Kaak­kois-Suo­men Perus­suo­ma­lai­nen Nuo­ri­so: Lisää koti­mais­ta ydin­voi­maa!

Ydin­voi­man roo­li tulee lisään­ty­mään lähi­tu­le­vai­suu­des­sa, sil­lä pääs­tö­ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­nen vaa­tii suu­ren mit­ta­kaa­van pääs­tö­tön­tä säh­kön­tuo­tan­toa ja ydin­voi­mal­la pys­ty­tään saman­ai­kai­sek­si edis­tä­mään Suo­men ener­giao­ma­va­rai­suut­ta ja teke­mään Suo­mes­ta ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­män maan. Kaa­kon PS-Nuo­ri­so veto­aa­kin hal­li­tus­neu­vot­te­li­joi­hin, jot­ta tule­van hal­li­tuk­sen ener­gia- ja ympä­ris­tö­po­li­tiik­ka poh­jau­tui­si ener­giao­ma­va­rai­suu­den tavoit­te­luun ensi­si­jai­ses­ti ydin­voi­mal­la.
“Isän­maan ener­giao­ma­va­rai­suu­den kan­nal­ta ydin­voi­ma on mer­kit­tä­väs­sä ase­mas­sa ja sen osuut­ta on lisät­tä­vä ener­gian­tuo­tan­nos­sa. On lisäk­si itses­tään­sel­vää, että koti­maam­me luon­non­va­ro­jen on hyö­dy­tet­tä­vä omaa kan­saam­me”, tote­aa pii­rin puheen­joh­ta­ja Vil­le Hei­ni­kai­nen.
Suo­men ener­giao­ma­va­rai­suut­ta edis­tää myös koti­mai­nen ydin­polt­toai­ne, jota saa­tai­siin lou­hit­tua esi­mer­kik­si Kymen­laak­sos­sa, jos­sa on Euroo­pan suu­rim­pia uraa­ni­va­ran­to­ja. Uudet uraa­ni­kai­vok­set teki­si­vät kaa­kos­ta elin­voi­mai­sem­man ja loi­si uusia työ­paik­ko­ja kuih­tu­neen pape­ri­teol­li­suu­den rin­nal­le.
“Ydin­voi­maan panos­ta­mi­nen toi­si uut­ta ener­gi­aa kaak­koon — kir­jai­mel­li­ses­ti. Koti­seu­tum­me kuih­tuu pois vuo­si vuo­del­ta, kun teol­li­suu­den työ­paik­ko­ja hävi­ää eikä uusia syn­ny tilal­le. Koko Suo­mi voit­taa, jos saam­me uusia työ­paik­ko­ja ja maas­tam­me saa­daan entis­tä oma­va­rai­sem­pi”, ker­too pii­rin vara­pu­heen­joh­ta­ja Lau­ri Lai­ti­nen.