Kehys­rii­hen suun­ta on oikea

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so pitää kehys­rii­hen tulos­ta ja suun­taa pää­osin oikea­na. Lisä­so­peu­tuk­sia on pyrit­ty teke­mään oikeu­den­mu­kai­sem­min, samal­la sat­sa­ten lisää las­ten ja nuor­ten hyvin­voin­tiin. Kehi­tys­a­pua ja val­tio­na­vus­tuk­sia lei­ka­taan lisää – tupa­kan, alko­ho­lin, vir­voi­tus­juo­mien ja makeis­ten vero­tus­ta koro­te­taan. Nämä ovat erit­täin kan­na­tet­ta­via toi­mia.

Kui­ten­kin ylei­sen alv-kan­nan nos­to herät­tää ymmär­ret­tä­väs­ti huol­ta. Näem­me alv-kan­nan koro­tuk­sen tar­peel­li­se­na, mut­ta kat­som­me, että koro­tuk­sen tasoa voi­tai­siin tasa­ta sopeut­ta­mal­la muu­al­ta, jot­ta alv-kan­nan nos­to jäi­si esi­mer­kik­si 25%:iin. Näi­tä toi­mia oli­si­vat entis­tä suu­rem­pi veron­ko­ro­tus kai­vos­mi­ne­raa­li­ve­roon nyt tie­dos­sa ole­van 15 + 5 mil­joo­nan koro­tuk­sen lisäk­si, työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen osin­ko­jen vero­va­pau­den pois­ta­mi­nen sekä entis­tä suu­rem­mat leik­kauk­set jär­jes­tö­ken­täl­lä, joi­hin kuu­lui­si muun muas­sa puo­luei­den nuo­ri­so- ja opis­ke­li­ja­jär­jes­tö­jen tukien nol­laa­mi­nen.

Opis­ke­li­joi­den osal­ta toi­vom­me asu­mis­tu­ki­muu­tok­sen kom­pen­soi­mis­ta pois­ta­mal­la opin­to­tuen tulo­ra­jat koko­naan, jot­ta työn­te­ko oli­si aina kan­nat­ta­vaa opin­to­jen aika­na. Muil­ta osin pidäm­me hal­li­tuk­sen päät­tä­miä toi­mia nykyi­seen talous­ti­lan­tee­seen näh­den perus­tel­tui­na.