Kenes­tä puo­lue­sih­tee­ri ’23? – Arto Luuk­ka­nen

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so on lähet­tä­nyt puo­lu­een puo­lue­sih­tee­rieh­dok­kail­le mie­li­pi­de­ky­se­lyn, täs­sä artik­ke­lis­sa pää­set luke­maan nykyi­sen puo­lue­sih­tee­rin, jär­ven­pää­läi­sen Arto Luuk­ka­sen vas­tauk­set. Arto on myös kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Jär­ven­pääl­lä.

Löy­dät lisä­tie­toa hänes­tä tääl­tä: https://www.perussuomalaiset.fi/arto-luukkanen-3/

 

1. Mitä tai­to­ja sinul­la on poli­tii­kan ulko­puo­lel­ta, jois­ta oli­si hyö­tyä puo­lue­sih­tee­rin teh­tä­väs­sä?

Puo­lue­sih­tee­rin teh­tä­väs­sä on moni­puo­li­sia vaa­ti­muk­sia. Eräs tär­keim­piä on hen­ki­lö­joh­ta­mi­nen ts. on osat­ta­va joh­taa eri­lai­sia ihmi­siä ja rat­kais­ta moni­mut­kai­sia hen­ki­lö-ongel­mia. Ken­tän toi­mi­joi­den saa­mi­nen sau­mat­to­maan yhtei­sy­työ­hön vaa­tii psy­ko­lo­gis­ta sil­mää ja ymmär­tä­väi­syyt­tä. Kom­mu­ni­koin­ti on puo­lue­sih­tee­rin eräs tär­keim­piä tai­to­ja. On tär­keä osa­ta ilmais­ta itse­ään kir­jal­li­ses­ti ja myös kame­rean edes­sä (6 vuot­ta oma tv-ohjel­ma). Nyt kun mei­dän puo­lu­eem­me on suo­ran hyök­käyk­sen koh­tee­na on tär­keä­tä, että pys­tym­me puo­lus­ta­maan itseäm­me.

2. Miten kehit­täi­sit pii­ri- ja pai­kal­li­syh­dis­tys­ten toi­min­taa?

Meil­lä on kat­ta­va mut­ta jos­kus ”sil­ki­no­hut” orga­ni­saa­tioi­den verk­ko. Kii­tos edel­lis­ten puo­lue­sih­tee­rien (eri­tyi­ses­ti Ossi Sand­vik). Kou­lu­tus on täs­sä rat­kai­se­va teki­jä. Peka­sos tar­jo­aa syk­sys­tä läh­tien ”Kun­ta­vai­kut­ta­jan ABC” kou­lu­tus­ta ja tavoit­tee­na on, että puheen­joh­ta­jak­si ei tule­vai­suu­des­sa pää­si­si ilman tätä kou­lu­tus­ta. Olen kier­tä­nyt yli 35 000 km. ympä­ri Suo­mea ja pitä­nyt ”perus­il­to­ja” – ilman tätä kier­tä­mis­tä ei ole mah­dol­lis­ta kehit­tää pii­re­jä ja yhdis­tyk­siä.

3. Pii­ri- ja pai­kal­li­syh­dis­tyk­sis­sä tapah­tuu välil­lä ris­ti­rii­to­ja eri toi­mi­joi­den välil­lä. Mil­lä taval­la hoi­tai­sit nämä tilan­teet?

Tär­kein­tä on aluk­si kuun­nel­la. Monet näis­tä ris­ti­rii­dois­ta joh­tu­vat sii­tä, että eri­lai­set into­hi­mot ja kun­nian­hi­mon aal­lot vie­vät jäse­niä. Ei ole enää me vaan minä. Kuun­te­le­mi­sen jäl­keen on tär­keä­tä kes­kus­tel­la eri osa­puol­ten kans­sa, sovi­tel­la ja yrit­tää löy­tää sitä yhteis­tä tie­tä. Jos­kus ja hyvin har­voin – kun puo­lu­een elin­tär­keä etu on kysy­myk­ses­sä – on jou­dut­ta­va tur­vau­tu­maan kurin­pi­dol­li­siin toi­miin. Läh­tö­koh­ta­na on kui­ten­kin se, että toi­mi­taan viran­omais­pää­tös­ten mukai­ses­ti. Puo­lu­eel­la ei ole tuo­ma­rin­val­taa tai viran­omais­val­tuuk­sia.

