Kan­sa­mur­ha käyn­nis­sä

Venä­jän sota­toi­met Ukrai­nas­sa mää­ri­tel­tä­vä kan­sa­mur­hak­si

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so ja KD Nuo­ret vaa­ti­vat, että Suo­mi ja muut sivis­ty­neet maat mää­rit­te­li­si­vät Venä­jän sota­toi­met Ukrai­nas­sa kan­sa­mur­hak­si. Venä­jän hyök­käys Ukrai­naan on osoit­ta­nut, ettei Venä­jän armei­ja väli­tä sään­nöis­tä, sopi­muk­sis­ta tai laeis­ta, vaan pikem­min­kin toi­mil­laan hal­vek­sii nii­tä. Venä­jän toi­min­nas­sa on ja on ollut seu­raa­via ele­ment­te­jä:

kau­pun­kien ja kylien sys­te­maat­ti­nen tuhoa­mi­nen
sivii­li­väes­tön nään­nyt­tä­mi­nen (vesi, ruo­ka)
siviii­väes­tön pahoin­pi­te­ly, rais­kaa­mi­nen ja tap­pa­mi­nen
jouk­ko­tu­hoa­mi­sen merk­ke­jä (jouk­ko­hau­dat, teloi­tuk­set)

“Venä­jän enti­nen pää­mi­nis­te­ri Dmit­ri Med­ve­dev tote­si het­ki sit­ten, että ukrai­na­lai­set ovat pas­kiai­sia ja äpä­riä ja hän tulee teke­mään kaik­ken­sa, että he katoa­vat kar­tal­ta. Puheis­sa ja myös Venä­jän teois­sa on sel­vä yhteys käyn­nis­sä ole­vaan sotaan, joka on sel­vä merk­ki sii­tä, että Venä­jä halu­aa tuho­ta Ukrai­nan ja sen kan­san. Län­si­mai­den ei tuli­si enää kat­soa vie­res­tä tätä kan­san­mur­haa, vaan puut­tua peliin entis­tä kovem­min kei­noin. “Ei kos­kaan enää” on vain tyh­jää puhet­ta, jos nyt annam­me his­to­rian tois­taa itse­ään samal­la kaa­val­la.”, tote­aa PS-Nuo­ri­son puheen­joh­ta­ja Miko Berg­bom.

Yhte­nä rat­kai­su­na PS-Nuo­ri­so ja KD Nuo­ret näke­vät sen, että jokai­nen sivis­ty­nyt val­tio mää­rit­te­lee Venä­jän toi­met Ukrai­nas­sa kan­san­mur­hak­si. Aihe on syy­tä käsi­tel­lä myös kan­sain­vä­li­ses­sä rikos­tuo­miois­tui­mes­sa (Haag), jos­sa myös syyl­li­set on lopul­ta tuo­mit­ta­va van­keu­teen. Kos­ka tie­dos­tam­me tämän ole­van pit­kän ajan pääs­sä, esi­täm­me myös asea­vun pikais­ta lisää­mis­tä Ukrai­nal­le. Lop­pu­tu­lok­se­na ei voi olla Puti­nin kas­vo­jen säi­lyt­tä­mi­nen, vaan Venä­jän vetäy­ty­mi­nen Ukrai­nas­ta.

”Venä­jä vies­tii toi­min­nal­laan, ettei hei­dän sodas­saan ole sään­tö­jä. Armot­to­mal­la sivii­li­väes­töön koh­dis­tu­val­la tuhon­nal­la he osoit­ta­vat, ettei­vät he nou­da­ta kan­sain­vä­lis­tä huma­ni­taa­ris­ta oikeut­ta. He kyl­lä tie­tä­vät sään­nöt ja rik­ko­vat nii­tä räi­keän tie­toi­ses­ti. Suo­men ja kan­sain­vä­li­sen yhtei­sön on myön­net­tä­vä, että tilan­ne Ukrai­nas­sa ei ainoas­taan muis­tu­ta kan­san­mur­haa, vaan se todel­la on sitä.”, Huo­maut­taa KD Nuor­ten puheen­joh­ta­ja Ami Rin­ta-Val­ka­ma.