Kenes­tä puheen­joh­ta­ja? – Ossi Tii­ho­nen

Puheen­joh­ta­jaeh­do­kas Ossi Tii­ho­nen

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so on lähet­tä­nyt puo­lu­een puheen­joh­ta­jaeh­dok­kail­le mie­li­pi­de­ky­se­lyn, jos­sa tie­dus­tel­laan perus­suo­ma­lai­sil­le nuo­ril­le tär­kei­tä kysy­myk­siä. Täl­lä ker­taa vuo­ros­sa on 54-vuo­tias loh­ja­lai­nen kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Ossi Tii­ho­nen

 

Löy­dät lisä­tie­toa hänes­tä tääl­tä: https://www.perussuomalaiset.fi/ossi-tiihonen/

 

 1. Mikä moti­voi sinua hake­maan puo­lu­een puheen­joh­ta­jak­si?

Vel­vol­li­suus ja huo­li Suo­men tule­vai­suu­des­ta.

 

 1. Mitä arvo­ja perus­suo­ma­lai­suus mie­les­tä­si edus­taa?

Suo­ma­lai­suus, suo­ruus ja rehel­li­syys.

 

 1. Mitä miel­tä olet­te puo­lu­een kehi­tyk­ses­tä?

Ollut hyvä, lukuun otta­mat­ta vii­meis­tä noin 1,5 vuot­ta, jol­loin on koro­nas­sa läh­det­ty usko­maan glo­ba­lis­tien val­he tap­pa­ja­vi­ruk­ses­ta ja sen seu­rauk­se­na tuet­tu hal­li­tuk­sen tyran­ni­mai­sia sul­ku­ja ja perus­oi­keuk­sien rajoi­tuk­sia.

 

 1. Miten kehit­täi­sit­te perus­suo­ma­lai­sia?

Tii­ho­sen lin­jal­la pala­taan todel­li­suu­teen pää­tök­sen­teos­sa ja terä­vöi­te­tään oppo­si­tio­po­li­tiik­kaa.

 

 1. Miten edis­täi­sit nuor­ten (PS-Nuo­ri­son jäsen­ten) vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sia puo­lu­ees­sa?

Näh­däk­se­ni nuor­ten vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det puo­lu­ees­sa ovat hyvät. Tämä kyse­ly­kin edus­taa sitä.

 

 1. Miten lisäi­sit­te nuor­ten kiin­nos­tus­ta poli­tii­kas­ta ja äänes­tä­mi­ses­tä?

Asiois­ta pitää puhua suo­raan ja ymmär­ret­tä­väs­ti, eikä kou­ke­roi­sel­la polii­tik­ko­kie­lel­lä, jos­sa ollaan moni­sa­nai­sia, mut­ta asia puut­tuu. Tai ollaan epä­mää­räi­siä kun ei halu­ta kan­taa johon­kin asi­aan pal­jas­taa.

 1. Miten puut­tui­sit ns. pak­ko­ruot­siin?

Pyrin pois­ta­maan sen. Ruot­sin oppi­mi­ses­ta voi teh­dä kivaa, jol­loin sen ei tar­vit­se olla pakol­lis­ta. Kiel­ten ope­tuk­ses­sa pitäi­si hyö­dyn­tää esim. kes­kus­te­lua kär­si­väl­lis­ten teko­ä­ly­opet­ta­jien kans­sa.

 

 1. Mitä miel­tä olet koro­na­pas­sis­ta?

Koro­na­pas­si on lää­ke­tie­teel­lis­tä syr­jin­tää ja Suo­men perus­tus­lain, kan­sain­vä­lis­ten sopi­mus­ten (esim. ns. Ovie­don sopi­mus), Euroo­pan neu­vos­ton tam­mi­kuus­sa 2021 teke­män pää­tök­sen ja lää­kä­rien Nürn­ber­gin sään­nös­tön vas­tai­nen. Koro­na­pas­sia ei mis­sään tapauk­ses­sa saa käyt­tää.

 

 1. Kan­na­tat­te­ko Nato-jäse­nyyt­tä?

En.

 

 1. Pitäi­si­kö ase­vel­vol­li­suus laa­jen­taa kos­ke­maan myös nai­sia­kin?

Ei. Vapaa­eh­toi­suus riit­tää. Toki voi­si har­ki­ta jon­kin­lais­ta maan­puo­lus­tus­kurs­sia.

 

 1. Tuli­si­ko vaka­viin rikok­siin syyl­lis­ty­neet kak­sois­kan­sa­lai­set kar­kot­taa maas­ta, vaik­ka he oli­si­vat syn­ty­neet ja elä­neet Suo­mes­sa?

Kyl­lä.

 

 1. Mil­lä kon­kreet­ti­sil­la kei­noil­la paran­tai­sit Suo­men talout­ta ja kil­pai­lu­ky­kyä?

Talout­ta on hoi­det­tu niin sur­keas­ti, että sen kor­jaa­mi­nen on help­poa, jos poliit­tis­ta tah­toa riit­tää. Kor­jaus voi­daan teh­dä elä­ke­uu­dis­tuk­sel­la (blo­gis­sa­ni on aihees­ta kuusi kir­joi­tus­ta), alen­ta­mal­la arvon­li­sä­ve­roa ja mui­ta­kin vero­ja, sekä leik­kaa­mal­la maa­han­muu­ton kus­tan­nuk­sia ja lopet­ta­mal­la Yle.

 1. Puo­lu­een net­ti­si­vu­jen mukaan perus­suo­ma­lai­set ovat mm. kris­til­lis­so­si­aa­li­nen puo­lue. Miten kris­til­li­nen arvo­poh­ja näkyi­si poli­tii­kas­san­ne?

Kris­til­li­syys on uhat­tu­na Suo­mes­sa, eri­tyi­ses­ti val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä Toi­viai­sen joh­dos­ta. Tuke­mal­la sel­keäs­ti esi­mer­kik­si KD:n Päi­vi Räsä­sen uskon­non­va­paut­ta, jota olen jo teh­nyt­kin.

 

 1. Pitäi­si­kö koko Suo­mi pitää asut­tu­na? Jos kyl­lä, miten?

Kyl­lä. Las­ke­mal­la maa­seu­dul­la asu­mi­sen kus­tan­nuk­sia, esi­mer­kik­si las­ke­mal­la polt­toai­nei­den vero­tus­ta ja mah­dol­lis­ta­mal­la maa­seu­dun moni­puo­li­set elin­kei­not mm. met­sä­ta­lou­des­sa. Jäl­kim­mäi­nen hoi­tuu vii­me kädes­sä eroa­mal­la EU:sta.

 

 1. Miten rat­kai­si­sit­te Suo­men huol­to­suh­tee­seen liit­ty­vät ongel­mat?

Kan­nus­ta­mal­la las­ten teke­mi­seen ja nos­ta­mal­la per­hear­vot takai­sin kun­ni­aan. Lopet­ta­mal­la mies­ten syr­jin­nän ja kou­lu­lai­tok­sen vih­reän aivo­pe­sun, jos­sa lap­sia pide­taan taak­ka­na.