4. Miten suh­tau­dut nuo­ri­so­jär­jes­töön?

Erit­täin posi­tii­vi­ses­ti. Puo­lue­hal­li­tus on ymmär­tä­nyt tämän tilan­teen ja tais­te­lin ”kuin lei­jo­na” hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa sen puo­les­ta, että nuo­ri­so­jär­jes­töm­me sai­si nor­maa­lin sta­tuk­sen. Viit­taan täs­sä tilan­tee­seen, joka on pääl­lä. Puo­lue tais­te­lee juri­di­ses­ti sen puo­les­ta, että asia hoi­tui­si.

5. Miten edis­täi­sit puo­lu­een yhteis­työ­tä nuo­ri­so­jär­jes­tön välil­lä?

Minus­ta oli­si hyvä, että vie­rail­laan tois­tem­me luo­na. Ajat­te­lin pyy­tää syk­syl­lä nuo­ri­so­jär­jes­tön hal­li­tuk­sen puo­lue­toi­mis­toon. Pide­tään yhteyt­tä! Ihmi­nen on tär­kein. Ja te nuoret….tulkaa ahke­ras­ti vaa­lien aika­na ja nii­den ulko­puo­lel­la ”ukko­puo­lu­een” tel­toil­le. Ihmi­set tyk­kää sii­tä.

6. Puo­lue sai par­haim­man kun­ta­vaa­li­tu­lok­sen 2021, saa­den 1351 val­tuu­tet­tua, jois­ta nuo­ria oli 59 (4,37%). Sii­tä huo­li­mat­ta nuor­ten mää­rä ja osuus kai­kis­ta val­tuu­te­tuis­ta las­ki vuo­den 2012 tulok­seen näh­den, joka oli seu­raa­va: 1195 val­tuu­tet­tua, jois­ta nuo­ria 69 (5,7%). Mil­lä kei­noin lisäi­sit nuor­ten ehdok­kai­den mää­rää seu­raa­vis­sa kun­ta- ja alue­vaa­leis­sa 2025?

Tämä on se suu­ri ongel­ma, joka pitää rat­kais­ta!! Lisää nuo­ria ehdok­kai­ta ja nai­sia! Se on puo­lu­een ylei­se­tu. Ehdo­kas­a­set­te­lu aloi­te­taan syk­syl­lä 2023 ja asia rat­kais­taan sil­loin.

7. Edus­kun­ta­vaa­leis­sa 2019/2023 nuo­ria ehdok­kai­ta on ollut kes­ki­mää­rin 12-13 (5-6% kai­kis­ta ehdok­kais­ta) ja hei­tä on ollut vain 7-9 vaa­li­pii­ris­sä. Nuo­ret ehdok­kaat pai­not­tu­vat muu­ta­miin vaa­li­pii­rei­hin ja lopuis­sa hei­tä on 0-1. Miten aiot var­mis­taa, että pii­ri­jär­jes­töt nimeä­vät vuo­den 2027 edus­kun­ta­vaa­lei­hin vähin­tään kah­den, mie­lel­lään useam­man nuo­ren ehdol­le?

Ehdok­kuus on aina peri­aat­tees­sa puo­lu­een pre­ro­ga­tii­vi mut­ta pii­ri ehdot­taa puo­lue­hal­li­tuk­sen ehdok­kai­ta. Asia pitää hoi­taa kes­kus­te­le­mal­la pii­rien kans­sa. On puo­lu­een ylei­se­tu, että nuo­ria on se kah­den kiin­tiö.

8. Euro­par­la­ment­ti­vaa­leis­sa 2019 nuo­ria ehdok­kai­ta oli kak­si. Miten aiot var­mis­taa, että vuo­den 2024 euro­par­la­ment­ti­vaa­leis­sa on ehdol­la vähin­tään kak­si nuor­ta?

Help­poa! Hoi­dan asian)))