KET­KÄ JOH­TA­VAT PS-NUO­RI­SOA 2022?

Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son syys­ko­kous jär­jes­te­tään tule­va­na vii­kon­lop­pu­na Hämeen­lin­nas­sa.

Yhdis­tyk­sen kokouk­ses­sa vali­taan uusi hal­li­tus vuo­del­le 2022. Täs­sä artik­ke­lis­sa esi­tel­lään tähän men­nes­sä ilmoit­tau­tu­neet ehdok­kaat, jot­ka ovat anta­neet luvan jul­kais­ta ehdok­kuu­ten­sa. Artik­ke­lia täy­den­ne­tään tar­vit­taes­sa.

Kokouk­ses­sa jokai­sel­la jäse­nel­lä on äänioi­keus – tule käyt­tä­mään val­taa­si!

Esit­te­lyt jär­jes­tyk­ses­sä seu­raa­vas­ti: puheen­joh­ta­ja, vara­pu­heen­joh­ta­jat (1-3), pää­sih­tee­ri, hal­li­tuk­sen jäse­net, hal­li­tuk­sen vara­jä­se­net.

 

Ehdol­la puheen­joh­ta­jak­si

Miko Berg­bom

Meil­lä on ympä­ri Suo­mea val­ta­va kan­na­tus nuo­ris­sa ikä­ryh­mis­sä, mut­ta mer­kit­tä­vä haas­te sii­nä, että sai­sim­me nämä nuo­ret mukaan toi­min­taan. Sii­hen tulee panos­taa enti­ses­tään! PS-Nuo­ri­so on käy­tän­nös­sä ainoa vaih­toeh­to muil­le nuo­ri­so­jär­jes­töil­le ja tätä vaih­toeh­toa on syy­tä teh­dä entis­tä enem­män sel­väk­si jokai­ses­sa Suo­men kun­nas­sa. Olen 25-vuo­tias nuo­ri mie­hen alku ja pyy­dän teil­tä luot­ta­mus­ta jat­kaa teh­tä­väs­sä myös seu­raa­va­na vuon­na.

Ehdol­la 1. vara­pu­heen­joh­ta­jak­si

Joa­kim Vige­lius

Olen Joa­kim Vige­lius, 24-vuo­tias tam­pe­re­lai­nen kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ja yli­opis­to-opis­ke­li­ja. Olen toi­mi­nut run­saan vuo­den ajan jär­jes­töm­me 2. vara­pu­heen­joh­ta­ja­na. Uuden jär­jes­tön käyn­tiin­pot­kai­su yhdes­sä muun hal­li­tuk­sen kans­sa on ollut antoi­saa ja opet­ta­vais­ta, vaik­ka­kin myös aikaa­vie­vää. Haen jat­koa hal­li­tuk­ses­sa 1. vara­pu­heen­joh­ta­jan roo­lis­sa jat­kaak­se­ni tär­ke­ää yhteis­tä työ­täm­me perus­suo­ma­lai­sen nuo­ri­so­liik­keen raken­ta­mi­sek­si ja kehit­tä­mi­sek­si.

Ehdol­la 2. vara­pu­heen­joh­ta­jak­si

Vil­le Mui­lu

”Olen Vil­le Mui­lu, 28-vuo­tias Ilma­jo­ki­nen perus­suo­ma­lai­nen. Läh­din puo­lu­een ja sen sil­loi­sen nuo­ri­so­jär­jes­tön toi­min­taan mukaan vuon­na 2015. Täl­lä het­kel­lä olen PS Nuo­ri­son kol­mas vara­pu­heen­joh­ta­ja ja Ilma­joen Perus­suo­ma­lais­ten puheen­joh­ta­ja. Poli­tii­kal­ta­ni kuvai­li­sin itseä­ni klas­si­sek­si libe­raa­lik­si. Haen ensi vuo­den hal­li­tuk­seen, kos­ka työ on vie­lä kes­ken ja haluai­sin olla saat­ta­mas­sa sen lop­puun. Eten­kin työ­tä ohjel­ma­työ­ryh­mien paris­sa riit­tää myös seu­raa­val­le hal­li­tuk­sel­le. Tule­va­kin hal­li­tus tar­vit­see vähin­tään yhden ete­lä­poh­ja­lai­sen häjyn. ;)”


