Kenes­tä puheen­joh­ta­ja? Kris­tii­na Ilma­ri­nen

Puheen­joh­ta­jaeh­do­kas Kris­tii­na Ilma­ri­nen

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so on lähet­tä­nyt puo­lu­een puheen­joh­ta­jaeh­dok­kail­le mie­li­pi­de­ky­se­lyn, jos­sa tie­dus­tel­laan perus­suo­ma­lai­sil­le nuo­ril­le tär­kei­tä kysy­myk­siä. Täl­lä ker­taa vuo­ros­sa on 57-vuo­tias salo­lai­nen eko­no­mi ja rahoi­tusam­mat­ti­lai­nen Kris­tii­na Ilma­ri­nen

 

Löy­dät lisä­tie­toa hänes­tä tääl­tä: https://www.perussuomalaiset.fi/kristiina-ilmarinen/

 

 1. Mikä moti­voi sinua hake­maan puo­lu­een puheen­joh­ta­jak­si?

 

Suut­tu­mus. Mei­dän suo­ma­lais­ten ja isän­maam­me nyl­ke­mi­ses­tä. Haen puheen­joh­ta­jak­si

käy­tän­nön talous­osaa­ja­na. Kysy­mys on Suo­men talou­des­ta, tar­kem­min hol­tit­to­mas­ta

rahan­käy­tös­tä ja yhä enem­män mui­den kuin mak­sa­jien hyväk­si. Usein kuu­lee myös

väi­tet­tä­vän, ettei PSl­lä ole talous­osaa­mis­ta. Haluan kumo­ta tämän.

 

 1. Mitä arvo­ja perus­suo­ma­lai­suus mie­les­tä­si edus­taa?

 

Oikeu­den­mu­kai­suus, Isän­maa luon­non­va­roi­neen, Suo­men oma pää­tän­tä­val­ta eli

itse­näi­syys, avoi­muus, sanan­va­paus, inhi­mil­li­syys, tur­val­li­suus, demo­kra­tia. Suo­ma­lais­ten

ja Suo­men etu ensin.

 

 1. Mitä miel­tä olet­te puo­lu­een kehi­tyk­ses­tä?

 

Onnek­si puo­lue palan­nut Hal­la-Ahon myö­tä takai­sin juu­ril­leen. Vie­lä on teh­tä­vää toden­taa

 1. median meis­tä tois­ta­mia ylei­siä väit­tä­miä vää­rik­si.

 

 1. Miten kehit­täi­sit­te perus­suo­ma­lai­sia?

 

Ulos­päin viit­taan koh­taan 3. Nämä ”mant­rat” meis­tä tulee kumo­ta. Niis­tä on teh­ty totuus

PSs­tä tois­ta­mal­la nii­tä nega­tii­vi­ses­sä mie­les­sä. Puhu­taan myös esim., että

perus­suo­ma­lai­sis­ta pitää tul­la salon­ki­kel­poi­sia. Eihän kyse ole kah­den ker­rok­sen väes­tä,

her­rat ja ren­git, salon­ki ja pors­tua, vaan sii­tä, että PS edus­taa arvo­ja, oma kan­sa ensin,

joi­ta ei täl­lä het­kel­lä demo­kra­tias­sa sal­li­ta. Sisäl­lä, että Perus­suo­ma­lai­set on yhte­näi­nen

puo­lue, joka yhteis­työs­sä askel aske­leel­ta toi­mii arvo­jen­sa ja tavoit­tei­den­sa eteen. Viit­taan

myös jae­tuim­paan kir­joi­tuk­see­ni US.fi:ssä ”Omas­sa maas­saan syr­jit­ty suo­ma­lai­nen”.

 

 1. Miten edis­täi­sit nuor­ten (PS-Nuo­ri­son jäsen­ten) vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sia puo­lu­ees­sa?

 

Nuo­ri­so on tule­vai­suus. Nuo­ria myös kiin­nos­ta­ne­vat vähän eri aiheet kuin van­hem­pia.

Täs­tä syys­tä PSn ja PSnuo­ri­son välil­lä tulee olla vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Rat­kai­su tähän on esim.

nuo­ri­son edus­ta­ja PSn päät­tä­viin eli­miin.

