Ket­kä ovat oikeas­ti olleet vaa­rak­si Suo­mel­le?

Vih­rei­den nuor­ten puheen­joh­ta­ja Jami Haa­vis­to syyt­ti taan­noin Twit­te­ris­sä perus­suo­ma­lai­sia epäi­sän­maal­li­sik­si ja vaa­ral­li­sik­si, kos­ka he nimit­ti­vät vih­reän poli­tii­kan osa­syyk­si tämän­het­ki­seen ener­gian hinn­an­nousuun. Haa­vis­to piti tätä “Puti­nin vähät­te­ly­nä”.

“Perus­suo­ma­lai­set ovat Kri­min mie­hi­tyk­ses­tä läh­tien tuo­min­neet Venä­jän sota­toi­met ja vaa­ti­neet pit­kään lukui­sia tiu­ken­nuk­sia lakiin, kuten kak­sois­kan­sa­lais­ten evää­mis­tä puo­lus­tus­hal­lin­nos­ta, venä­läis­ten maa­kau­pan rajoit­ta­mis­ta sekä nyt venä­läis­ten turis­ti­vii­su­mien kiel­tä­mis­tä. Eri­mie­li­syys oma­va­rai­suut­tam­me rapaut­ta­van poli­tiik­kan­ne kans­sa ei ole epäi­sän­maal­lis­ta, vaan päin­vas­toin”, ker­too jär­jes­tön 2. vara­pu­heen­joh­ta­ja Jon­ni Leva­niemi.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vie Vih­reät nuo­ret mie­lel­lään kädes­tä pitäen his­to­rian tun­nil­le, jos­sa ker­ra­taan vih­reän liik­keen saa­vu­tuk­set Suo­mes­sa ja Euroo­pas­sa.

Fukus­hi­man onnet­to­muut­ta seu­ran­nei­den ydin­voi­ma­vas­tais­ten mie­le­no­soi­tus­ten pai­nos­tuk­ses­ta Sak­sa päät­ti sul­kea loput­kin ydin­voi­ma­lan­sa. Tänä päi­vä­nä Sak­sa kipui­lee ener­gia­krii­sin kans­sa, sil­lä se ajau­tui riip­pu­vak­si venä­läi­ses­tä maa­kaa­sus­ta ydin­voi­man alas­ajon ede­tes­sä.

Suo­men Green­peace pys­tyt­ti Hel­sin­kiin Itsek­kyy­den muis­to­mer­kin vuon­na 2010 häpeän sym­bo­li­na lisäy­din­voi­man puo­les­ta äänes­tä­neil­le kan­san­edus­ta­jil­le. Vih­reät ero­si­vat 2002 hal­li­tuk­ses­ta pro­tes­ti­na Olki­luo­to 3:n raken­ta­mi­sel­le. 20 vuot­ta myö­hem­min Olki­luo­to 3 tuot­taa lähes gigawa­tin ver­ran ener­gi­aa kes­ken säh­kö­pu­lan.

“Ydin­voi­ma­vas­tai­suus on kes­kei­nen osa ympä­ris­tö­liik­kei­tä — niin Euroo­pas­sa perus­tet­tu­ja vih­rei­tä puo­luei­ta kuin Green­peacea. On epä­re­hel­lis­tä syyt­tää maan suu­rin­ta oppo­si­tio­puo­luet­ta tur­val­li­suusu­hak­si, kun vih­rei­den tavoit­tei­den onnis­tues­sa oli­sim­me yhtä pahas­sa liris­sä kuin sak­sa­lai­set!” jyräh­tää jär­jes­tön 3. vara­pu­heen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen.