Kale­va­la kuu­luu kai­kil­le suo­ma­lai­sil­le!

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so halu­aa Kale­va­lan päi­vä­nä muis­tut­taa, että kar­ja­lai­set ovat Suo­men lähei­sin vel­jes­kan­sa, jon­ka perin­tei­nen koti­maa sijait­see itä­ra­jan molem­min puo­lin. Idän impe­ria­lis­mi on aja­nut kar­ja­lai­sen kan­san suku­puu­ton par­taal­le. Venä­jään kuu­lu­vas­sa ”Kar­ja­lan tasa­val­las­sa” kar­ja­lai­sik­si iden­ti­fioi­tuu vain muu­ta­ma pro­sent­ti. Kar­ja­laa ei juu­ri puhu­ta Kar­ja­las­sa.

Kan­sal­li­see­pok­sem­me osoit­taa suo­ma­lais­ten ja kar­ja­lais­ten yhtei­sen his­to­rian. Kale­va­lan kokoa­mi­sen aikaan Kar­ja­lan lau­lu­maat oli­vat Poh­jo­lan vii­mei­sin kolk­ka, jos­sa itä­me­ren­suo­ma­lai­nen runon­lau­lu­pe­rin­ne yhä eli. Sii­nä mis­sä Venä­jä on sys­te­maat­ti­ses­ti hävit­tä­nyt kar­ja­lais­ta kult­tuu­ria, on itse­näi­nen Suo­mi var­jel­lut kar­ja­lais­ta peri­mä­tie­toa.

Kar­ja­lan ainut­laa­tui­nen kult­tuu­ri kie­li­neen ja tapoi­neen on vaa­ras­sa kuih­tua pois Venä­jän ikees­sä, mut­ta voim­me aut­taa kar­ja­lais­ta kult­tuu­ria Suo­mes­sa. Kar­ja­lan kie­li on viral­lis­tet­ta­va vähem­mis­tö­kie­le­nä ja sen elvy­tys­tä on tuet­ta­va.