Kenes­tä puo­lue­sih­tee­ri ’23? – Har­ri Vuo­ren­pää

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so on lähet­tä­nyt puo­lu­een puo­lue­sih­tee­rieh­dok­kail­le mie­li­pi­de­ky­se­lyn, täs­sä artik­ke­lis­sa pää­set luke­maan pirk­ka­la­lai­sen tili­toi­mis­to­y­rit­tä­jän Har­ri Vuo­ren­pään vas­tauk­set. Har­ri toi­mii muun muas­sa Pirk­ka­lan kau­pun­gin­val­tuus­ton 1. vara­pu­heen­joh­ta­ja­na ja pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja 8. vuot­ta. Hän toi­mi Pir­kan­maan pii­rin puheen­joh­ta­ja­na sekä puo­lue­hal­li­tuk­sen jäse­ne­nä vuo­si­na 2018-2021.

Löy­dät lisä­tie­toa hänes­tä tääl­tä: https://www.perussuomalaiset.fi/harri-vuorenpaa/

 

1. Mitä tai­to­ja sinul­la on poli­tii­kan ulko­puo­lel­ta, jois­ta oli­si hyö­tyä puo­lue­sih­tee­rin teh­tä­väs­sä?

Olen amma­til­ta­ni tili­toi­mis­to­y­rit­tä­jä, joten talous, luvut ja nii­den ana­ly­soi­mi­nen on yksi vah­vuuk­sis­ta­ni. Yhtiö­ni pal­ve­lui­hin kuu­luu myös yri­tys­ten kon­sul­toin­ti, joten olen myös ruti­noi­tu­nut orga­ni­saa­tioi­den ja työ­ta­po­jen kehit­tä­jä. Yrit­tä­jä­nä olen myös tot­tu­nut työs­ken­te­le­mään tar­vit­taes­sa pit­kiä päi­viä, kehit­tä­mään jat­ku­vas­ti omaa teke­mis­tä­ni ja tehos­ta­maan myös omia työs­ken­te­ly­tai­to­ja­ni. Yri­tys­toi­min­ta on myös osal­taan lisän­nyt kyky­jä­ni ver­kos­toi­tua laa­jas­ti. 

Uskon, että edel­lä mai­ni­tus­ta koke­muk­ses­ta oli­si hyö­tyä myös puo­lu­een toi­min­nan kehit­tä­mi­ses­sä ammat­ti­mai­sem­paan, suun­ni­tel­mal­li­sem­paan ja tehok­kaam­paan suun­taan.

Olen myös suur­per­heen isä, mikä on väis­tä­mät­tä kas­vat­ta­nut kykyä­ni ajan­käy­tön hal­lit­se­mi­seen, asioi­den prio­ri­soi­mi­seen sekä kär­si­väl­li­syy­teen.

2. Miten kehit­täi­sit pii­ri- ja pai­kal­li­syh­dis­tys­ten toi­min­taa?

Pii­ri- ja pai­kal­li­syh­dis­tys­toi­min­nan kehit­tä­mi­ses­sä oli­si ensi­si­jais­ta kou­lu­tus, toi­min­to­jen yhte­näis­tä­mi­nen sekä toi­min­nan kehit­tä­mi­nen. Toi­min­nas­sa on pal­jon sään­töi­hin ja lakei­hin liit­ty­viä toi­min­nal­li­suuk­sia, mit­kä pitää hoi­taa. Nämä toi­min­not ja nii­den ohjeis­tuk­set tulee saa­da sel­lai­sel­le tolal­le, että jokai­sel­le luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä ole­val­le puo­lue­ak­tii­vil­le on kris­tal­lin­kir­kas­ta omat vas­tuut, vel­vol­li­suu­det ja pää­tän­tä­val­lat. Kun nämä pro­ses­sit saa­daan kehi­tet­tyä jou­he­vak­si, jää kai­kil­le toi­min­nas­sa ole­vil­le enem­män aikaa itse pää­asial­le, eli Perus­suo­ma­lai­sen poli­tii­kan ja arvo­maa­il­man eteen­päin vie­mi­sel­le kai­kil­la puo­lu­een tasoil­la.

Olen­nai­se­na osa­na tätä on kon­kreet­ti­sen avun tuo­mi­nen kent­tä­ta­sol­le. Kent­täm­me toi­min­ta nojaa edel­leen hie­man lii­kaa tal­koo­työ­hön. Tal­koo­työ ja aat­teen voi­mal­la teke­mi­nen tulee var­mas­ti myös jat­kos­sa ole­maan tär­keä kivi­jal­ka puo­lu­een toi­min­nas­sa, mut­ta var­sin­kin päät­tä­vis­sä ase­mis­sa ole­vil­le ken­tän teki­jöil­le tulee saa­da lisää tukea toi­min­taan­sa.

3. Pii­ri- ja pai­kal­li­syh­dis­tyk­sis­sä tapah­tuu välil­lä ris­ti­rii­to­ja eri toi­mi­joi­den välil­lä. Mil­lä taval­la hoi­tai­sit nämä tilan­teet?