 

 1. Miten lisäi­sit­te nuor­ten kiin­nos­tus­ta poli­tii­kas­ta ja äänes­tä­mi­ses­tä? 

 

Täy­tyy olla aihei­ta, jot­ka kiin­nos­ta­vat nuo­ria. Pitää olla luot­ta­mus­ta poliit­ti­seen

sys­tee­miim­me, mikä edel­lyt­tää mm., että puo­lu­eet aja­vat sitä, mitä vaa­leis­sa sano­vat

aja­van­sa. Pitää olla uskoa tule­vai­suu­teen, ei pelk­kää Suo­men vel­ka­van­keu­des­ta joh­tu­vaa

ainais­ta mak­sa­mis­ta ja työt­tö­myyt­tä. Yksi aihee­ni on, että nuor­ten ensim­mäi­seen

työ­paik­kaan palk­kaa­mi­seen kan­na­tan val­tion tukea yri­tyk­sel­le esim. ensim­mäis­ten 6n kk:n

ajak­si. On mah­do­ton­ta nuo­ren saa­da ensim­mäis­tä työ­paik­kaa, jos vaa­di­taan

työ­ko­ke­mus­ta.

 

 1. Miten puut­tui­sit ns. pak­ko­ruot­siin?

 

En kan­na­ta pak­ko­ruot­sia. Ruot­sin kie­li tuli kou­lus­sa pakol­li­sek­si aineek­si vas­ta 70-luvul­la

ja nyt sen aika on ohi. Resurs­se­ja vapau­tuu hyö­dyl­li­sem­piin ainei­siin ja kie­liin. Mitä

moni­muo­toi­suut­ta on pakot­taa kaik­ki luke­maan samaa kiel­tä? Samal­la tulee uudis­taa

hal­lin­to­ra­ken­tei­ta siten, että jokai­sen viran­hal­ti­jan ei tar­vit­se osa­ta ruot­sia, kun alu­een

enem­mis­tö­kie­li on suo­mi.

 

 1. Mitä miel­tä olet koro­na­pas­sis­ta?

 

Tär­kein­tä on, että yhteis­kun­ta ja elin­kei­no­toi­min­ta pyö­rii. Olen vie­lä kah­den vai­heil­la.

Aina­kaan todis­tus rokot­teen saa­mi­ses­ta ei voi olla ainoa edel­ly­tys liik­ku­mi­sel­le, kos­ka on

ihmi­siä, jot­ka eivät ota roko­tet­ta omis­ta syis­tään. Voi­si seu­ra­ta ilmaan­tu­vuus­lu­kua ja toi­mia

sen mukaan pai­kal­li­ses­ti. Todis­tuk­sen rokot­ta­mi­ses­ta tai sai­ras­te­tus­ta koro­nas­ta lisäk­si käyt­tää pika­tes­te­jä esim. men­nes­sä ravin­to­laan. Päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­poi­hin ja apteek­kiin

tulee pääs­tä ilman näi­tä. Mikä­li ilmaan­tu­vuus suu­ri, voi­si olla mas­ki­pak­ko. Nämä rajat ja

toi­min­ta voi­si­vat olla ole­mas­sa, ilman että joka viik­ko poh­di­taan, mitä teh­dä.

 

 1. Kan­na­tat­te­ko Nato-jäse­nyyt­tä?

 

En. Jos liit­tou­tuu Venä­jän vihol­li­sen kans­sa, on Venä­jän vihol­li­nen, tämä lie täy­sin sel­vää.

Meil­lä on pit­kä yhtei­nen raja. Lisäk­si mie­les­tä­ni Nato halu­aa vain rahas­taa enkä usko sen

apuun.

 

 1. Pitäi­si­kö ase­vel­vol­li­suus laa­jen­taa kos­ke­maan myös nai­sia­kin?

 

Ei. Lisäk­si mie­les­tä­ni sil­lä yri­te­tään vain paran­taa työl­li­syys­lu­ku­ja.

 

 1. Tuli­si­ko vaka­viin rikok­siin syyl­lis­ty­neet kak­sois­kan­sa­lai­set kar­kot­taa maas­ta, vaik­ka he oli­si­vat syn­ty­neet ja elä­neet Suo­mes­sa? 

 

Jos he ovat suo­ma­lai­sia, ei.

