Kii­lusil­mäi­nen ilmas­to­po­li­tiik­ka uhkaa Euroo­pan oma­va­rai­suut­ta

Euroo­pan par­la­ment­ti hyväk­syi hil­jat­tain kohu­tun ennal­lis­ta­mis­a­se­tuk­sen, joka edel­lyt­tää jäsen­mai­ta ennal­lis­ta­maan 20% pin­ta-alas­taan vuo­teen 2030 men­nes­sä ja kaik­ki eko­sys­tee­mit vuo­teen 2050 men­nes­sä. Tämä tar­koit­taa muun muas­sa maa- ja met­sä­ta­lout­ta var­ten käy­tet­ty­jen mai­den ennal­lis­ta­mis­ta luon­non­ti­lai­sik­si. Ase­tuk­ses­ta aiheu­tuu Suo­mel­le usei­den mil­jar­dien edes­tä lisä­kus­tan­nuk­sia. Eri­tyi­sen huo­les­tut­ta­vaa on, että Län­si-Suo­mes­sa mer­kit­tä­vä osa vil­je­ly­kel­poi­ses­ta maas­ta on tur­ve­poh­jai­sia, jon­ka ennal­lis­ta­mi­nen hei­ken­täi­si ruo­an­tuo­tan­toa mer­kit­tä­väs­ti. Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son euro­vaa­lieh­dok­kaat kat­so­vat ase­tuk­sen vaa­ran­ta­van vaka­vas­ti Euroo­pan ruo­kao­ma­va­rai­suu­den.

“Kii­lusil­mäi­nen ilmas­to­po­li­tiik­ka uhkaa ajaa koti­mai­sen ruo­an­tuo­tan­non nii­hin mai­hin, jois­sa vähät väli­te­tään ympä­ris­tö­hai­tois­ta. Ennal­lis­ta­mis­ta kan­nat­ti puna­vih­rei­den lisäk­si kokoo­mus ja rkp, jot­ka ovat puhu­neet 2019 euro­vaa­lioh­jel­mes­saan oma­va­rai­sen ruo­an­tuo­tan­non puo­les­ta — puheet ja teot eivät täs­mää kes­ke­nään”, moit­tii puheen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen

EU:n on kyet­tä­vä jous­ta­maan ilmas­to­ta­voit­teis­taan, mikä­li ne vaa­ran­ta­vat Euroo­pan oma­va­rai­suu­den ja lisää­vät riip­pu­vuut­ta Venä­jän ja Kii­nan kal­tai­sis­ta mais­ta. Lii­ka idea­lis­mi ilmas­to­po­li­tii­kas­sa on vaa­rak­si Euroo­pan tur­val­li­suu­del­le. Tule­van komis­sion on pää­tet­tä­vä, kum­paa näis­tä se tulee edis­tä­mään. Molem­pia näis­tä kes­ke­nään ris­ti­rii­das­sa ole­vis­ta tavoit­teis­ta ei voi­da samaan aikaan toteut­taa kun­nian­hi­moi­ses­ti.

“Euroo­pan unio­nin päät­tä­jil­tä on sel­väs­ti pal­lo hukas­sa eikä EU:ssa näh­tä­väs­ti tie­de­tä, kum­pi tuli­si lait­taa etusi­jal­le: Euroo­pan tur­val­li­suus, oma­va­rai­suus ja huol­to­var­muus vai ilmas­toi­dea­lis­mi, joka on sokea muut­tu­neel­le tur­val­li­suus­ti­lan­teel­le. Nykyi­sen ilmas­to­po­li­tii­kan sijaan EU:n onkin tuet­ta­va kai­vos­teol­li­suu­den lisää­mis­tä Euroo­pas­ta oma­va­rai­suu­den edis­tä­mi­sek­si”, tote­aa hal­li­tuk­sen jäsen Nan­na Vää­täi­nen.