Ehdol­la 3. vara­pu­heen­joh­ta­jak­si

Jon­ni Leva­nie­mi

”Hämeen­lin­na­lai­nen 26-vuo­tias, istu­va hal­li­tuk­sen jäsen sekä pit­kä­ai­kai­nen Hämeen pii­ri­pu­heen­joh­ta­ja (2015-). Meil­lä on jär­jes­tös­sä 4 puheen­joh­ta­jaa, näki­sin että yhden on hyvä pro­fi­loi­tua vah­vem­min jär­jes­tön sisäl­lä ja nime­no­maan ottaa vas­tuu­ta pii­reis­tä sekä sisäi­ses­tä toi­min­nas­ta. Olen kulu­val­la kau­del­la ollut pii­ri- sekä sään­tö­työ­ryh­män vetä­jä­nä, perus­tat on nyt luo­tu mut­ta käy­tän­nön työ­tä on val­ta­vas­ti. Minul­la on vuo­sien koke­mus ja uskon pys­ty­vä­ni aut­ta­maan täl­lä saral­la par­hai­ten jär­jes­töä.”

 

Ehdol­la 3. vara­pu­heen­joh­ta­jak­si

Lau­ri Lai­ti­nen

”Olen 17-vuo­tias nuo­ri Lap­peen­ran­nas­ta. Poli­tiik­kaa olen seu­ran­nut ylä­kou­lus­ta asti ja pää­dyin itse mut­kien kaut­ta poli­tiik­kaan. Pyrin jat­ka­maan ammat­ti­mai­sen vies­tin­nän raken­ta­mis­ta ja edus­ta­maan lii­ket­täm­me jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa. Pidän ensi­si­jai­se­na menes­ty­mis­tä tule­vis­sa alue­vaa­leis­sa, jos­sa kon­sen­sus­puo­lu­eet pyr­ki­vät haa­li­maan pii­lo­puo­lue­tu­kea sote- ja pelas­tus­pal­ve­lu­jen hin­nal­la. Sik­si haluan lait­taa itse­ni likoon, vaik­ka aktii­vis­ta toi­min­taa­ni rajoit­tai­si myö­hem­min kesäl­lä alka­va int­ti.”

 

 

Ehdol­la pää­sih­tee­rik­si

Lau­ra Joke­la

”Olen Lau­ra Joke­la, toi­min PS-Nuo­ri­son pää­sih­tee­ri­nä ja haen jat­ko­kaut­ta teh­tä­vään. Kulu­neen vuo­den aika­na jär­jes­tö on saa­nut pal­jon aikaan, mut­ta toi­min­nan perus­tuk­set kai­paa­vat vie­lä lisä­ra­ken­ta­mis­ta. Pii­ri­toi­mi­joil­le haluan jär­jes­tää kou­lu­tus­ta, jot­ta myös uudet jäse­net saa­daan mukaan vai­kut­ta­mis­työ­hön ympä­ri Suo­mea.”

 

Ehdol­la hal­li­tuk­sen jäse­nek­si

Lau­ri Määt­tä

”Moi! Olen Lau­ri Määt­tä, 18 vuo­tias tur­ku­lai­nen ja olen ollut muka­na perus­suo­ma­lais­ten nuo­ri­so­jär­jes­tö­toi­min­nas­sa noin kol­men vuo­den ajan. Tämän kol­men vuo­den aika­na olen toi­mi­nut eri­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä Var­si­nais-Suo­men pii­ris­sä kuin myös kat­to­jär­jes­tös­sä ja koen ole­va­ni nyt val­mis hake­maan PS-Nuo­ri­son hal­li­tuk­seen. Tär­keim­piä tavoit­tei­ta­ni hal­li­tuk­ses­sa on pii­riyh­dis­tys­ten ja kan­sain­vä­li­sen yhteis­työn kehit­tä­mi­nen sekä hyvän alue­vaa­li­kam­pan­jan luo­mi­nen.”

 

Ehdol­la hal­li­tuk­sen jäse­nek­si

Noo­ra Kor­pe­la

”Olen 25-vuo­tias äiti sekä sote-ammat­ti­lai­nen. Puo­lu­ees­sa olen ollut aktii­vi­ses­ti muka­na yli kak­si vuot­ta. Tämän vuo­den olen toi­mi­nut Var­si­nais-Suo­men nuo­ri­so­pii­rin puheen­joh­ta­ja­na sekä pai­kal­li­syh­dis­tyk­se­ni vara­jä­se­ne­nä. Hal­li­tuk­seen haen kos­ka jär­jes­tö tar­vit­see aktii­vi­sia ja toi­mee­tart­tu­via teki­jöi­tä, jot­ka ovat val­mii­ta teke­mään töi­tä yhtei­sen hyvän eteen. Jos tulen vali­tuk­si aion ensi vuon­na eri­tyi­ses­ti kiin­nit­tää huo­mioi­ta pii­rien toi­min­nan kehit­tä­mi­seen ja jäsen­mää­rien kas­vat­ta­mi­seen. Vaik­ka olem­me saa­neet pal­jon aikaan on työ vie­lä kes­ken.”

 

Ehdol­la hal­li­tuk­sen jäse­nek­si

Jaak­ko Lep­pä­nen

”Olen kotoi­sin Lah­des­ta, mut­ta nykyi­sin olen juu­ril­le­ni Poh­jois-Kar­ja­laan aset­tu­nut paluu­muut­ta­ja. Amma­til­ta­ni olen hal­lin­non sih­tee­ri sotel­la. Toi­min täl­lä het­kel­lä Joen­suun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa val­tuu­tet­tu­na sekä osal­li­suus- ja veto­voi­ma­lau­ta­kun­nan jäse­ne­nä.
Olen myös aktii­vi­nen pai­kal­lis­po­li­tii­kas­sa. Kir­joi­tan usein mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­sia­ni leh­teen ja tulen ole­maan muka­na puo­lu­een pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen kuin pii­rin­kin toi­min­nas­sa var­si­nai­se­na jäse­ne­nä vuon­na 2022. Läh­din aktii­vi­ses­ti mukaan poli­tiik­kaan kevään 2021 kun­ta­vaa­lien alla ja olen mie­les­tä­ni saa­nut lyhyes­sä ajas­sa pal­jon aikaan. Tah­don jat­kaa samaa lin­jaa vas­tai­suu­des­sa­kin.”

 

Ehdol­la hal­li­tuk­sen jäse­nek­si

Matias Päi­vä

”18-vuo­tias toi­sen vuo­den opis­ke­li­ja Tii­ris­maan lukios­sa Lah­des­ta. Toi­min aktii­vi­ses­ti eri­lai­sis­sa yhdis­tyk­sis­sä ja luot­ta­mus­toi­mis­sa, kuten nuo­ri­so­val­tuus­tos­sa. Olen osal­lis­tu­nut usei­siin tapah­tu­miin ja kou­lu­tuk­siin, joi­den poh­jal­ta pää­tök­sen­te­ko kan­sal­lis­mie­li­sel­lä hen­gel­lä on oma poliit­ti­nen koti­ni. Koke­mus­ta ja näkö­kul­maa olen ker­ryt­tä­nyt luot­ta­mus­toi­mis­sa niin pai­kal­li­sel­la, kuin val­ta­kun­nal­li­sel­la­kin tasol­la. Aika­tau­lu­ni ovat jous­ta­vat ja hoi­dan minul­le suo­dut työt nii­hin paneu­tuen.”

 

Ehdol­la hal­li­tuk­sen jäse­nek­si

Ami Kima­nen

”Olen perus­suo­ma­lai­se­na luot­ta­mus­teh­tä­väs­sä Joen­suun kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­lau­ta­kun­nas­sa. Olen myös vara­jä­sen pai­kal­li­syh­dis­tyk­ses­sä vuo­des­ta 2022 alkaen ja olen myös alue­vaa­leis­sa ehdol­la. Haen hal­li­tuk­seen, kos­ka pidän nuo­ri­so­jär­jes­tös­tä ja olen muu­ten­kin mel­ko aktii­vi­nen tapah­tu­mis­sa. Aut­tai­sin mie­lel­lä­ni mm. tapahtumien/toiminnan jär­jes­tä­mi­ses­sä ja ideoin­nis­sa. Osaan myös käyt­tää kuvan­muok­kaus­oh­jel­mia ja jon­kin ver­ran graa­fis­ta sil­mää­kin löy­tyy.”

 

Ehdol­la hal­li­tuk­sen vara­jä­se­nek­si

San­na Ovas­kai­nen

”Olen 22 – vuo­tias Hämeen­lin­nas­ta, Iit­ta­las­ta. Olen ollut muka­na Perus­suo­ma­lai­sis­sa suun­nil­leen vuo­den. Kuu­lun Hämeen­lin­nan pai­kal­li­syh­dis­tyk­seen ja Hämeen Ps-Nuo­ri­soon, jos­sa olen myös hal­li­tuk­sen 1. vara­jä­sen. Olen kiin­nos­tu­nut ole­maan enem­män muka­na toi­min­nas­sa. Har­kit­sin pit­kään vara­jä­se­nyy­teen hake­mis­ta, mut­ta pää­dyin kui­ten­kin innos­tuk­sen ja kiin­nos­tuk­sen­kin vuok­si hake­maan.”