Olen­nai­nen teki­jä ris­ti­rii­to­jen hoi­ta­mi­seen on kou­lu­tus. Kun pii­rien ja pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen toi­mi­jat ovat tie­toi­sia omis­ta vas­tuis­taan, puo­lu­een sään­nöis­tä ja pää­tös­hie­rar­kiois­ta, saa­daan iso osa ris­ti­rii­dois­ta rat­kais­tua jo ennal­ta.

Samaan aikaan on sel­vää, että kaik­kia kah­nauk­sia ei voi­da tämän kokoi­ses­sa puo­lu­ees­sa vält­tää. Koke­muk­se­ni mukaan on myös sel­vää, että puo­lu­een joh­don on mah­do­ton­ta omien resurs­sien ja ajan­käy­tön puit­teis­sa sel­vit­tää yksi­tyis­koh­tai­ses­ti jokais­ta rii­taa. Näin ollen sel­vit­täi­sin mah­dol­li­suut­ta perus­taa puo­lu­een orga­ni­saa­tioon joh­don alais­ta toi­mie­lin­tä, joka oli­si vas­tuul­li­nen toi­mi­ja jo pit­käl­le kehit­ty­nei­den ris­ti­rii­to­jen sel­vit­tä­mi­ses­sä.

Yhte­nä rat­kai­su­na näen myös sisäi­sen vies­tin­nän kehit­tä­mi­sen. Kun infor­maa­tio pää­tök­sis­tä saa­daan jaet­tua oikea­suh­tai­ses­ti ken­tän toi­mi­joil­le, saa­daan vää­ri­nym­mär­rys­ten ja eri­lais­ten tul­kin­to­jen mah­dol­li­suut­ta pie­nen­net­tyä.

4. Miten suh­tau­dut nuo­ri­so­jär­jes­töön?

Olen itse ollut aikai­sem­min sen aikai­sen nuo­ri­so­jär­jes­tön aktii­vi sekä pii­ri­ta­sol­la että kat­to­jär­jes­tön hal­li­tuk­ses­sa, joten suh­tau­dun läm­pi­mäs­ti nuo­ri­so­toi­min­taan ja pidän sitä oleel­li­se­na osa­na puo­lu­een toi­min­nan jat­ku­vuut­ta ja menes­tys­tä.

Puo­lu­een nuo­ri­so­jär­jes­tö on oival­li­nen ”oppi­kou­lu” poli­tiik­kaan sekä sii­hen liit­ty­vään toi­min­taan. On ensiar­voi­sen tär­ke­ää, että puo­lue saa nuo­ria mukaan toi­min­taan. Ilman tätä puo­lu­eel­la ei ole tule­vai­suut­ta. Aktii­vi­nen nuo­ri­so­jär­jes­tö on myös avai­na­se­mas­sa nuor­ten äänes­tä­jien akti­voi­mi­ses­sa yhteis­kun­nal­li­seen vai­kut­ta­mi­seen, vaik­ka sit­ten ihan vain äänes­tä­mi­seen eri vaa­leis­sa.

Nuo­ri­so­jär­jes­tön roo­li on myös olla erään­lai­nen puo­lu­een ”kirit­tä­jä” eli vah­vas­ti­kin kan­taa­ot­ta­va taho puo­lu­een sisäl­lä ja tar­vit­taes­sa uusia­kin avauk­sia teke­vä toi­mi­ja.

5. Miten edis­täi­sit puo­lu­een yhteis­työ­tä nuo­ri­so­jär­jes­tön välil­lä?

On ensiar­voi­sen tär­ke­ää, että kes­kus­te­lu­yh­teys nuo­ri­so­jär­jes­tön ja puo­lu­een toi­mi­joi­den välil­lä on toi­mi­va. Tämä pätee puo­lu­een kai­kil­la tasoil­la, pai­kal­li­syh­dis­tyk­sis­tä puo­lu­een joh­toon saak­ka. Näin saa­daan toi­min­ta yhte­ne­väi­sek­si, mikä hyö­dyt­tää sekä nuo­ri­so­jär­jes­töä että puo­luet­ta.

Pidän myös oleel­li­se­na asia­na, että nuo­ri­so­jär­jes­tö saa kai­kil­la tasoil­la äänen­sä kuu­lu­viin puo­lu­een sisäl­lä. Tämä tar­koit­taa nuo­ri­so­jär­jes­tön osal­lis­ta­mis­ta puo­lu­een pää­tök­sen­te­koe­li­miin ja infor­maa­tion suju­vaa kul­ke­mis­ta myös pai­kal­lis­ta­sol­la. Näi­den lisäk­si siir­ty­mi­nen nuo­ri­so­jär­jes­tön toi­min­nas­ta puo­lu­een toi­min­taan tulee olla sau­ma­ton­ta. Tule­vai­suu­den päät­tä­jät kas­va­vat nuo­ri­so­jär­jes­tös­sä ja hei­dän siir­ty­mi­sen­sä puo­lu­een toi­min­taan ja päät­tä­viin eli­miin tulee näh­dä mah­dol­li­suu­te­na ja myö­tä­vai­ku­tet­ta­va­na asia­na.

