajan toi­sel­le puo­lel­le. Suo­men ei tule tukea lai­ton­ta siir­to­lai­suut­ta ja ihmis­sa­la­kul­je­tus­ta”, jat­kaa puheen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen.