PS-Nuo­ri­so kes­kus­ta­nuor­ten lin­jauk­ses­ta: Kes­kus­ta on sekai­sin

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so tyr­mää Kes­kus­ta­nuor­ten näke­myk­sen sek­si­työs­tä maa­seu­dun elin­voi­man edis­tä­jä­nä.

”Kysees­sä on äly­tön ja epä­toi­voi­nen jul­ki­suuss­tunt­ti, joka osoit­taa samal­la miten hukas­sa kes­kus­ta on koko­nai­suu­des­saan omien arvo­jen ja lin­jo­jen­sa kans­sa”, sanoo puheen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen.

Muun muas­sa hei­dän toi­sen kau­den kan­san­edus­ta­jan­sa Pek­ka Ait­ta­kum­pu kom­men­toi asi­aa sosi­aa­li­ses­sa medias­sa (IG) ”Ei tuol­lais­ta pidä hyväk­syä. Maa­seu­tu ja ihmis­ten hyvin­voin­ti raken­tu­vat aivan toi­sel­la taval­la.”

Kes­kus­ta­nuo­ret ovat jo pit­kään osoit­ta­neet tämän tyyp­pi­sil­lä avauk­sil­laan, ettei heil­lä ole sijaa kon­ser­va­tii­vi­sil­le ja isän­maal­li­sil­le aja­tuk­sil­le.

”Rat­kai­su maa­seu­dun haas­tei­siin ei ole bor­del­lien perus­ta­mi­nen maa­seu­dun idyl­liin”, jyräh­tää PS-Nuo­ri­son 2. vara­pu­heen­joh­ta­ja Ami Kima­nen.

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so suo­sit­taa Kes­kus­ta­nuo­ril­le itse­tut­kis­ke­lua ja medi­taa­tio­har­joi­tuk­sia.