 

 1. Mil­lä kon­kreet­ti­sil­la kei­noil­la paran­tai­sit Suo­men talout­ta ja kil­pai­lu­ky­kyä?

Yksin­ker­tais­tet­tu vas­taus. Talou­den pyö­ri­mi­nen edel­lyt­tää työ­tä. ENKÄ tar­koi­ta

vero­ra­hoil­la teh­ty­jä nyt muo­dis­sa ole­via työl­li­syys­temp­pu­ja. Työ edel­lyt­tää kysyn­tää.

Kysyn­tä edel­lyt­tää varaa. Nyt ei ole. Kes­ki­tu­loi­nen­kaan ei pär­jää pal­kal­laan. Eli tulee

puut­tua elä­mi­sen kus­tan­nuk­siin, mm. asu­mi­nen, ruo­ka, liik­ku­mi­nen, vero­tus. Talou­tem­me

para­nee myös, kun mm. yksin­ker­tais­te­taan raken­tei­ta, vähen­ne­tään byro­kra­ti­aa ja

sään­tö­jä, emme­kä jaa raho­jam­me muil­le aina­kaan niin kau­an kuin oma kan­sa näkee

näl­kää. Kil­pai­lu­ky­vyn ongel­ma on, että emme pys­ty kil­pai­le­maan hal­pa­mai­den kans­sa.

Mm. palk­koi­hin ja veroi­hin voim­me kui­ten­kin vai­kut­taa. Palk­ko­ja taas ei voi las­kea, kun ei

nyt­kään pär­jä­tä. Eli pala­taan koh­taan 1. Tukien sijaan rahal­la voi­si alen­taa ruo­an alvia tai

esim. asun­to­tuo­tan­non vero­ja.

 

 1. Puo­lu­een net­ti­si­vu­jen mukaan perus­suo­ma­lai­set ovat mm. kris­til­lis­so­si­aa­li­nen puo­lue. Miten kris­til­li­nen arvo­poh­ja näkyi­si poli­tii­kas­san­ne? 

 

Ei näkyi­si. En puut­tui­si kir­kon ja val­tion suh­tee­seen nyt kun yri­tyk­set eivät enää jou­du

mak­sa­maan kir­kol­lis­ve­roa. Tsek­kai­sin kyl­lä val­tion kir­koil­le mak­sa­man sum­man n. 114

milj. PS ajaa kaik­kien suo­ma­lais­ten asi­aa ja Suo­mes­sa on uskon­va­paus.

 1. Pitäi­si­kö koko Suo­mi pitää asut­tu­na? Jos kyl­lä, miten?

 

Pitäi­si lopet­taa kun­tien tie­toi­nen alas­ajo mm. lisää­mäl­lä nii­den vel­vol­li­suuk­sia. Kaik­ki vero,

kun­ta, val­tion, etc., tulee samas­ta tas­kus­ta ja jako näi­hin on teen­näi­nen. Mm. ter­vey­den-

ja van­hus­ten­hoi­to tuli­si hoi­taa tar­vit­taes­sa val­tion­ve­roil­la. Nyt kun­tien on sääs­tääk­seen

pak­ko ajaa alas pal­ve­lui­ta ja ne jot­ka kyke­ne­vät, muut­ta­vat pois. Ja pitää, oli­si pitä­nyt,

teh­dä kaik­ki, että yksi­kään teol­li­suus ei lope­ta. Nyt toteu­te­taan EUn aja­maa iso­jen

yksi­köi­den ml. isot met­ro­po­lit poli­tiik­kaa. En kan­na­ta Suo­men tie­tois­ta ja tahal­lis­ta

alu­eel­lis­ta kah­tia­ja­koa.

 

 1. Miten rat­kai­si­sit­te Suo­men huol­to­suh­tee­seen liit­ty­vät ongel­mat? 

 

Rahal­la. Ongel­mia ovat työn kuor­mit­ta­vuus ja pät­kä­työt ja sik­si moni siir­tyy pois alal­ta.

Nämä tulee muut­taa, eli lisää hoi­ta­jia sekä vaki­työ­suh­tei­ta. Täl­lä lisä­tään hou­kut­te­le­vuut­ta

työ­hön ja myös alal­le kou­lut­tau­tu­mi­seen.