Kai­van­nai­set alv-kan­taan!

Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so vaa­tii oikeu­den­mu­kai­sem­paa kor­vaus­ta suo­ma­lai­sil­le kan­sal­li­so­mai­suu­den myy­mi­ses­tä kai­vos­teol­li­suu­del­le. Kai­vos­teol­li­suu­den odo­te­taan lisään­ty­vän Suo­mes­sa ja laa­jem­min Euroo­pas­sa stra­te­gi­sen auto­no­mian saa­vut­ta­mi­sek­si EU-tasol­la, mut­ta täl­lä het­kel­lä Suo­mi saa hyvin pie­nen sii­vun vähe­ne­vien luon­non­va­ro­jen tuo­tois­ta. Sik­si nyt on tär­keä puut­tua kai­van­nais­ten vero­ta­soon.

“Kehi­tys­mai­ta pide­tään kai­vos­teol­li­suu­den pahim­pi­na esi­merk­kei­nä, mut­ta todel­li­suu­des­sa Suo­mi on näi­tä pahas­ti jäl­jes­sä. Kon­gos­sa lou­hi­tus­ta kobol­tis­ta kerä­tään 10,0% kai­vos­mi­ne­raa­li­ve­roa, joka on lähes 17-ker­tai­nen Suo­meen näh­den. Suo­men alv-kan­nat­kin ovat lähem­pä­nä ver­rok­ki­mai­den kes­ki­ta­soa, joten voi­sim­me suo­raan nos­taa veron esi­mer­kik­si 14%:iin”, esit­tää Perus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son puheen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen.

Hopean, kul­lan, nik­ke­lin ja uraa­nin kal­tai­sia arvok­kai­ta metal­le­ja sisäl­tä­vän kai­vos­mi­ne­raa­lin vero­ta­so on nykyi­sel­lään 0,6%, kun taas vas­taa­vat verot ovat Venä­jäl­lä kiin­teäs­ti 8,0%. Kana­das­sa ja Kii­nas­sa progres­sii­vi­nen kai­vos­mi­ne­raa­li­ve­ro on kor­kein­taan 10,0% ja 20,0% vas­taa­vas­ti. Nykyi­nen vero­ta­so lisää Suo­men hou­kut­te­le­vuut­ta kai­vos­teol­li­suu­den sil­mis­sä — vää­ris­tä syis­tä.

“Kai­vos­toi­min­taa Suo­mes­sa har­joit­ta­vat fir­mat ovat pää­asias­sa ulko­maa­lais­ten omis­ta­mia. Lope­te­taan luon­non­va­rois­ta luo­pu­mi­nen ulko­maa­lais­ten tas­kuun ilman kun­non kor­vaus­ta Suo­mel­le ja suo­ma­lai­sil­le!” vaa­tii hal­li­tuk­sen jäsen Nan­na Vää­täi­nen.