6. Puo­lue sai par­haim­man kun­ta­vaa­li­tu­lok­sen 2021, saa­den 1351 val­tuu­tet­tua, jois­ta nuo­ria oli 59 (4,37%). Sii­tä huo­li­mat­ta nuor­ten mää­rä ja osuus kai­kis­ta val­tuu­te­tuis­ta las­ki vuo­den 2012 tulok­seen näh­den, joka oli seu­raa­va: 1195 val­tuu­tet­tua, jois­ta nuo­ria 69 (5,7%). Mil­lä kei­noin lisäi­sit nuor­ten ehdok­kai­den mää­rää seu­raa­vis­sa kun­ta- ja alue­vaa­leis­sa 2025?

On sel­vää, että nuor­ten halu yhteis­kun­nal­li­seen vai­kut­ta­mi­seen tuli­si saa­da kor­keam­mak­si maas­sam­me. On ymmär­ret­tä­vää, että nuo­re­na on pal­jon muu­ta­kin asioi­ta mie­les­sä kuin poli­tiik­ka, mut­ta tule­vien päät­tä­jien ääni pitäi­si saa­da entis­tä parem­min kuu­lu­vil­le. Puo­lu­eem­me suo­sio nuor­ten kes­kuu­des­sa on vah­vaa ja tämä pitäi­si­kin saa­da parem­min näky­mään myös vaa­li­tu­lok­sis­sam­me. Näin ollen on vält­tä­mä­tön­tä, että ehdo­kas­lis­toil­lam­me on myös nuo­ria, joi­hin äänes­tä­vät nuo­ret pys­ty­vät samais­tu­maan. Ehdo­kas­lis­to­ja laa­ties­sa tuli­si siis ottaa huo­mioon ehdok­kai­den ikä­ja­kau­ma entis­tä parem­min ja niin, että kai­kil­la lis­toil­la oli­si aina myös nuo­ri vaih­toeh­to. Tämän lisäk­si kan­nan­ot­to­ja ja eri­tyi­ses­ti nuo­riin koh­dis­tu­via poliit­ti­sia lin­jauk­sia tuli­si saa­da tehok­kaam­min näky­väk­si vaa­lien mark­ki­noin­nis­sa sel­lai­sis­sa kana­vis­sa mitä nuo­ret seu­raa­vat.

7. Edus­kun­ta­vaa­leis­sa 2019/2023 nuo­ria ehdok­kai­ta on ollut kes­ki­mää­rin 12-13 (5-6% kai­kis­ta ehdok­kais­ta) ja hei­tä on ollut vain 7-9 vaa­li­pii­ris­sä. Nuo­ret ehdok­kaat pai­not­tu­vat muu­ta­miin vaa­li­pii­rei­hin ja lopuis­sa hei­tä on 0-1. Miten aiot var­mis­taa, että pii­ri­jär­jes­töt nimeä­vät vuo­den 2027 edus­kun­ta­vaa­lei­hin vähin­tään kah­den, mie­lel­lään useam­man nuo­ren ehdol­le?

Niin kuin edel­lä tote­sin, kai­kis­sa vaa­leis­sa kai­kil­la lis­toil­la tuli­si olla aina­kin yksi nuo­ri ja mie­lel­lään vie­lä molem­pia suku­puo­lia. Oli­si tie­ten­kin toi­vot­ta­vaa, että puo­lu­een pii­ri­jär­jes­töt toi­mi­si­vat näin oma-aloit­tei­ses­ti ja uskon että vah­va ohjeis­tus täs­sä­kin asias­sa on pai­kal­laan. Nuo­ri­so­jär­jes­tön tuli­si olla myös aktii­vi­nen asias­sa ja tar­vit­taes­sa tuo­da jul­ki ehdok­kais­ta päät­tä­vil­le eli­mil­le var­tee­no­tet­ta­vat nuo­ret ehdok­kaat. Aktii­vi­nen kes­kus­te­lu ja yhteis­työ nuo­ri­so­jär­jes­tön sekä puo­lu­een toi­mi­joi­den välil­lä on avai­na­se­mas­sa täs­sä­kin.

8. Euro­par­la­ment­ti­vaa­leis­sa 2019 nuo­ria ehdok­kai­ta oli kak­si. Miten aiot var­mis­taa, että vuo­den 2024 euro­par­la­ment­ti­vaa­leis­sa on ehdol­la vähin­tään kak­si nuor­ta?

Ks. vas­tauk­set kysy­myk­siin 7 ja 8.

Euro­par­la­ment­ti­vaa­leis­sa, niin kuin kai­kis­sa muis­sa­kin vaa­leis­sa, tulee ehdo­kas­lis­ta raken­taa niin, että se on mah­dol­li­sim­man laa­jaa äänes­tä­jä­kun­taa puhut­te­le­va. Tämä tar­koit­taa sitä, että myös nuo­ria ehdok­kai­ta tulee lis­tal­la olla, jot­ta saam­me puo­lu­eem­me nuo­ren äänes­tä­jä­kun­nan akti­voi­tu­maan ja äänes­tä­mään Perus­suo­ma­lais­ta vaih­toeh­toa.