Ehdol­la hal­li­tuk­sen vara­jä­se­nek­si

Seve­ri Jatu­li

”Olen Seve­ri Jatu­li, 27-vuo­tias mies Tam­pe­reel­ta. Har­ras­te­len pal­jon media­jut­tu­ja. (teh­nyt mm. haas­tat­te­lu­ja, videoi­ta, net­ti­ra­dio­ta, podcas­te­ja, eri­lai­sia videoi­ta, musiik­kia jne) Myös jon­kin ver­ran olen ollut muka­na pyö­rit­tä­mäs­sä epä­vi­ral­li­sia yhtei­sö­jä ja toi­mi­nut monil­la net­ti­pals­toil­la mode­raat­to­ri­na.
Lähin­nä monet vas­taa yhdis­tys­toi­min­taa muu­ten pait­si byro­kraat­ti­nen puo­li on pois. Käy­tän­nös­sä näis­sä olen esim hoi­ta­nut jäsen­rek­ry­jä, akti­vi­teet­te­ja jäse­nil­le, järk­käil­lyt tapah­tu­mia jon­kin ver­ran live­nä mut­ta enim­mäk­seen etä­nä. jne… Haen hal­li­tuk­sen vara­jä­se­nek­si lähin­nä tar­jo­tak­se­ni itseä­ni hyväk­si vaih­toeh­dok­si. Olen ihmi­nen, jol­la on tyl­sä elä­mä joten aikaa asioil­le löy­tyy. Näen vah­vuu­te­ni yhdis­tyk­sel­le lähin­nä some­puo­len edis­tä­mi­ses­sä, tapah­tu­mien järk­kää­mi­ses­sä ja ylei­ses­ti vah­va­na aktii­vi­na.”

 

Ehdol­la hal­li­tuk­sen vara­jä­se­nek­si

Ilma­ri Vir­man

”Ter­ve! Olen Ilma­ri Vir­man ja haen Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son hal­li­tuk­sen vara­jä­se­nek­si. Asun Van­taal­la ja opis­ke­len ensim­mäis­tä vuot­ta lukios­sa. Kiin­nos­tuin poli­tii­kas­ta vuo­den 2019 edus­kun­ta­vaa­lien alla, ja lii­tyin PS-Nuo­ri­soon vuo­den 2021 alus­sa. Pidän itseä­ni kon­ser­va­tii­vi­se­na kan­sal­lis­li­be­raa­li­na. Haen hal­li­tuk­sen vara­jä­se­nek­si, kos­ka haluan olla aktii­vi­ses­ti muka­na kehit­tä­mäs­sä jär­jes­töäm­me.”

 

Ehdol­la hal­li­tuk­sen vara­jä­se­nek­si

Vil­ma Nyman

”Olen Vil­ma Nyman, 21-vuo­tias sosi­aa­lia­lan kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­ja. Sydä­me­ni syk­kii eri­tyi­ses­ti var­hais­kas­va­tuk­sel­le sekä per­he­työl­le. Se onkin yksi suu­rim­mis­ta syis­tä, mikä minut sai kiin­nos­tu­maan poli­tii­kas­ta: voin olla itse vai­kut­ta­mas­sa sii­hen, mil­lai­set mah­dol­li­suu­det ken­täl­lä on näi­tä työ­teh­tä­viä toteut­taa. Vara­jä­se­nek­si haen, sil­lä jos­tain pitää aloit­taa ja poliit­ti­nen penk­kiur­hei­lu -pel­kän seu­rai­li­jan roo­li- sai riit­tää.”

 

Ehdol­la hal­li­tuk­sen vara­jä­se­nek­si

Samuel Rapi­no­ja de Car­val­ho

”Olen Samuel Rapi­no­ja de Car­val­ho. Haen hal­li­tuk­sen vara­jä­se­nek­si, sil­lä uskon hal­li­tuk­sen nykyi­sen kokoon­pa­non edus­ta­van Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son libe­raa­lia sii­peä, ja haluai­sin tuo­da esil­le nuo­ri­so­jär­jes­tös­sä myös kris­til­lis­kon­ser­va­tii­vis­ta näkö­kul­maa. En tul­lut teke­mään suur­ta oppo­si­tio­ta, vaan anta­maan uusia näkö­kul­mia ja vivah­de-ero­ja hal­li­tuk­seen.”